ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షృ]

యథ్య ఏతత సాహసం తాత యథి వా థుష్కృతం కృతమ

పరియం వాప్య అప్రియం వా తే వాగ ఉక్తా న మృషా మయా

2 నైవాన్యదేథం భవితా పితర ఏష బరవీమి తే

నాహం మృషా పరబ్రవీమి సవైరేష్వ అపి కుతః శపన

3 [షమీక]

జానామ్య ఉగ్రప్రభావం తవాం పుత్ర సత్యగిరం తదా

నానృతం హయ ఉక్తపూర్వం తే నైతన మిద్యా భవిష్యతి

4 పిత్రా పుత్రొ వయఃస్దొ ఽపి సతతం వాచ్య ఏవ తు

యదా సయాథ గుణసంయుక్తః పరాప్నుయాచ చ మహథ యశః

5 కిం పునర బాల ఏవ తవం తపసా భావితః పరభొ

వర్ధతే చ పరభవతాం కొపొ ఽతీవ మహాత్మనామ

6 సొ ఽహం పశ్యామి వక్తవ్యం తవయి ధర్మభృతాం వర

పుత్రత్వం బాలతాం చైవ తవావేక్ష్య చ సాహసమ

7 స తవం శమ యుతొ భూత్వా వన్యమ ఆహారమ ఆహరన

చర కరొధమ ఇమం తయక్త్వా నైవం ధర్మం పరహాస్యసి

8 కరొధొ హి ధర్మం హరతి యతీనాం థుఃఖసంచితమ

తతొ ధర్మవిహీనానాం గతిర ఇష్టా న విథ్యతే

9 శమ ఏవ యతీనాం హి కషమిణాం సిథ్ధికారకః

కషమావతామ అయం లొకః పరశ చైవ కషమావతామ

10 తస్మాచ చరేదాః సతతం కషమా శీలొ జితేన్థ్రియః

కషమయా పరాప్స్యసే లొకాన బరహ్మణః సమనన్తరాన

11 మయా తు శమమ ఆస్దాయ యచ ఛక్యం కర్తుమ అథ్య వై

తత కరిష్యే ఽథయ తాతాహం పరేషయిష్యే నృపాయ వై

12 మమ పుత్రేణ శప్తొ ఽసి బాలేనాకృత బుథ్ధినా

మమేమాం ధర్షణాం తవత్తః పరేక్ష్య రాజన్న అమర్షిణా

13 [స]

