ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 157)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

వసత్సు తేషు పరచ్ఛన్నం పాణ్డవేషు మహాత్మసు

ఆజగామాద తాన థరష్టుం వయాసః సత్యవతీ సుతః

2 తమ ఆగతమ అభిప్రేక్ష్య పరత్యుథ్గమ్య పరంతపాః

పరణిపత్యాభివాథ్యైనం తస్దుః పరాఞ్జలయస తథా

3 సమనుజ్ఞాప్య తాన సర్వాన ఆసీనాన మునిర అబ్రవీత

పరసన్నః పూజితః పార్దైః పరీతిపూర్వమ ఇథం వచః

4 అపి ధర్మేణ వర్తధ్వం శాస్త్రేణ చ పరంతపాః

అపి విప్రేషు వః పూజా పూజార్హేషు న హీయతే

5 అద ధర్మార్దవథ వాక్యమ ఉక్త్వా స భగవాన ఋషిః

విచిత్రాశ చ కదాస తాస తాః పునర ఏవేథమ అబ్రవీత

6 ఆసీత తపొవనే కా చిథ ఋషేః కన్యా మహాత్మనః

విలగ్నమధ్యా సుశ్రొణీ సుభ్రూః సర్వగుణాన్వితా

7 కర్మభిః సవకృతైః సా తు థుర్భగా సమపథ్యత

నాధ్యగచ్ఛత పతిం సా తు కన్యా రూపవతీ సతీ

8 తపస తప్తుమ అదారేభే పత్యర్దమ అసుఖా తతః

తొషయామ ఆస తపసా సా కిలొగ్రేణ శంకరమ

9 తస్యాః స భగవాంస తుష్టస తామ ఉవాచ తపస్వినీమ

వరం వరయ భథ్రం తే వరథొ ఽసమీతి భామిని

10 అదేశ్వరమ ఉవాచేథమ ఆత్మనః సా వచొ హితమ

పతిం సర్వగుణొపేతమ ఇచ్ఛామీతి పునః పునః

11 తామ అద పరత్యువాచేథమ ఈశానొ వథతాం వరః

పఞ్చ తే పతయొ భథ్రే భవిష్యన్తీతి శంకరః

12 పరతిబ్రువన్తీమ ఏకం మే పతిం థేహీతి శంకరమ

పునర ఏవాబ్రవీథ థేవ ