ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 158)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తే పరతస్దుః పురస్కృత్య మాతరం పురుషర్షభాః

సమైర ఉథఙ్ముఖైర మార్గైర యదొథ్థిష్టం పరంతపాః

2 తే గచ్ఛన్తస తవ అహొరాత్రం తీర్దం సొమశ్రవాయణమ

ఆసేథుః పురుషవ్యాఘ్రా గఙ్గాయాం పాణ్డునన్థనాః

3 ఉల్ముకం తు సముథ్యమ్య తేషామ అగ్రే ధనంజయః

పరకాశార్దం యయౌ తత్ర రక్షార్దం చ మహాయశాః

4 తత్ర గఙ్గా జలే రమ్యే వివిక్తే కరీడయన సత్రియః

ఈర్ష్యుర గన్ధర్వరాజః సమ జలక్రీడామ ఉపాగతః

5 శబ్థం తేషాం స శుశ్రావ నథీం సముపసర్పతామ

తేన శబ్థేన చావిష్టశ చుక్రొధ బలవథ బలీ

6 స థృష్ట్వా పాణ్డవాంస తత్ర సహ మాత్రా పరంతపాన

విస్ఫారయన ధనుర ఘొరమ ఇథం వచనమ అవ్రవీత

7 సంధ్యా సంరజ్యతే ఘొరా పూర్వరాత్రాగమేషు యా

అశీతిభిస తరుటైర హీనం తం ముహూర్తం పరచక్షతే

8 విహితం కామచారాణాం యక్షగన్ధర్వరక్షసామ

శేషమ అన్యన మనుష్యాణాం కామచారమ ఇహ సమృతమ

9 లొభాత పరచారం చరతస తాసు వేలాసు వై నరాన

ఉపక్రాన్తా నిగృహ్ణీమొ రాక్షసైః సహ బాలిశాన

10 తతొ రాత్రౌ పరాప్నువతొ జలం బరహ్మవిథొ జనాః

గర్హయన్తి నరాన సర్వాన బలస్దాన నృపతీన అపి

11 ఆరాత తిష్ఠత మా మహ్యం సమీపమ ఉపసర్పత

కస్మాన మాం నాభిజానీత పరాప్తం భాగీరదీ జలమ

12 అఙ్గారపర్ణం గన్ధర్వం విత్తమాం సవబలాశ్రయమ

అహం హి మానీ చేర్ష్యుశ చ కుబేరస్య పరియః సఖా

13 అఙ్గారపర్ణమ ఇతి చ ఖయతం వనమ ఇథం మమ

అను గఙ్గాం చ వాకాం చ చిత్రం యత్ర వసామ్య అహమ

14 న కుణపాః శృఙ్గిణొ వా న థేవా న చ మానుషాః

ఇథం సముపసర్పన్తి తత కిం సముపసర్పద

15 [ఆర్జ]

సముథ్రే హిమవత్పార్శ్వే నథ్యామ అస్యాం చ థుర్మతే

రాత్రావ అహని సంధ్యౌ చ కస్య కౢప్తః పరిగ్రహః

16 వయం చ శక్తిసంపన్నా అకాలే తవామ అధృష్ణుమః

అశక్తా హి కషణే కరూరే యుష్మాన అర్చన్తి మానవాః

17 పురా హిమవతశ చైషా హేమశృఙ్గాథ వినిఃసృతా

గఙ్గా గత్వా సముథ్రామ్భః సప్తధా పరతిపథ్యతే

18 ఇయం భూత్వా చైకవప్రా శుచిర ఆకాశగా పునః

థేవేషు గఙ్గా గన్ధర్వ పరాప్నొత్య అలక నన్థతామ

19 తదా పితౄన వైతరణీ థుస్తరా పాపకర్మభిః

గఙ్గా భవతి గన్ధర్వ యదా థవైపాయనొ ఽబరవీత

20 అసంబాధా థేవ నథీ సవర్గసంపాథనీ శుభా

కదమ ఇచ్ఛసి తాం రొథ్ధుం నైష ధర్మః సనాతనః

21 అనివార్యమ అసంబాధం తవ వాచా కదం వయమ

న సపృశేమ యదాకామం పుణ్యం భాగీరదీ జలమ

22 [వై]

అఙ్గారపర్ణస తచ ఛరుత్వా కరుథ్ధ ఆనమ్య కార్ముకమ

ముమొచ సాయకాన థీప్తాన అహీన ఆశీవిషాన ఇవ

23 ఉల్ముకం భరామయంస తూర్ణం పాణ్డవశ చర్మ చొత్తమమ

వయపొవాహ శరాంస తస్య సర్వాన ఏవ ధనంజయః


24 [ఆర్జ]

బిభీషికైషా గన్ధర్వ నాస్త్రజ్ఞేషు పరయుజ్యతే

అస్త్రజ్ఞేషు పరయుక్తైషా ఫేనవత పరవిలీయతే

25 మానుషాన అతి గన్ధర్వాన సర్వాన గన్ధర్వ లక్షయే

తస్మాథ అస్త్రేణ థివ్యేన యొత్స్యే ఽహం న తు మాయయా

26 పురాస్త్రమ ఇథమ ఆగ్నేయం పరాథాత కిల బృహస్పతిః

భరథ్వాజస్య గన్ధర్వ గురుపుత్రః శతక్రతొః

27 భరథ్వాజాథ అగ్నివేశ్యొ అగ్నివేశ్యాథ గురుర మమ

స తవ ఇథం మహ్యమ అథథాథ థరొణొ బరాహ్మణసత్తమః

28 [వై]

