ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
న తథ థుర్యొధనకృతం న చ తథ భవతా కృతమ
న కర్ణ సౌబలాభ్యాం చ కురవొ యత కషయం గతాః
2 థైవం తత తు విజానీమొ యన న శక్యం పరబాధితుమ
థైవం పురుషకారేణ న శక్యమ అతివర్తితుమ
3 అక్షౌహిణ్యొ మహారాజ థశాష్టౌ చ సమాగతాః
అష్టాథశాహేన హతా థశభిర యొధపుంగవైః
4 భీష్మథ్రొణకృపాథ్యైశ చ కర్ణేన చ మహాత్మనా
యుయుధానేన వీరేణ ధృష్టథ్యుమ్నేన చైవ హ
5 చతుర్భిః పాణ్డుపుత్రైశ చ భీమార్జునయమైర నృప
జనక్షయొ ఽయం నృపతే కృతొ థైవబలాత్కృతైః
6 అవశ్యమ ఏవ సంగ్రామే కషత్రియేణ విశేషతః
కర్తవ్యం నిధనం లొకే శస్త్రేణ కషత్రబన్ధునా
7 తైర ఇయం పురుషవ్యాఘ్రైర విథ్యా బాహుబలాన్వితైః
పృదివీ నిహతా సర్వా సహయా సరద థవిపా
8 న స రాజాపరాధ్నొతి పుత్రస తవ మహామనాః
న భవాన న చ తే భృత్యా న కర్ణొ న చ సౌబలః
9 యథ వినష్టాః కురుశ్రేష్ఠా రాజానశ చ సహస్రశః
సర్వం థైవకృతం తథ వై కొ ఽతర కిం వక్తుమ అర్హతి
10 గురుర మతొ భవాన అస్య కృత్స్నస్య జగతః పరభుః
ధర్మాత్మానమ అతస తుభ్యమ అనుజానీమహే సుతమ
11 లభతాం వీరలొకాన స ససహాయొ నరాధిపః
థవిజాగ్ర్యైః సమనుజ్ఞాతస తరిథివే మొథతాం సుఖీ
12 పరాప్స్యతే చ భవాన పుణ్యం ధర్మే చ పరమాం సదితిమ
వేథ పుణ్యం చ కార్త్స్న్యేన సమ్యగ భరతసత్తమ
13 థృష్టాపథానాశ చాస్మాభిః పాణ్డవాః పురుషర్షభాః
సమర్దాస తరిథివస్యాపి పాలనే కిం పునః కషితేః
14 అనువత్స్యన్తి చాపీమాః సమేషు విషమేషు చ
పరజాః కురు కులశ్రేష్ఠ పాణ్డవాఞ శీలభూషణాన
15 బరహ్మ థేయాగ్రహారాంశ చ పరిహారాంశ చ పార్దివ
పూర్వరాజాతిసర్గాంశ చ పాలయత్య ఏవ పాణ్డవః
16 థీర్ఘథర్శీ కృతప్రజ్ఞః సథా వైశ్రవణొ యదా
అక్షుథ్ర సచ్చివశ చాయం కున్తీపుత్రొ మహామనాః
17 అప్య అమిత్రే థయావాంశ చ శుచిశ చ భరతర్షభ
ఋజు పశ్యతి మేఘావీ పుత్రవత పాతి నః సథా
18 విప్రియం చ జనస్యాస్య సంసర్గాథ ధర్మజస్య వై
న కరిష్యన్తి రాజర్షే తదా భీమార్జునాథయః
19 మన్థా మృథుషు కౌరవ్యాస తీక్ష్ణేష్వ ఆశీవిషొపమాః
వీర్యవన్తొ మహాత్మానొ పౌరాణాం చ హితే రతాః
20 న కున్తీ న చ పాఞ్చాలీ న చొలూపీ న సాత్వతీ
అస్మిఞ జనే కరిష్యన్తి పరతికూలాని కర్హి చిత
21 భవత కృతమ ఇమం సనేహం యుధిష్ఠిర వివర్ధితమ
న పృష్ఠతః కరిష్యన్తి పౌరజానపథా జనాః
22 అధర్మిష్ఠాన అపి సతః కున్తీపుత్రా మహారదాః
మానవాన పాలయిష్యన్తి భూత్వా ధర్మపరాయణాః
23 స రాజన మానసం థుఃఖమ అపనీయ యుధిష్ఠిరాత
కురు కార్యాణి ధర్మ్యాణి నమస తే భరతర్షభ
24 [వై]
తస్య తథ వచనం ధర్మ్యమ అనుబన్ధ గుణొత్తరమ
సాధు సాధ్వ ఇతి సర్వః సజనః పరతిగృహీతవాన
25 ధృతరాష్ట్రశ చ తథ వాక్యమ అభిపూజ్య పునః పునః
విసర్జయామ ఆస తథా సర్వాస తు పరకృతీః శనైః
26 స తైః సంపూజితొ రాజా శివేనావేక్షితస తథా
పరాఞ్జలిః పూజయామ ఆస సజనం భరతర్షభ
27 తతొ వివేశ భువనం గాన్ధార్యా సహితొ నృపః
వయుష్టాయాం చైవ శర్వర్యా యచ చకార నిబొధ తత