ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 73)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

కృతవిథ్యే కచే పరాప్తే హృష్టరూపా థివౌకసః

కచాథ అధీత్య తాం విథ్యాం కృతార్దా భరతర్షభ

2 సర్వ ఏవ సమాగమ్య శతక్రతుమ అదాబ్రువన

కాలస తే విక్రమస్యాథ్య జహి శత్రూన పురంథర

3 ఏవమ ఉక్తస తు సహితైస తరిథశైర మఘవాంస తథా

తదేత్య ఉక్త్వొపచక్రామ సొ ఽపశ్యత వనే సత్రియః

4 కరీడన్తీనాం తు కన్యానాం వనే చైత్రరదొపమే

వాయుభూతః స వస్త్రాణి సర్వాణ్య ఏవ వయమిశ్రయత

5 తతొ జలాత సముత్తీర్య కన్యాస తాః సహితాస తథా

వస్త్రాణి జగృహుస తాని యదాసన్నాన్య అనేకశః

6 తత్ర వాసొ థేవ యాన్యాః శర్మిష్ఠా జగృహే తథా

వయతిమిశ్రమ అజానన్తీ థుహితా వృషపర్వణః

7 తతస తయొర మిదస తత్ర విరొధః సమజాయత

థేవ యాన్యాశ చ రాజేన్థ్ర శర్మిష్ఠాయాశ చ తత కృతే

8 [థేవ]

కస్మాథ గృహ్ణాసి మే వస్త్రం శిష్యా భూత్వా మమాసురి

సముథాచార హీనాయా న తే శరేయొ భవిష్యతి

9 [షర]

ఆసీనం చ శయానం చ పితా తే పితరం మమ

సతౌతి వన్థతి చాభీక్ష్ణం నీచైః సదిత్వా వినీతవత

10 యాచతస తవం హి థుహితా సతువతః పరతిగృహ్ణతః

సుతాహం సతూయమానస్య థథతొ ఽపరతిగృహ్ణతః

11 అనాయుధా సాయుధాయా రిక్తా కషుభ్యసి భిక్షుకి

లప్స్యసే పరతియొథ్ధారం న హి తవాం గణయామ్య అహమ

12 [వ]

సముచ్ఛ్రయం థేవ యానీం గతాం సక్తాం చ వాససి

శర్మిష్ఠా పరాక్షిపత కూపే తతః సవపురమ ఆవ్రజత

13 హతేయమ ఇతి విజ్ఞాయ శర్మిష్ఠా పాపనిశ్చయా

అనవేక్ష్య యయౌ వేశ్మ కరొధవేగపరాయణాః

14 అద తం థేశమ అభ్యాగాథ యయాతిర నహుషాత్మజః

శరాన్తయుగ్యః శరాన్తహయొ మృగలిప్సుః పిపాసితః

15 స నాహుషః పరేక్షమాణ ఉథపానం గతొథకమ

థథర్శ కన్యాం తాం తత్ర థీప్తామ అగ్నిశిఖామ ఇవ

16 తామ అపృచ్ఛత స థృష్ట్వైవ కన్యామ అమర వర్ణినీమ

సాన్త్వయిత్వా నృపశ్రేష్ఠః సామ్నా పరమవల్గునా

17 కా తవం తామ్రనఖీ శయామా సుమృష్టమణికుణ్డలా

థీర్ఘం ధయాయసి చాత్యర్దం కస్మాచ ఛవసిషి చాతురా

18 కదం చ పతితాస్య అస్మిన కూపే వీరుత తృణావృతే

థుహితా చైవ కస్య తవం వథ సర్వం సుమధ్యమే

19 [థేవ]

యొ ఽసౌ థేవైర హతాన థైత్యాన ఉత్దాపయతి విథ్యయా

తస్య శుక్రస్య కన్యాహం స మాం నూనం న బుధ్యతే

20 ఏష మే థక్షిణొ రాజన పాణిస తామ్రనఖాఙ్గులిః

సముథ్ధర గృహీత్వా మాం కులీనస తవం హి మే మతః

21 జానామి హి తవాం సంశాన్తం వీర్యవన్తం యశస్వినమ

తస్మాన మాం పతితామ అస్మాత కూపాథ ఉథ్ధర్తుమ అర్హసి

22 [వ]

తామ అద బరాహ్మణీం సత్రీం చ విజ్ఞాయ నహుషాత్మజః

గృహీత్వా థక్షిణే పాణావ ఉజ్జహార తతొ ఽవటాత

23 ఉథ్ధృత్య చైనాం తరసా తస్మాత కూపాన నరాధిపః

ఆమన్త్రయిత్వా సుశ్రొణీం యయాతిః సవపురం యయౌ

24 [థేవ]

తవరితం ఘూర్ణికే గచ్ఛ సర్వమ ఆచక్ష్వ మే పితుః

నేథానీం హి పరవేక్యామి నగరం వృషపర్వణః

25 [వ]

సా తు వై తవరితం గత్వా ఘూర్ణికాసురమన్థిరమ

థృష్ట్వా కావ్యమ ఉవాచేథం సంభ్రమావిష్టచేతనా

26 ఆచక్షే తే మహాప్రాజ్ఞ థేవ యానీ వనే హతా

శర్మిష్ఠయా మహాభాగ థుహిత్రా వృషపర్వణః

27 శరుత్వా థుహితరం కావ్యస తత్ర శర్మిష్ఠయా హతామ

తవరయా నిర్యయౌ థుఃఖాన మార్గమాణః సుతాం వనే

28 థృష్ట్వా థుహితరం కావ్యొ థేవ యానీం తతొ వనే

బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య థుఃఖితొ వాక్యమ అబ్రవీత

29 ఆత్మథొషైర నియచ్ఛన్తి సర్వే థుఃఖసుఖే జనాః

మన్యే థుశ్చరితం తే ఽసతి యస్యేయం నిష్కృతిః కృతా

30 [థేవ]

నిష్కృతిర మే ఽసతు వా మాస్తు శృణుష్వావహితొ మమ

శర్మిష్ఠయా యథ ఉక్తాస్మి థుహిత్రా వృషపర్వణః

సత్యం కిలైతత సా పరాహ థైత్యానామ అసి గాయనః

31 ఏవం హి మే కదయతి శర్మిష్ఠా వార్షపర్వణీ

వచనం తీక్ష్ణపరుషం కరొధరక్తేక్షణా భృశమ

32 సతువతొ థుహితా హి తవం యాచతః పరతిగృహ్ణతః

సుతాహం సతూయమానస్య థథతొ ఽపరతిగృహ్ణతః

33 ఇతి మామ ఆహ శర్మిష్ఠా థుహితా వృషపర్వణః

కరొధసంరక్తనయనా థర్పపూర్ణా పునః పునః

34 యథ్య అహం సతువతస తాత థుహితా పరతిగృహ్ణతః

పరసాథయిష్యే శర్మిష్ఠామ ఇత్య ఉక్తా హి సఖీ మయా

35 [షుక్ర]

సతువతొ థుహితా న తవం భథ్రే న పరతిగృహ్ణతః

అస్తొతుః సతుయమానస్య థుహితా థేవ యాన్య అసి

36 వృషపర్వైవ తథ వేథ శక్రొ రాజా చ నాహుషః

అచిన్త్యం బరహ్మ నిర్థ్వన్థ్వమ ఐశ్వరం హి బలం మమ