ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

గతమాత్రం తు భర్తారం జరత్కారుర అవేథయత

భరాతుస తవరితమ ఆగమ్య యదాతద్యం తపొధన

2 తతః స భుజగ శరేష్ఠః శరుత్వా సుమహథ అప్రియమ

ఉవాచ భగినీం థీనాం తథా థీనతరః సవయమ

3 జానామి భథ్రే యత కార్యం పరథానే కారణం చ యత

పన్నగానాం హితార్దాయ పుత్రస తే సయాత తతొ యథి

4 స సర్పసత్రాత కిల నొ మొక్షయిష్యతి వీర్యవాన

ఏవం పితామహః పూర్వమ ఉక్తవాన మాం సురైః సహ

5 అప్య అస్తి గర్భః సుభగే తస్మాత తే మునిసత్తమాత

న చేచ్ఛామ్య అఫలం తస్య థారకర్మ మనీషిణః

6 కామం చ మమ న నయాయ్యం పరష్టుం తవాం కార్యమ ఈథృశమ

కిం తు కార్యగరీయస్త్వాత తతస తవాహమ అచూచుథమ

7 థుర్వాసతాం విథిత్వా చ భర్తుస తే ఽతితపస్వినః

నైనమ అన్వాగమిష్యామి కథాచిథ ధి శపేత స మామ

8 ఆచక్ష్వ భథ్రే భర్తుస తవం సర్వమ ఏవ విచేష్టితమ

శల్యమ ఉథ్ధర మే ఘొరం భథ్రే హృథి చిరస్దితమ

9 జరత్కారుస తతొ వాక్యమ ఇత్య ఉక్తా పరత్యభాషత

ఆశ్వాసయన్తీ సంతప్తం వాసుకిం పన్నగేశ్వరమ

10 పృష్టొ మయాపత్య హేతొః స మహాత్మా మహాతపాః

అస్తీత్య ఉథరమ ఉథ్థిశ్య మమేథం గతవాంశ చ సః

11 సవైరేష్వ అపి న తేనాహం సమరామి వితదం కవ చిత

ఉక్తపూర్వం కుతొ రాజన సామ్పరాయే స వక్ష్యతి

12 న సంతాపస తవయా కార్యః కార్యం పరతి భుజంగమే

ఉత్పత్స్యతి హి తే పుత్రొ జవలనార్కసమథ్యుతిః

13 ఇత్య ఉక్త్వా హి స మాం భరాతర గతొ భర్తా తపొవనమ

తస్మాథ వయేతు పరం థుఃఖం తవేథం మనసి సదితమ

14 ఏతచ ఛరుత్వా స నాగేన్థ్రొ వాసుకిః పరయా ముథా

ఏవమ అస్త్వ ఇతి తథ వాక్యం భగిన్యాః పరత్యగృహ్ణత

15 సాన్త్వమానార్ద థానైశ చ పూజయా చానురూపయా

సొథర్యాం పూజయామ ఆస సవసారం పన్నగొత్తమః

16 తతః స వవృధే గర్భొ మహాతేజా రవిప్రభః

యదా సొమొ థవిజశ్రేష్ఠ శుక్లపక్షొథితొ థివి

17 యదాకాలం తు సా బరహ్మన పరజజ్ఞే భుజగ సవసా

కుమారం థేవగర్భాభం పితృమాతృభయాపహమ

18 వవృధే స చ తత్రైవ నాగరాజనివేశనే

వేథాంశ చాధిజగే సాఙ్గాన భార్గవాచ చయవనాత్మజాత

19 చరితవ్రతొ బాల ఏవ బుథ్ధిసత్త్వగుణాన్వితః

నామ చాస్యాభవత ఖయాతం లొకేష్వ ఆస్తీక ఇత్య ఉత

20 అస్తీత్య ఉక్త్వా గతొ యస్మాత పితా గర్భస్దమ ఏవ తమ

వనం తస్మాథ ఇథం తస్య నామాస్తీకేతి విశ్రుతమ

21 స బాల ఏవ తత్రస్దశ చరన్న అమితబుథ్ధిమాన

గృహే పన్నగరాజస్య పరయత్నాత పర్యరక్ష్యత

22 భగవాన ఇవ థేవేశః శూలపాణిర హిరణ్యథః

వివర్ధమానః సర్వాంస తాన పన్నగాన అభ్యహర్షయత