ఇత్య ఉక్త్వా పాణ్డవః కరుథ్ధొ గన్ధర్వాయ ముమొచ హ

పరథీప్తమ అస్త్రమ ఆగ్నేయం థథాహాస్య రదం తు తత

29 విరదం విప్లుతం తం తు స గన్ధర్వం మహాబలమ

అస్త్రతేజః పరమూఢం చ పరపతన్తమ అవాఙ్ముఖమ

30 శిరొరుహేషు జగ్రాహ మాల్యవత్సు ధనంజయః

భరాతౄన పరతి చకర్షాద సొ ఽసత్రపాతాథ అచేతసమ

31 యుధిష్ఠిరం తస్య భార్యా పరపేథే శరణార్దినీ

నామ్నా కుమ్భీనసీ నామ పతిత్రాణమ అభీప్సతీ

32 [గన్ధర్వీ]

తరాహి తవం మాం మహారాజ పతిం చేమం విముఞ్చ మే

గన్ధర్వీం శరణం పరాప్తాం నామ్నా కుమ్బీనసీం పరభొ

33 [య]

యుథ్ధే జితం యశొ హీనం సత్రీ నాదమ అపరాక్రమమ

కొ ను హన్యాథ రిపుం తవాథృఙ ముఞ్చేమం రిపుసూథన

34 [ఆర్జ]

అఙ్గేమం పరతిపథ్యస్వ గచ్ఛ గన్ధర్వ మా శుచః

పరథిశత్య అభయం తే ఽథయ కురురాజొ యుధిష్ఠిరః

35 [గ]

జితొ ఽహం పూర్వకం నామ ముఞ్చామ్య అఙ్గారపర్ణతామ

న చ శలాఘే బలేనాథ్య న నామ్నా జనసంసథి

36 సాధ్వ ఇమం లబ్ధవాఁల లాభం యొ ఽహం థివ్యాస్త్రధారిణమ

గాన్ధర్వ్యా మాయయా యొథ్ధుమ ఇచ్ఛామి వయసా వరమ

37 అస్త్రాగ్నినా విచిత్రొ ఽయం థగ్ధొ మే రద ఉత్తమః

సొ ఽహం చిత్రరదొ భూత్వా నామ్నా థగ్ధరదొ ఽభవమ

38 సంభృతా చైవ విథ్యేయం తపసేహ పురా మయా

నివేథయిష్యే తామ అథ్య పరాణథాయా మహాత్మనే

39 సంస్తమ్భితం హి తరసా జితం శరణమ ఆగతమ

యొ ఽరిం సంయొజయేత పరాణైః కల్యాణం కిం న సొ ఽరహతి

40 చక్షుషీ నామ విథ్యేయం యాం సొమాయ థథౌ మనుః

థథౌ స విశ్వావసవే మహ్యం విశ్వావసుర థథౌ

41 సేయం కాపురుషం పరాప్తా గురు థత్తా పరణశ్యతి

ఆగమొ ఽసయా మయా పరొక్తా వీర్యం పరతినిబొధ మే

42 యచ చక్షుషా థరష్టుమ ఇచ్ఛేత తరిషు లొకేషు కిం చన

తత పశ్యేథ యాథృశం చేచ్ఛేత తాథృషం థరష్టుమ అర్హతి

43 సమానపథ్యే షన మాసాన సదితొ విథ్యాం లభేథ ఇమామ

అనునేష్యామ్య అహం విథ్యాం సవయం తుభ్యం వరతే కృతే

44 విథ్యయా హయ అనయా రాజన వయం నృభ్యొ విశేషితాః

అవిశిష్టాశ చ థేవానామ అనుభావ పరవర్తితాః

45 గన్ధర్వజానామ అశ్వానామ అహం పురుషసత్తమ

భరాతృభ్యస తవ పఞ్చభ్యః పృదగ థాతా శతం శతమ

46 థేవగన్ధర్వవాహాస తే థివ్యగన్ధా మనొ గమాః

కషీణాః కషీణా భవన్త్య ఏతే న హీయన్తే చ రంహసః

47 పురా కృతం మహేన్థ్రస్య వజ్రం వృత్ర నిబర్హణే

థశధా శతధా చైవ తచ ఛీర్ణం వృత్రమూర్ధని

48 తతొ భాగీ కృతొ థేవైర వజ్రభాగ ఉపాస్యతే

లొకే యత సాధనం కిం చిత సా వై వజ్రతనుః సమృతా

49 వజ్రపాణిర బరాహ్మణః సయాత కషత్రం వజ్రరదం సమృతమ

వైశ్యా వై థానవజ్రాశ చ కర్మ వర్జా యవీయసః

50 వజ్రం కషత్రస్య వాజినొ అవధ్యా వాజినః సమృతాః

రదాఙ్గం వడవా సూతే సూతాశ చాశ్వేషు యే మతాః

51 కామవర్ణాః కామజవాః కామతః సముపస్దితాః

ఇమే గన్ధర్వజాః కామం పూరయిష్యన్తి తే హయాః

52 [ఆర్జ]

యథి పరీతేన వా థత్తం సంశయే జీవితస్య వా

విథ్యా విత్తం శరుతం వాపి న తథ గన్ధర్వ కామయే

53 [గ]

సంయొగొ వై పరీతికరః సంసత్సు పరతిథృశ్యతే

జీవితస్య పరథానేన పరీతొ విథ్యాం థథామి తే

54 తవత్తొ హయ అహం గరహీష్యామి అస్త్రమ ఆగ్నేయమ ఉత్తమమ

తదైవ సఖ్యం బీభత్సొ చిరాయ భరతర్షభ

55 [ఆర్జ]

తవత్తొ ఽసత్రేణ వృణొమ్య అశ్వాన సంయొగః శాశ్వతొ ఽసతు నౌ

సఖే తథ బరూహి గన్ధర్వ యుష్మభ్యొ యథ భయం తయజేత