ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

తతస తమిన థవిజశ్రేష్ఠ సముథీర్ణే తదావిధే

గరుత్మాన పక్షిరాట తూర్ణం సంప్రాప్తొ విబుధాన పరతి

2 తం థృష్ట్వాతిబలం చైవ పరాకమ్పన్త సమన్తతః

పరస్పరం చ పరత్యఘ్నన సర్వప్రహరణాన్య అపి

3 తత్ర చాసీథ అమేయాత్మా విథ్యుథ అగ్నిసమప్రభః

భౌవనః సుమహావీర్యః సొమస్య పరిరక్షితా

4 స తేన పతగేన్థ్రేణ పక్షతుణ్డ నఖైః కషతః

ముహూర్తమ అతులం యుథ్ధం కృత్వా వినిహతొ యుధి

5 రజశ చొథ్ధూయ సుమహత పక్షవాతేన ఖేచరః

కృత్వా లొకాన నిరాలొకాంస తేన థేవాన అవాకిరత

6 తేనావకీర్ణా రజసా థేవా మొహమ ఉపాగమన

న చైనం థథృశుశ ఛన్నా రజసామృత రక్షిణః

7 ఏవం సంలొడయామ ఆస గరుడస తరిథివాలయమ

పక్షతుణ్డ పరహారైశ చ థేవాన స విథథార హ

8 తతొ థేవః సహస్రాక్షస తూర్ణం వాయుమ అచొథయత

విక్షిపేమాం రజొ వృష్టిం తవైతత కర్మ మారుత

9 అద వాయుర అపొవాహ తథ రజస తరసా బలీ

తతొ వితిమిరే జాతే థేవాః శకునిమ ఆర్థయన

10 ననాథ చొచ్చైర బలవాన మహామేఘరవః ఖగః

వధ్యమానః సురగణైః సర్వభూతాని భీషయన

ఉత్పపాత మహావీర్యః పక్షిరాట పరవీరహా

11 తమ ఉత్పత్యాన్తరిక్షస్దం థేవానామ ఉపరి సదితమ

వర్మిణొ విబుధాః సర్వే నానాశస్త్రైర అవాకిరన

12 పట్టిశైః పరిఘైః శూలైర గథాభిశ చ సవాసవాః

కషురాన్తైర జవలితైశ చాపి చక్రైర ఆథిత్యరూపిభిః

13 నానాశస్త్రవిసర్గైశ చ వధ్యమానః సమన్తతః

కుర్వన సుతుములం యుథ్ధం పక్షిరాణ న వయకమ్పత

14 వినర్థన్న ఇవ చాకాశే వైనతేయః పరతాపవాన

పక్షాభ్యామ ఉరసా చైవ సమన్తాథ వయాక్షిపత సురాన

15 తే విక్షిప్తాస తతొ థేవాః పరజగ్ముర గరుడార్థితాః

నఖతుణ్డ కషతాశ చైవ సుస్రువుః శొణితం బహు

16 సాధ్యాః పరాచీం సగన్ధర్వా వసవొ థక్షిణాం థిశమ

పరజగ్ముః సహితా రుథ్రైః పతగేన్థ్ర పరధర్షితాః

17 థిశం పరతీచీమ ఆథిత్యా నాసత్యా ఉత్తరాం థిశమ

ముహుర ముహుః పరేక్షమాణా యుధ్యమానా మహౌజసమ

18 అశ్వక్రన్థేన వీరేణ రేణుకేన చ పక్షిణా

కరదనేన చ శూరేణ తపనేన చ ఖేచరః

19 ఉలూకశ వసనాభ్యాం చ నిమేషేణ చ పక్షిణా

పరరుజేన చ సంయుథ్ధం చకార పరలిహేన చ

20 తాన పక్షనఖతుణ్డాగ్రైర అభినథ వినతాసుతః

యుగాన్తకాలే సంక్రుథ్ధః పినాకీవ మహాబలః

21 మహావీర్యా మహొత్సాహాస తేన తే బహుధా కషతాః

రేజుర అభ్రఘనప్రఖ్యా రుధిరౌఘప్రవర్షిణః

22 తాన కృత్వా పతగశ్రేష్ఠః సర్వాన ఉత్క్రాన్త జీవితాన

అతిక్రాన్తొ ఽమృతస్యార్దే సర్వతొ ఽగనిమ అపశ్యత

23 ఆవృణ్వానం మహాజ్వాలమ అర్చిర్భిః సర్వతొ ఽమబరమ

థహన్తమ ఇవ తీక్ష్ణాంశుం ఘొరం వాయుసమీరితమ

24 తతొ నవత్యా నవతీర ముఖానాం; కృత్వా తరస్వీ గరుడొ మహాత్మా

నథీః సమాపీయ ముఖైస తతస తైః; సుశీఘ్రమ ఆగమ్య పునర జవేన

25 జవలన్తమ అగ్నిం తమ అమిత్రతాపనః; సమాస్తరత పత్రరదొ నథీభిః

తతః పరచక్రే వపుర అన్యథ అల్పం; పరవేష్టు కామొ ఽగనిమ అభిప్రశామ్య