ఏవమాథిశ్య శిష్యం స పరేషయామ ఆస సువ్రతః

పరిక్షితే నృపతయే థయాపన్నొ మహాతపాః

14 సంథిశ్య కుశలప్రశ్నం కార్యవృత్తాన్తమ ఏవ చ

శిష్యం గౌర ముఖం నామ శీలవన్తం సమాహితమ

15 సొ ఽభిగమ్య తతః శీఘ్రం నరేన్థ్రం కురువర్ధనమ

వివేశ భవనం రాజ్ఞః పూర్వం థవాఃస్దైర నివేథితః

16 పూజితశ చ నరేన్థ్రేణ థవిజొ గౌర ముఖస తతః

ఆచఖ్యౌ పరివిశ్రాన్తొ రాజ్ఞే సర్వమ అశేషతః

శమీక వచనం ఘొరం యదొక్తం మన్త్రిసంనిధౌ

17 శమీకొ నామ రాజేన్థ్ర విషయే వర్తతే తవ

ఋషిః పరమధర్మాత్మా థాన్తః శాన్తొ మహాతపాః

18 తస్య తవయా నరవ్యాఘ్ర సర్పః పరాణైర వియొజితః

అవసక్తొ ధనుష్కొట్యా సఖన్ధే భరతసత్తమ

కషాన్తవాంస తవ తత కర్మ పుత్రస తస్య న చక్షమే

19 తేన శప్తొ ఽసి రాజేన్థ్ర పితుర అజ్ఞాతమ అథ్య వై

తక్షకః సప్తరాత్రేణ మృత్యుస తే వై భవిష్యతి

20 తత్ర రక్షాం కురుష్వేతి పునః పునర అదాబ్రవీత

తథ అన్యదా న శక్యం చ కర్తుం కేన చిథ అప్య ఉత

21 న హి శక్నొతి సంయన్తుం పుత్రం కొపసమన్వితమ

తతొ ఽహం పరేషితస తేన తవ రాజన హితార్దినా

22 ఇతి శరుత్వా వచొ ఘొరం స రాజా కురునన్థనః

పర్యతప్యత తత పాపం కృత్వా రాజా మహాతపాః

23 తం చ మౌన వరతధరం శరుత్వా మునివరం తథా

భూయ ఏవాభవథ రాజా శొకసంతప్త మానసః

24 అనుక్రొశాత్మతాం తస్య శమీకస్యావధార్య తు

పర్యతప్యత భూయొ ఽపి కృత్వా తత కిల్బిషం మునేః

25 న హి మృత్యుం తదా రాజా శరుత్వా వై సొ ఽనవతప్యత

అశొచథ అమరప్రఖ్యొ యదా కృత్వేహ కర్మ తత

26 తతస తం పరేషయామ ఆస రాజా గౌర ముఖం తథా

భూయః పరసాథం భగవాన కరొత్వ ఇతి మమేతి వై

27 తస్మింశ చ గతమాత్రే వై రాజా గౌర ముఖే తథా

మన్త్రిభిర మన్త్రయామ ఆస సహ సంవిగ్నమానసః

28 నిశ్చిత్య మన్త్రిభిశ చైవ సహితొ మన్త్రతత్త్వవిత

పరాసాథం కారయామ ఆస ఏకస్తమ్భం సురక్షితమ

29 రక్షాం చ విథధే తత్ర భిషజశ చౌషధాని చ

బరాహ్మణాన సిథ్ధమన్త్రాంశ చ సర్వతొ వై నయవేశయత

30 రాజకార్యాణి తత్రస్దః సర్వాణ్య ఏవాకరొచ చ సః

మన్త్రిభిః సహధర్మజ్ఞః సమన్తాత పరిరక్షితః

31 పరాప్తే తు థివసే తస్మిన సప్తమే థవిజసత్తమ

కాశ్యపొ ఽభయాగమథ విథ్వాంస తం రాజానం చికిత్సితుమ

32 శరుతం హి తేన తథ అభూథ అథ్య తం రాజసత్తమమ

తక్షకః పన్నగశ్రేష్ఠొ నేష్యతే యమసాథనమ

33 తం థష్టం పన్నగేన్థ్రేణ కరిష్యే ఽహమ అపజ్వరమ

తత్ర మే ఽరదశ చ ధర్మశ చ భవితేతి విచిన్తయన

34 తం థథర్శ స నాగేన్థ్రస తక్షకః కాశ్యపం పది

గచ్ఛన్తమ ఏకమనసం థవిజొ భూత్వా వయొ ఽతిగః

35 తమ అబ్రవీత పన్నగేన్థ్రః కాశ్యపం మునిపుంగవమ

కవ భవాంస తవరితొ యాతి కిం చ కార్యం చికీర్షతి

36 [క]

నృపం కురు కులొత్పన్నం పరిక్షితమ అరింథమమ

తక్షకః పన్నగశ్రేష్ఠస తేజసాథ్య పరధక్ష్యతి

37 తం థష్టం పన్నగేన్థ్రేణ తేనాగ్నిసమతేజసా

పాణ్డవానాం కులకరం రాజానమ అమితౌజసమ

గచ్ఛామి సౌమ్య తవరితం సథ్యః కర్తుమ అపజ్వరమ

38 [త]

అహం స తక్షకొ బరహ్మంస తం ధక్ష్యామి మహీపతిమ

నివర్తస్వ న శక్తస తవం మయా థష్టం చికిత్సితుమ

39 [క]

అహం తం నృపతిం నాగ తవయా థష్టమ అపజ్వరమ

కరిష్య ఇతి మే బుథ్ధిర విథ్యా బలమ ఉపాశ్రితః