ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 91)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

ఇక్ష్వాకువంశప్రభవొ రాజాసీత పృదివీపతిః

మహాభిష ఇతి ఖయాతః సత్యవాక సత్యవిక్రమః

2 సొ ఽశవమేధ సహస్రేణ వాజపేయశతేన చ

తొషయామ ఆస థేవేన్థ్రం సవర్గం లేభే తతః పరభుః

3 తతః కథా చిథ బరహ్మాణమ ఉపాసాం చక్రిరే సురాః

తత్ర రాజర్షయొ ఆసన స చ రాజా మహాభిషః

4 అద గఙ్గా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా సముపాయాత పితామహమ

తస్యా వాసః సముథ్భూతం మారుతేన శశిప్రభమ

5 తతొ ఽభవన సురగణాః సహసావాఙ్ముఖాస తథా

మహాభిషస తు రాజర్షిర అశఙ్కొ థృష్టవాన నథీమ

6 అపధ్యాతొ భగవతా బరహ్మణా స మహాభిషః

ఉక్తశ చ జాతొ మర్త్యేషు పునర లొకాన అవాప్స్యసి

7 స చిన్తయిత్వా నృపతిర నృపాన సర్వాంస తపొధనాన

పరతీపం రొచయామ ఆస పితరం భూరి వర్చసమ

8 మహాభిషం తు తం థృష్ట్వా నథీ ధైర్యాచ చయుతం నృపమ

తమ ఏవ మనసాధ్యాయమ ఉపావర్తత సరిథ వరా

9 సా తు విధ్వస్తవపుషః కశ్మలాభిహతౌజసః

థథర్శ పది గచ్ఛన్తీ వసూన థేవాన థివౌకసః

10 తదారూపాంశ చ తాన థృష్ట్వా పప్రచ్ఛ సరితాం వరా

కిమ ఇథం నష్టరూపాః సద కచ చిత కషేమం థివౌకసామ

11 తామ ఊచుర వసవొ థేవాః శప్తాః సమొ వై మహానథి

అల్పే ఽపరాధే సంరమ్భాథ వసిష్ఠేన మహాత్మనా

12 విమూఢా హి వయం సర్వే పరచ్ఛన్నమ ఋషిసత్తమమ

సంధ్యాం వసిష్ఠమ ఆసీనం తమ అత్యభిసృతాః పురా

13 తేన కొపాథ వయం శప్తా యొనౌ సంభవతేతి హ

న శక్యమ అన్యదా కర్తుం యథ ఉక్తం బరహ్మవాథినా

14 తవం తస్మాన మానుషీ భూత్వా సూష్వ పుత్రాన వసూన భువి

న మానుషీణాం జఠరం పరవిశేమాశుభం వయమ

15 ఇత్య ఉక్తా తాన వసూన గఙ్గా తదేత్య ఉక్త్వాబ్రవీథ ఇథమ

మర్త్యేషు పురుషశ్రేష్ఠః కొ వః కర్తా భవిష్యతి

16 [వసవహ]

పరతీపస్య సుతొ రాజా శంతనుర నామ ధార్మికః

భవితా మానుషే లొకే స నః కర్తా భవిష్యతి

17 [గన్గా]

మమాప్య ఏవం మతం థేవా యదావథ అత మానఘాః

పరియం తస్య కరిష్యామి యుష్మాకం చైతథ ఈప్శితమ

18 [వసవహ]

జాతాన కుమారాన సవాన అప్సు పరక్షేప్తుం వై తవమ అర్హసి

యదా నచిర కాలం నొ నిష్కృతిః సయాత తరిలొకగే

19 [గ]

ఏవమ ఏతత కరిష్యామి పుత్రస తస్య విధీయతామ

నాస్య మొఘః సంగమః సయాత పుత్ర హేతొర మయా సహ

20 [వసవహ]

తురీయార్ధం పరథాస్యామొ వీర్యస్యైకైకశొ వయమ

తేన వీర్యేణ పుత్రస తే భవితా తస్య చేప్సితః

21 న సంపత్స్యతి మర్త్యేషు పునస తస్య తు సంతతిః

తస్మాథ అపుత్రః పుత్రస తే భవిష్యతి స వీర్యవాన

22 [వ]

ఏవం తే సమయం కృత్వా గఙ్గయా వసవః సహ

జగ్ముః పరహృష్టమనసొ యదా సంకల్పమ అఞ్జసా