ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఏవమ ఉక్తః స తేజస్వీ శృఙ్గీ కొపసమన్వితః

మృతధారం గురుం శరుత్వా పర్యతప్యత మన్యునా

2 స తం కృశమ అభిప్రేష్క్య సూనృతాం వాచమ ఉత్సృజన

అపృచ్ఛత కదం తాతః స మే ఽథయ మృతధారకః

3 [కృష]

రాజ్ఞా పరిక్షితా తాత మృగయాం పరిధావతా

అవసక్తః పితుస తే ఽథయ మృతః సకన్ధే భుజంగమః

4 [షృన్గీ]

కిం మే పిత్రా కృతం తస్య రాజ్ఞొ ఽనిష్టం థురాత్మనః

బరూహి తవం కృశ తత్త్వేన పశ్య మే తపసొ బలమ

5 [క]

స రాజా మృగయాం యాతః పరిక్షిథ అభిమన్యుజః

ససార మృగమ ఏకాకీ విథ్ధ్వా బాణేన పత్రిణా

6 న చాపశ్యన మృగం రాజా చరంస తస్మిన మహావనే

పితరం తే స థృష్ట్వైవ పప్రచ్ఛానభిభాషిణమ

7 తం సదాణుభూతం తిష్ఠన్తం కషుత్పిపాసా శరమాతురః

పునః పునర మృగం నష్టం పప్రచ్ఛ పితరం తవ

8 స చ మౌన వరతొపేతొ నైవ తం పరత్యభాషత

తస్య రాజా ధనుష్కొట్యా సర్పం సకన్ధే సమాసృజత

9 శృఙ్గింస తవ పితాథ్యాసౌ తదైవాస్తే యతవ్రతః

సొ ఽపి రాజా సవనగరం పరతియాతొ గజాహ్వయమ

10 [స]

శరుత్వైవమ ఋషిపుత్రస తు థివం సతబ్ధ్వేవ విష్ఠితః

కొపసంరక్త నయనః పరజ్వలన్న ఇవ మన్యునా

11 ఆవిష్టః స తు కొపేన శశాప నృపతిం తథా

వార్య ఉపస్పృశ్య తేజస్వీ కరొధవేగబలాత కృతః

12 [షృ]

యొ ఽసౌ వృథ్ధస్య తాతస్య తదా కృచ్ఛ్రగతస్య చ

సకన్ధే మృతమ అవాస్రాక్షీత పన్నగం రాజకిల్బిషీ

13 తం పాపమ అతిసంక్రుథ్ధస తక్షకః పన్నగొత్తమః

ఆశీవిషస తిగ్మతేజా మథ్వాక్యబలచొథితః

14 సప్తరాత్రాథితొ నేతా యమస్య సథనం పరతి

థవిజానామ అవమన్తారం కురూణామ అయశః కరమ

15 [స]

ఇతి శప్త్వా నృపం కరుథ్ధః శృఙ్గీ పితరమ అభ్యయాత

ఆసీనం గొచరే తస్మిన వహన్తం శవపన్నగమ

16 స తమ ఆలక్ష్య పితరం శృఙ్గీ సఖన్ధగతేన వై

శవేన భుజగేనాసీథ భూయః కరొధసమన్వితః

17 థుఃఖాచ చాశ్రూణి ముముచే పితరం చేథమ అబ్రవీత

శరుత్వేమాం ధర్షణాం తాత తవ తేన థురాత్మనా

18 రాజ్ఞా పరిక్షితా కొపాథ అశపం తమ అహం నృపమ

యదార్హతి స ఏవొగ్రం శాపం కురు కులాధమః

19 సప్తమే ఽహని తం పాపం తక్షకః పన్నగొత్తమః

వైవస్వతస్య భవనం నేతా పరమథారుణమ

20 తమ అబ్రవీత పితా బరహ్మంస తదా కొపసమన్వితమ

న మే పరియం కృతం తాత నైష ధర్మస తపస్వినామ

21 వయం తస్య నరేన్థ్రస్య విషయే నివసామహే

నయాయతొ రక్షితాస తేన తస్య పాపం న రొచయే

22 సర్వదా వర్తమానస్య రాజ్ఞొ హయ అస్మథ్విధైః సథా

కషన్తవ్యం పుత్ర ధర్మొ హి హతొ హన్తి న సంశయః

23 యథి రాజా న రక్షేత పీడా వై నః పరా భవేత

న శక్నుయామ చరితుం ధర్మం పుత్ర యదాసుఖమ

24 రక్ష్యమాణా వయం తాత రాజభిః శాస్త్రథృష్టిభిః

చరామొ విపులం ధర్మం తేషాం చాంశొ ఽసతి ధర్మతః

25 పరిక్షిత తు విశేషేణ యదాస్య పరపితామహః

రక్షత్య అస్మాన యదా రాజ్ఞా రక్షితవ్యాః పరజాస తదా

26 తేనేహ కషుధితేనాథ్య శరాన్తేన చ తపస్వినా

అజానతా వరతమ ఇథం కృతమ ఏతథ అసంశయమ

27 తస్మాథ ఇథం తవయా బాల్యాత సహసా థుష్కృతం కృతమ

న హయ అర్హతి నృపః శాపమ అస్మత్తః పుత్ర సర్వదా