ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

వాసుకిస తవ అబ్రవీథ వాక్యం జరత్కారుమ ఋషిం తథా

సనామా తవ కన్యేయం సవసా మే తపసాన్వితా

2 భరిష్యామి చ తే భార్యాం పరతీచ్ఛేమాం థవిజొత్తమ

రక్షణం చ కరిష్యే ఽసయాః సర్వశక్త్యా తపొధన

3 పరతిశ్రుతే తు నాగేన భరిష్యే భగినీమ ఇతి

జరత్కారుస తథా వేశ్మ భుజగస్య జగామ హ

4 తత్ర మన్త్రవిథాం శరేష్ఠస తపొవృథ్ధొ మహావ్రతః

జగ్రాహ పాణిం ధర్మాత్మా విధిమన్త్రపురస్కృతమ

5 తతొ వాసగృహం శుభ్రం పన్నగేన్థ్రస్య సంమతమ

జగామ భార్యామ ఆథాయ సతూయమానొ మహర్షిభిః

6 శయనం తత్ర వై కౢప్తం సపర్ధ్యాస్తరణ సంవృతమ

తత్ర భార్యా సహాయః స జరత్కారుర ఉవాస హ

7 స తత్ర సమయం చక్రే భార్యయా సహ సత్తమః

విప్రియం మే న కర్తవ్యం న చ వాచ్యం కథా చన

8 తయజేయమ అప్రియే హి తవాం కృతే వాసం చ తే గృహే

ఏతథ గృహాణ వచనం మయా యత సముథీరితమ

9 తతః పరమసంవిగ్నా సవసా నాగపతేస తు సా

అతిథుఃఖాన్వితా వాచం తమ ఉవాచైవమ అస్త్వ ఇతి

10 తదైవ సా చ భర్తారం థుఃఖశీలమ ఉపాచరత

ఉపాయైః శవేతకాకీయైః పరియకామా యశస్వినీ

11 ఋతుకాలే తతః సనాతా కథా చిథ వాసుకేః సవసా

భర్తారం తం యదాన్యాయమ ఉపతస్దే మహామునిమ

12 తత్ర తస్యాః సమభవథ గర్భొ జవలనసంనిభః

అతీవ తపసా యుక్తొ వైశ్వానరసమథ్యుతిః

శుక్లపక్షే యదా సొమొ వయవర్ధత తదైవ సః

13 తతః కతిపయాహస్య జరత్కారుర మహాతపాః

ఉత్సఙ్గే ఽసయాః శిరః కృత్వా సుష్వాప పరిఖిన్నవత

14 తస్మింశ చ సుప్తే విప్రేన్థ్రే సవితాస్తమ ఇయాథ గిరిమ

అహ్నః పరిక్షయే బరహ్మంస తతః సాచిన్తయత తథా

వాసుకేర భగినీ భీతా ధర్మలొపాన మనస్వినీ

15 కిం ను మే సుకృతం భూయాథ భర్తుర ఉత్దాపనం న వా

థుఃఖశీలొ హి ధర్మాత్మా కదం నాస్యాపరాధ్నుయామ

16 కొపొ వా ధర్మశీలస్య ధర్మలొపొ ఽద వా పునః

ధర్మలొపొ గరీయాన వై సయాథ అత్రేత్య అకరొన మనః

17 ఉత్దాపయిష్యే యథ్య ఏనం ధరువం కొపం కరిష్యతి

ధర్మలొపొ భవేథ అస్య సంధ్యాతిక్రమణే ధరువమ

18 ఇతి నిశ్చిత్య మనసా జరత్కారుర భుజంగమా

తమ ఋషిం థీప్తతపసం శయానమ అనలొపమమ

ఉవాచేథం వచః శలక్ష్ణం తతొ మధురభాషిణీ

19 ఉత్తిష్ఠ తవం మహాభాగ సూర్యొ ఽసతమ ఉపగచ్ఛతి

సంధ్యామ ఉపాస్స్వ భగవన్న అపః సపృష్ట్వా యతవ్రతః

20 పరాథుష్కృతాగ్నిహొత్రొ ఽయం ముహూర్తొ రమ్యథారుణః

