ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షు]

యః పరేషాం నరొ నిత్యమ అతివాథాంస తితిక్షతి

థేవ యాని విజానీహి తేన సర్వమ ఇథం జితమ

2 యః సముత్పతితం కరొధం నిగృహ్ణాతి హయం యదా

స యన్తేత్య ఉచ్యతే సథ్భిర న యొ రశ్మిషు లమ్బతే

3 యః సముత్పతితం కరొధమ అక్రొధేన నిరస్యతి

థేవ యాని విజానీహి తేన సర్వమ ఇథం జితమ

4 యః సముత్పతితం కరొధం కషమయేహ నిరస్యతి

యదొరగస తవచం జీర్ణాం స వై పురుష ఉచ్యతే

5 యః సంధారయతే మన్యుం యొ ఽతివాథాంస తితిక్షతి

యశ చ తప్తొ న తపతి థృఢం సొ ఽరదస్య భాజనమ

6 యొ యజేథ అపరిశ్రాన్తొ మాసి మాసి శతం సమాః

న కరుధ్యేథ యశ చ సర్వస్య తయొర అక్రొధనొ ఽధికః

7 యత కుమారా కుమార్యశ చ వైరం కుర్యుర అచేతసః

న తత పరాజ్ఞొ ఽనుకుర్వీత విథుస తే న బలాబలమ

8 [థేవ]

వేథాహం తాత బాలాపి ధర్మాణాం యథ ఇహాన్తరమ

అక్రొధే చాతివాథే చ వేథ చాపి బలాబలమ

9 శిష్యస్యాశిష్య వృత్తేర హి న కషన్తవ్యం బుభూషతా

తస్మాత సంకీర్ణ వృత్తేషు వాసొ మమ న రొచతే

10 పుమాంసొ యే హి నిన్థన్తి వృత్తేనాభిజనేన చ

న తేషు నివసేత పరాజ్ఞః శరేయొ ఽరదీ పాపబుథ్ధిషు

11 యే తవ ఏనమ అభిజానన్తి వృత్తేనాభిజనేన చ

తేషు సాధుషు వస్తవ్యం స వాసః శరేష్ఠ ఉచ్యతే

12 వాగ థురుక్తం మహాఘొరం థుహితుర వృషపర్వణః

న హయ అతొ థుష్కరతరం మన్యే లొకేష్వ అపి తరిషు

యః సపత్నశ్రియం థీప్తాం హీనశ్రీః పర్యుపాసతే