ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

పరజాపతేస తు థక్షస్య మనొర వైవస్వతస్య చ

భరతస్య కురొః పూరొర అజమీఢస్య చాన్వయే

2 యాథవానామ ఇమం వంశం పౌరవాణాం చ సర్వశః

తదైవ భారతానాం చ పుణ్యం సవస్త్య అయనం మహత

ధన్యం యశస్యమ ఆయుష్యం కీర్తయిష్యామి తే ఽనఘ

3 తేజొభిర ఉథితాః సర్వే మహర్షిసమతేజసః

థశ పరచేతసః పుత్రాః సన్తః పూర్వజనాః సమృతాః

మేఘజేనాగ్నినా యే తే పూర్వం థగ్ధా మహౌజసః

4 తేభ్యః పరాచేతసొ జజ్ఞే థక్షొ థక్షాథ ఇమాః పరజాః

సంభూతాః పురుషవ్యాఘ్ర స హి లొకపితామహః

5 వీరిణ్యా సహ సంగమ్య థక్షః పరాచేతసొ మునిః

ఆత్మతుల్యాన అజనయత సహస్రం సంశితవ్రతాన

6 సహస్రసంఖ్యాన సమితాన సుతాన థక్షస్య నారథః

మొక్షమ అధ్యాపయామ ఆస సాంఖ్యజ్ఞానమ అనుత్తమమ

7 తతః పఞ్చాశతం కన్యాః పుత్రికా అభిసంథధే

పరజాపతేః పరజా థక్షః సిసృక్షుర జనమేజయ

8 థథౌ స థశ ధర్మాయ కశ్యపాయ తరయొథశ

కాలస్య నయనే యుక్తాః సప్త వింశతిమ ఇన్థవే

9 తరయొథశానాం పత్నీనాం యా తు థాక్షాయణీ వరా

మారీచః కశ్యపస తస్యామ ఆథిత్యాన సమజీజనత

ఇన్థ్రాథీన వీర్యసంపన్నాన వివస్వన్తమ అదాపి చ

10 వివస్వతః సుతొ జజ్ఞే యమొ వైవస్వతః పరభుః

మార్తణ్డశ చ యమస్యాపి పుత్రొ రాజన్న అజాయత

11 మార్తణ్డస్య మనుర ధీమాన అజాయత సుతః పరభుః

మనొర వంశొ మానవానాం తతొ ఽయం పరదితొ ఽభవత

బరహ్మక్షత్రాథయస తస్మాన మనొర జాతాస తు మానవాః

12 తత్రాభవత తథా రాజన బరహ్మక్షత్రేణ సంగతమ

బరాహ్మణా మానవాస తేషాం సాఙ్గం వేథమ అథీధరన

13 వేనం ధృష్ణుం నరిష్యన్తం నాభాగేక్ష్వాకుమ ఏవ చ

కరూషమ అద శర్యాతిం తత్రైవాత్రాష్టమీమ ఇలామ

14 పృషధ్ర నవమాన ఆహుః కషత్రధర్మపరాయణాన

నాభాగారిష్ట థశమాన మనొః పుత్రాన మహాబలాన

15 పఞ్చాశతం మనొః పుత్రాస తదైవాన్యే ఽభవన కషితౌ

అన్యొన్యభేథాత తే సర్వే నినేశుర ఇతి నః శరుతమ

16 పురూరవాస తతొ విథ్వాన ఇలాయాం సమపథ్యత

సా వై తస్యాభవన మాతా పితా చేతి హి నః శరుతమ

17 తరయొథశ సముథ్రస్య థవీపాన అశ్నన పురూరవాః

అమానుషైర వృతః సత్త్వైర మానుషః సన మహాయశాః

18 విప్రైః స విగ్రహం చక్రే వీర్యొన్మత్తః పురూరవాః

జహార చ స విప్రాణాం రత్నాన్య ఉత్క్రొశతామ అపి

19 సనత్కుమారస తం రాజన బరహ్మలొకాథ ఉపేత్య హ

అనుథర్శయాం తతశ చక్రే పరత్యగృహ్ణాన న చాప్య అసౌ

20 తతొ మహర్షిభిః కరుథ్ధైః శప్తః సథ్యొ వయనశ్యత

లొభాన్వితొ మథబలాన నష్టసంజ్ఞొ నరాధిపః

21 స హి గన్ధర్వలొకస్ద ఉర్వశ్యా సహితొ విరాట

ఆనినాయ కరియార్దే ఽగనీన యదావథ విహితాంస తరిధా

22 షట పుత్రా జజ్ఞిరే ఽదైలాథ ఆయుర ధీమాన అమావసుః

