ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

అద థీర్ఘస్య కాలస్య థేవ యానీ నృపొత్తమ

వనం తథ ఏవ నిర్యాతా కరీడార్దం వరవర్ణినీ

2 తేన థాసీ సహస్రేణ సార్ధం శర్మిష్ఠయా తథా

తమ ఏవ థేశం సంప్రాప్తా యదాకామం చచార సా

తాభిః సఖీభిః సహితా సర్వాభిర ముథితా భృశమ

3 కరీడన్త్యొ ఽభిరతాః సర్వాః పిబన్త్యొ మధుమాధవీమ

ఖాథన్త్యొ వివిధాన భక్ష్యాన విథశన్త్యః ఫలాని చ

4 పునశ చ నాహుషొ రాజా మృగలిప్సుర యథృచ్ఛయా

తమ ఏవ థేశం సంప్రాప్తొ జలార్దీ శరమకర్శితః

5 థథృశే థేవ యానీం చ శర్మిష్ఠాం తాశ చ యొషితః

పిబన్తీర లలమానాశ చ థివ్యాభరణభూషితాః

6 ఉపవిష్టాం చ థథృశే థేవ యానీం శుచిస్మితామ

రూపేణాప్రతిమాం తాసాం సత్రీణాం మధ్యే వరాఙ్గనామ

శర్మిష్ఠయా సేవ్యమానాం పాథసంవాహనాథిభిః

7 [య]

థవాభ్యాం కన్యా సహస్రాభ్యాం థవే కన్యే పరివారితే

గొత్రే చ నామనీ చైవ థవయొః పృచ్ఛామి వామ అహమ

8 [థేవ]

ఆఖ్యాస్యామ్య అహమ ఆథత్స్వ వచనం మే నరాధిప

శుక్రొ నామాసురగురుః సుతాం జానీహి తస్య మామ

9 ఇయం చ మే సఖీ థాసీ యత్రాహం తత్ర గామినీ

థుహితా థానవేన్థ్రస్య శర్మిష్ఠా వృషపర్వణః

10 [య]

కదం ను తే సఖీ థాసీ కన్యేయం వరవర్ణినీ

అసురేన్థ్ర సుతా సుభ్రు పరం కౌతూహలం హి మే

11 [థేవ]

సర్వ ఏవ నరవ్యాఘ్ర విధానమ అనువర్తతే

విధానవిహితం మత్వా మా విచిత్రాః కదాః కృదాః

12 రాజవథ రూపవేషౌ తే బరాహ్మీం వాచం బిభర్షి చ

కింనామా తవం కుతశ చాసి కస్య పుత్రశ చ శంస మే

13 [య]

బరహ్మచర్యేణ కృత్స్నొ మే వేథః శరుతిపదం గతః

రాజాహం రాజపుత్రశ చ యయాతిర ఇతి విశ్రుతః

14 [థేవ]

కేనాస్య అర్దేన నృపతే ఇమం థేశమ ఉపాగతః

జిఘృక్షుర వారిజం కిం చిథ అద వా మృగలిప్సయా

15 [య]

మృగలిప్సుర అహం భథ్రే పానీయార్దమ ఉపాగతః

బహు చాప్య అనుయుక్తొ ఽసమి తన మానుజ్ఞాతుమ అర్హసి

16 [థేవ]

థవాభ్యాం కన్యా సహస్రాభ్యాం థాస్యా శర్మిష్ఠయా సహ

తవథధీనాస్మి భథ్రం తే సఖా భర్తా చ మే భవ

17 [య]

విథ్ధ్య ఔశనసి భథ్రం తే న తవామ అర్హొ ఽసమి భామిని

అవివాహ్యా హి రాజానొ థేవ యాని పితుస తవ

18 [థేవ]

సంసృష్టం బరహ్మణా కషత్రం కషత్రం చ బరహ్మ సంహితమ

ఋషిశ చ ఋషిపుత్రశ చ నాహుషాఙ్గ వథస్వ మామ

19 [య]

ఏకథేహొథ్భవా వర్ణాశ చత్వారొ ఽపి వరాఙ్గనే

పృదగ ధర్మాః పృదక శౌచాస తేషాం తు బరాహ్మణొ వరః

20 [థేవ]

పాణిధర్మొ నాహుషాయం న పుమ్భిః సేవితః పురా

తం మే తవమ అగ్రహీర అగ్రే వృణొమి తవామ అహం తతః

21 కదం ను మే మనస్విన్యాః పాణిమ అన్యః పుమాన సపృశేత

గృహీతమ ఋషిపుత్రేణ సవయం వాప్య ఋషిణా తవయా

22 [య]

కరుథ్ధాథ ఆశీవిషాత సర్పాజ జవలనాత సర్వతొ ముఖాత

థురాధర్షతరొ విప్రః పురుషేణ విజానతా

23 [థేవ]

కదమ ఆశీవిషాత సర్పాజ జవలనాత సర్వతొ ముఖాత

థురాధర్షతరొ విప్ర ఇత్య ఆత్ద పురుషర్షభ

24 [య]

ఏకమ ఆశీవిషొ హన్తి శస్త్రేణైకశ చ వధ్యతే

హన్తి విప్రః సరాష్ట్రాణి పురాణ్య అపి హి కొపితః

25 థురాధర్షతరొ విప్రస తస్మాథ భీరు మతొ మమ

అతొ ఽథత్తాం చ పిత్రా తవాం భథ్రే న వివహామ్య అహమ

26 [థేవ]

థత్తాం వహస్వ పిత్రా మాం తవం హి రాజన వృతొ మయా

అయాచతొ భయం నాస్తి థత్తాం చ పరతిగృహ్ణతః

27 [వ]

తవరితం థేవ యాన్యాద పరేషితం పితుర ఆత్మనః

శరుత్వైవ చ స రాజానం థర్శయామ ఆస భార్గవః

28 థృష్ట్వైవ చాగతం శుక్రం యయాతిః పృదివీపతిః

వవన్థే బరాహ్మణం కావ్యం పరాఞ్జలిః పరణతః సదితః

29 [థేవ]

రాజాయం నాహుషస తాత థుర్గే మే పాణిమ అగ్రహీత

నమస తే థేహి మామ అస్మై నాన్యం లొకే పతిం వృణే

30 [షు]

వృతొ ఽనయా పతిర వీర సుతయా తవం మమేష్టయా

గృహాణేమాం మయా థత్తాం మహిషీం నహుషాత్మజ

31 [య]

అధర్మొ న సపృశేథ ఏవం మహాన మామ ఇహ భార్గవ

వర్ణసంకరజొ బరహ్మన్న ఇతి తవాం పరవృణొమ్య అహమ

32 [షు]

అధర్మాత తవాం విముఞ్చామి వరయస్వ యదేప్షితమ

అస్మిన వివాహే మా గలాసీర అహం పాపం నుథామి తే

33 వహస్వ భార్యాం ధర్మేణ థేవ యానీం సుమధ్యమామ

అనయా సహ సంప్రీతిమ అతులాం సమవాప్స్యసి

34 ఇయం చాపి కుమారీ తే శర్మిష్ఠా వార్షపర్వణీ

సంపూజ్యా సతతం రాజన మా చైనాం శయనే హవయేః

35 [వ]

ఏవమ ఉక్తొ యయాతిస తు శుక్రం కృత్వా పరథక్షిణమ

జగామ సవపురం హృష్టొ అనుజ్ఞాతొ మహాత్మనా