ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు జరత్కారుర మహాతపాః

చచార పృదివీం కృత్స్నాం యత్రసాయం గృహొ మునిః

2 చరన థీక్షాం మహాతేజా థుశ్చరామ అకృతాత్మభిః

తీర్దేష్వ ఆప్లవనం కుర్వన పుణ్యేషు విచచార హ

3 వాయుభక్షొ నిరాహారః శుష్యన్న అహర అహర మునిః

స థథర్శ పితౄన గర్తే లమ్బమానాన అధొముఖాన

4 ఏకతన్త్వ అవశిష్టం వై వీరణస్తమ్బమ ఆశ్రితాన

తం చ తన్తుం శనైర ఆఖుమ ఆథథానం బిలాశ్రయమ

5 నిరాహారాన కృశాన థీనాన గర్తే ఽఽరతాంస తరాణమ ఇచ్ఛతః

ఉపసృత్య స తాన థీనాన థీనరూపొ ఽభయభాషత

6 కే భవన్తొ ఽవలమ్బన్తే వీరణస్తమ్బమ ఆశ్రితాః

థుర్బలం ఖాథితైర మూలైర ఆఖునా బిలవాసినా

7 వీరణస్తమ్బకే మూలం యథ అప్య ఏకమ ఇహ సదితమ

తథ అప్య అయం శనైర ఆఖుర ఆథత్తే థశనైః శితైః

8 ఛేత్స్యతే ఽలపావశిష్టత్వాథ ఏతథ అప్య అచిరాథ ఇవ

తతః సద పతితారొ ఽతర గర్తే అస్మిన్న అధొముఖాః

9 తతొ మే థుఃఖమ ఉత్పన్నం థృష్ట్వా యుష్మాన అధొముఖాన

కృచ్ఛ్రామ ఆపథమ ఆపన్నాన పరియం కిం కరవాణి వః

10 తపసొ ఽసయ చతుర్దేన తృతీయేనాపి వా పునః

అర్ధేన వాపి నిస్తర్తుమ ఆపథం బరూత మాచిరమ

11 అద వాపి సమగ్రేణ తరన్తు తపసా మమ

భవన్తః సర్వ ఏవాస్మాత కామమ ఏవం విధీయతామ

12 [పితరహ]

ఋథ్ధొ భవాన బరహ్మ చారీ యొ నస తరాతుమ ఇహేచ్ఛతి

న తు విప్రాగ్ర్య తపసా శక్యమ ఏతథ వయపొహితుమ

13 అస్తి నస తాత తపసః ఫలం పరవథతాం వర

సంతానప్రక్షయాథ బరహ్మన పతామొ నిరయే ఽశుచౌ

14 లమ్బతామ ఇహ నస తాత న జఞానం పరతిభాతి వై

యేన తవాం నాభిజానీమొ లొకే విఖ్యాతపౌరుషమ

15 ఋథ్ధొ భవాన మహాభాగొ యొ నః శొచ్యాన సుథుఃఖితాన

శొచస్య ఉపేత్య కారుణ్యాచ ఛృణు యే వై వయం థవిజ

16 యాయావరా నామ వయమ ఋషయః సంశితవ్రతాః

లొకాత పుణ్యాథ ఇహ భరష్టాః సంతానప్రక్షయాథ విభొ

17 పరనష్టం నస తపః పుణ్యం న హి నస తన్తుర అస్తి వై

అస్తి తవ ఏకొ ఽథయ నస తన్తుః సొ ఽపి నాస్తి యదాతదా

18 మన్థభాగ్యొ ఽలపభాగ్యానాం బన్ధుః స ఖిల నః కులే

జరత్కారుర ఇతి ఖయాతొ వేథవేథాఙ్గపారగః

నియతాత్మా మహాత్మా చ సువ్రతః సుమహాతపాః

19 తేన సమ తపసొ లొభాత కృచ్ఛ్రమ ఆపాథితా వయమ

న తస్య భార్యా పుత్రొ వా బాన్ధవొ వాస్తి కశ చన

20 తస్మాల లమ్బామహే గర్తే నష్టసంజ్ఞా హయ అనాదవత

స వక్తవ్యస తవయా థృష్ట్వా అస్మాకం నాదవత్తయా

21 పితరస తే ఽవలమ్బన్తే గర్తే థీనా అధొముఖాః

సాధు థారాన కురుష్వేతి పరజాయస్వేతి చాభిభొ

కులతన్తుర హి నః శిష్టస తవమ ఏవైకస తపొధన

22 యత తు పశ్యసి నొ బరహ్మన వీరణస్తమ్బమ ఆశ్రితాన

ఏషొ ఽసమాకం కులస్తమ్బ ఆసీత సవకులవర్ధనః

23 యాని పశ్యసి వై బరహ్మన మూలానీహాస్య వీరుధః

ఏతే నస్తన్తవస తాత కాలేన పరిభక్షితాః

24 యత తవ ఏతత పశ్యసి బరహ్మన మూలమ అస్యార్ధభక్షితమ

తత్ర లమ్బామహే సర్వే సొ ఽపయ ఏకస తప ఆస్దితః

25 యమ ఆఖుం పశ్యసి బరహ్మన కాల ఏష మహాబలః

స తం తపొ రతం మన్థం శనైః కషపయతే తుథన

జరత్కారుం తపొ లుబ్ధం మన్థాత్మానమ అచేతసమ

26 న హి నస తత తపస తస్య తారయిష్యతి సత్తమ

ఛిన్నమూలాన పరిభ్రష్టాన కాలొపహతచేతసః

నరకప్రతిష్ఠాన పశ్యాస్మాన యదా థుష్కృతినస తదా

27 అస్మాసు పతితేష్వ అత్ర సహ పూర్వైః పితామహైః

ఛిన్నః కాలేన సొ ఽపయ అత్ర గన్తా వై నరకం తతః

28 తపొ వాప్య అద వా యజ్ఞొ యచ చాన్యత పావనం మహత

తత సర్వం న సమం తాత సంతత్యేతి సతాం మతమ

29 స తాత థృష్ట్వా బరూయాస తవం జరత్కారుం తపస్వినమ

యదాథృష్టమ ఇథం చాస్మై తవయాఖ్యేయమ అశేషతః

30 యదా థారాన పరకుర్యాత సపుత్రాంశ చొత్పాథయేథ యదా

తదా బరహ్మంస తవయా వాచ్యః సొ ఽసమాకం నాదవత్తయా