థృఢాయుశ చ వనాయుశ చ శరుతాయుశ చొర్వశీ సుతాః

23 నహుషం వృథ్ధశర్మాణం రజిం రమ్భమ అనేనసమ

సవర భావనీ సుతాన ఏతాన ఆయొః పుత్రాన పరచక్షతే

24 ఆయుషొ నహుషః పుత్రొ ధీమాన సత్యపరాక్రమః

రాజ్యం శశాస సుమహథ ధర్మేణ పృదివీపతిః

25 పితౄన థేవాన ఋషీన విప్రాన గన్ధర్వొరగరాక్షసాన

నహుషః పాలయామ ఆస బరహ్మక్షత్రమ అదొ విశః

26 స హత్వా థస్యు సంఘాతాన ఋషీన కరమ అథాపయత

పశువచ చైవ తాన పృష్ఠే వాహయామ ఆస వీర్యవాన

27 కారయామ ఆస చేన్థ్రత్వమ అభిభూయ థివౌకసః

తేజసా తపసా చైవ విక్రమేణౌజసా తదా

28 యతిం యయాతిం సంయాతిమ ఆయాతిం పాఞ్చమ ఉథ్ధవమ

నహుషొ జనయామ ఆస షట పుత్రాన పరియవాససి

29 యయాతిర నాహుషః సమ్రాడ ఆసీత సత్యపరాక్రమః

స పాలయామ ఆస మహీమ ఈజే చ వివిధైః సవైః

30 అతిశక్త్యా పితౄన అర్చన థేవాంశ చ పరయతః సథా

అన్వగృహ్ణాత పరజాః సర్వా యయాతిర అపరాజితః

31 తస్య పుత్రా మహేష్వాసాః సర్వైః సముథితా గుణైః

థేవ యాన్యాం మహారాజ శర్మిష్ఠాయాం చ జజ్ఞిరే

32 థేవ యాన్యామ అజాయేతాం యథుస తుర్వసుర ఏవ చ

థరుహ్యుశ చానుశ చ పూరుశ చ శర్మిష్ఠాయాం పరజజ్ఞిరే

33 స శాశ్వతీః సమా రాజన పరజా ధర్మేణ పాలయన

జరామ ఆర్ఛన మహాఘొరాం నాహుషొ రూపనాశినీమ

34 జరాభిభూతః పుత్రాన స రాజా వచనమ అబ్రవీత

యథుం పూరుం తుర్వసుం చ థరుహ్యుం చానుం చ భారత

35 యౌవనేన చరన కామాన యువా యువతిభిః సహ

విహర్తుమ అహమ ఇచ్ఛామి సాహ్యం కురుత పుత్రకాః

36 తం పుత్రొ థేవయానేయః పూర్వజొ యథుర అబ్రవీత

కిం కార్యం భవతః కార్యమ అస్మాభిర యౌవనేన చ

37 యయాతిర అబ్రవీత తం వై జరా మే పరతిగృహ్యతామ

యౌవనేన తవథీయేన చరేయం విషయాన అహమ

38 యజతొ థీర్ఘసత్రైర మే శాపాచ చొశనసొ మునేః

కామార్దః పరిహీణొ మే తప్యే ఽహం తేన పుత్రకాః

39 మామకేన శరీరేణ రాజ్యమ ఏకః పరశాస్తు వః

అహం తన్వాభినవయా యువా కామాన అవాప్నుయామ

40 న తే తస్య పరత్యగృహ్ణన యథుప్రభృతయొ జరామ

తమ అబ్రవీత తతః పూరుః కనీయాన సత్యవిక్రమః

41 రాజంశ చరాభినవయా తన్వా యౌవనగొచరః

అహం జరాం సమాస్దాయ రాజ్యే సదాస్యామి త ఆజ్ఞయా

42 ఏవమ ఉక్తః స రాజర్షిర తపొ వీర్యసమాశ్రయాత

సంచారయామ ఆస జరాం తథా పుత్రే మహాత్మని

43 పౌరవేణాద వయసా రాజా యౌవనమ ఆస్దితః

యాయాతేనాపి వయసా రాజ్యం పూరుర అకారయత

44 తతొ వర్షసహస్రాన్తే యయాతిర అపరాజితః

అతృప్త ఏవ కామానాం పూరుం పుత్రమ ఉవాచ హ

45 తవయా థాయాథవాన అస్మి తవం మే వంశకరః సుతః

పౌరవొ వంశ ఇతి తే ఖయాతిం లొకే గమిష్యతి

46 తతః స నృపశార్థూలః పూరుం రాజ్యే ఽభిషిచ్య చ

కాలేన మహతా పశ్చాత కాలధర్మమ ఉపేయివాన