ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 204)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]

జిత్వా తు పృదివీం థైత్యౌ నిఃసపత్నౌ గతవ్యదౌ

కృత్వా తరైలొక్యమ అవ్యగ్రం కృతకృత్యౌ బభూవతుః

2 థేవగన్ధర్వయక్షాణాం నాగపార్దివ రక్షసామ

ఆథాయ సర్వరత్నాని పరాం తుష్టిమ ఉపాగతౌ

3 యథా న పరతిషేథ్ధారస తయొః సన్తీహ కే చన

నిరుథ్యొగౌ తథా భూత్వా విజహ్రాతే ఽమరావ ఇవ

4 సత్రీభిర మాల్యైశ చ గన్ధైశ చ భక్షైర భొజ్యైశ చ పుష్కలైః

పానైశ చ వివిధైర హృథ్యైః పరాం పరీతిమ అవాపతుః

5 అన్తఃపురే వనొథ్యానే పర్వతొపవనేషు చ

యదేప్సితేషు థేశేషు విజహ్రాతే ఽమరావ ఇవ

6 తతః కథా చిథ విన్ధ్యస్య పృష్ఠే సమశిలాతలే

పుష్పితాగ్రేషు శాలేషు విహారమ అభిజగ్మతుః

7 థివ్యేషు సర్వకామేషు సమానీతేషు తత్ర తౌ

వరాసనేషు సంహృష్టౌ సహ సత్రీభిర నిషేథతుః

8 తతొ వాథిత్రనృత్తాభ్యామ ఉపాతిష్ఠన్త తౌ సత్రియః

గీతైశ చ సతుతిసంయుక్తైః పరీత్యర్దమ ఉపజగ్మిరే

9 తతస తిలొత్తమా తత్ర వనే పుష్పాణి చిన్వతీ

వేషమ ఆక్షిప్తమ ఆధాయ రక్తేనైకేన వాససా

10 నథీతీరేషు జాతాన సా కర్ణికారాన విచిన్వతీ

శనైర జగామ తం థేశం యత్రాస్తాం తౌ మహాసురౌ

11 తౌ తు పీత్వా వరం పానం మథరక్తాన్త లొచనౌ

థృష్ట్వైవ తాం వరారొహాం వయదితౌ సంబహూవతుః

12 తావ ఉత్పత్యాసనం హిత్వా జగ్మతుర యత్ర సా సదితా

ఉభౌ చ కామసంమత్తావ ఉభౌ పరార్దయతశ చ తామ

13 థక్షిణే తాం కరే సుభ్రూం సున్థొ జగ్రాహ పాణినా

ఉపసున్థొ ఽపి జగ్రాహ వామే పాణౌ తిలొత్తమామ

14 వరప్రథాన మత్తౌ తావ ఔరసేన బలేన చ

ధనరత్నమథాభ్యాం చ సురా పానమథేన చ

15 సర్వైర ఏతైర మథైర మత్తావ అన్యొన్యం భరుకుటీ కృతౌ

మథకామసమావిష్టౌ పరస్పరమ అదొచతుః

16 మమ భార్యా తవ గురుర ఇతి సున్థొ ఽభయభాషత

మమ భార్యా తవ వధూర ఉపసున్థొ ఽభయభాషత

17 నైషా తవ మమైషేతి తత్ర తౌ మన్యుర ఆవిశత

తస్యా హేతొర గథే భీమే తావ ఉభావ అప్య అగృహ్ణతామ

18 తౌ పరగృహ్య గథే భీమే తస్యాః కామేన మొహితౌ

అహం పూర్వమ అహం పూర్వమ ఇత్య అన్యొన్యం నిజఘ్నతుః

19 తౌ గథాభిహతౌ భీమౌ పేతతుర ధరణీతలే

రుధిరేణావలిప్తాఙ్గౌ థవావ ఇవార్కౌ నభశ చయుతౌ

20 తతస తా విథ్రుతా నార్యః స చ థైత్య గణస తథా

పాతాలమ అగమత సర్వొ విషాథభయకమ్పితః

21 తతః పితామహస తత్ర సహ థేవైర మహర్షిభిః

ఆజగామ విశుథ్ధాత్మా పూజయిష్యంస తిలొత్తమామ

22 వరేణ ఛన్థితా సా తు బరహ్మణా పరీతిమ ఏవ హ

వరయామ ఆస తత్రైనాం పరీతః పరాహ పితామహః

23 ఆథిత్యచరితాఁల లొకాన విచరిష్యసి భామిని

తేజసా చ సుథృష్టాం తవాం న కరిష్యతి కశ చన

24 ఏవం తస్యై వరం థత్త్వా సర్వలొకపితామహః

ఇన్థ్రే తరైలొక్యమ ఆధాయ బరహ్మలొకం గతః పరభుః

25 ఏవం తౌ సహితౌ భూత్వా సర్వార్దేష్వ ఏకనిశ్చయౌ

తిలొత్తమార్దే సంక్రుథ్ధావ అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః

26 తస్మాథ బరవీమి వః సనేహాత సర్వాన భరతసత్తమాన

యదా వొ నాత్ర భేథః సయాత సర్వేషాం థరౌపథీ కృతే

తదా కురుత భథ్రం వొ మమ చేత పరియమ ఇచ్ఛద

27 [వై]

ఏవమ ఉక్తా మహాత్మానొ నారథేన మహర్షిణా

సమయం చక్రిరే రాజంస తే ఽనయొన్యేన సమాగతాః

సమక్షం తస్య థేవర్షేర నారథస్యామితౌజసః

28 థరౌపథ్యా నః సహాసీనమ అన్యొ ఽనయం యొ ఽభిథర్శయేత

స నొ థవాథశ వర్షాణి బరహ్మ చారీ వనే వసేత

29 కృతే తు సమయే తస్మిన పాణ్డవైర ధర్మచారిభిః

నారథొ ఽపయ అగమత పరీత ఇష్టం థేశం మహామునిః

30 ఏవం తైః సమయః పూర్వం కృతొ నరథ చొథితైః

న చాభిథ్యన్త తే సార్వే తథాన్యొన్యేన భారత