సంధ్యా పరవర్తతే చేయం పశ్చిమాయాం థిశి పరభొ

21 ఏవమ ఉక్తః స భగవాఞ జరత్కారుర మహాతపాః

భార్యాం పరస్ఫురమాణౌష్ఠ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

22 అవమానః పరయుక్తొ ఽయం తవయా మమ భుజంగమే

సమీపే తే న వత్స్యామి గమిష్యామి యదాగతమ

23 న హి తేజొ ఽసతి వామొరు మయి సుప్తే విభావసొః

అస్తం గన్తుం యదాకాలమ ఇతి మే హృథి వర్తతే

24 న చాప్య అవమతస్యేహ వస్తుం రొచేత కస్య చిత

కిం పునర ధర్మశీలస్య మమ వా మథ్విధస్య వా

25 ఏవమ ఉక్తా జరత్కారుర భర్త్రా హృథయకమ్పనమ

అబ్రవీథ భగినీ తత్ర వాసుకేః సంనివేశనే

26 నావమానాత కృతవతీ తవాహం పరతిబొధనమ

ధర్మలొపొ న తే విప్ర సయాథ ఇత్య ఏతత కృతం మయా

27 ఉవాచ భార్యామ ఇత్య ఉక్తొ జరత్కారుర మహాతపాః

ఋషిః కొపసమావిష్టస తయక్తుకామొ భుజంగమామ

28 న మే వాగ అనృతం పరాహ గమిష్యే ఽహం భుజంగమే

సమయొ హయ ఏష మే పూర్వం తవయా సహ మిదః కృతః

29 సుఖమ అస్మ్య ఉషితొ భథ్రే బరూయాస తవం భరాతరం శుభే

ఇతొ మయి గతే భీరు గతః స భగవాన ఇతి

తవం చాపి మయి నిష్క్రాన్తే న శొకం కర్తుమ అర్హసి

30 ఇత్య ఉక్తా సానవథ్యాఙ్గీ పరత్యువాచ పతిం తథా

జరత్కారుం జరత్కారుశ చిన్తాశొకపరాయణా

31 బాష్పగథ్గథయా వాచా ముఖేన పరిశుష్యతా

కృతాఞ్జలిర వరారొహా పర్యశ్రునయనా తతః

ధైర్యమ ఆలమ్బ్య వామొరుర హృథయేన పరవేపతా

32 న మామ అర్హసి ధర్మజ్ఞ పరిత్యక్తుమ అనాగసమ

ధర్మే సదితాం సదితొ ధర్మే సథా పరియహితే రతామ

33 పరథానే కారణం యచ చ మమ తుభ్యం థవిజొత్తమ

తథ అలబ్ధవతీం మన్థాం కిం మాం వక్ష్యతి వాసుఖిః

34 మాతృశాపాభిభూతానాం జఞాతీనాం మమ సత్తమ

అపత్యమ ఈప్షితం తవత్తస తచ చ తావన న థృశ్యతే

35 తవత్తొ హయ అపత్యలాభేన జఞాతీనాం మే శివం భవేత

సంప్రయొగొ భవేన నాయం మమ మొఘస తవయా థవిజ

36 జఞాతీనాం హితమ ఇచ్ఛన్తీ భగవంస తవాం పరసాథయే

ఇమమ అవ్యక్తరూపం మే గర్భమ ఆధాయ సత్తమ

కదం తయక్త్వా మహాత్మా సన గన్తుమ ఇచ్ఛస్య అనాగసమ

37 ఏవమ ఉక్తస తు స మునిర భార్యాం వచనమ అబ్రవీత

యథ్య ఉక్తమ అనురూపం చ జరత్కారుస తపొధనః

38 అస్త్య ఏష గర్భః సుభగే తవ వైశ్వానరొపమః

ఋషిః పరమధర్మాత్మా వేథవేథాఙ్గపారగః

39 ఏవమ ఉక్త్వా స ధర్మాత్మా జరత్కారుర మహాన ఋషిః

ఉగ్రాయ తపసే భూయొ జగామ కృతనిశ్చయః