ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

తం తదా మన్త్రిణొ థృష్ట్వా భొగేన పరివేష్టితమ

వివర్ణవథనాః సర్వే రురుథుర భృశథుఃఖితాః

2 తం తు నాథం తతః శరుత్వా మన్త్రిణస తే పరథుథ్రువుః

అపశ్యంశ చైవ తే యాన్తమ ఆకాశే నాగమ అథ్భుతమ

3 సీమన్తమ ఇవ కుర్వాణం నభసః పథ్మవర్చసమ

తక్షకం పన్నగశ్రేష్ఠం భృశం శొకపరాయణాః

4 తతస తు తే తథ్గృహమ అగ్నినా వృతం; పరథీప్యమానం విషజేన భొగినః

భయాత పరిత్యజ్య థిశః పరపేథిరే; పపాత తచ చాశని తాడితం యదా

5 తతొ నృపే తక్షక తేజసా హతే; పరయుజ్య సర్వాః పరలొకసత్క్రియాః

శుచిర థవిజొ రాజపురొహితస తథా; తదైవ తే తస్య నృపస్య మన్త్రిణః

6 నృపం శిశుం తస్య సుతం పరచక్రిరే; సమేత్య సర్వే పురవాసినొ జనాః

నృపం యమ ఆహుస తమ అమిత్రఘాతినం; కురుప్రవీరం జనమేజయం జనాః

7 స బాల ఏవార్య మతిర నృపొత్తమః; సహైవ తైర మన్త్రిపురొహితైస తథా

శశాస రాజ్యం కురుపుంగవాగ్రజొ; యదాస్య వీరః పరపితామహస తదా

8 తతస తు రాజానమ అమిత్రతాపనం; సమీక్ష్య తే తస్య నృపస్య మన్త్రిణః

సువర్ణవర్మాణమ ఉపేత్య కాశిపం; వపుష్టమార్దం వరయాం పరచక్రముః

9 తతః స రాజా పరథథౌ వపుష్టమాం; కురుప్రవీరాయ పరీక్ష్య ధర్మతః

స చాపి తాం పరాప్య ముథా యుతొ ఽభవన; న చాన్యనారీషు మనొ థధే కవ చిత

10 సరఃసు ఫుల్లేషు వనేషు చైవ హ; పరసన్నచేతా విజహార వీర్యవాన

తదా స రాజన్య వరొ విజహ్రివాన; యదొర్వశీం పరాప్య పురా పురూరవాః

11 వపుష్టమా చాపి వరం పతిం తథా; పరతీతరూపం సమవాప్య భూమిపమ

భావేన రామా రమయాం బభూవ వై; విహారకాలేష్వ అవరొధ సున్థరీ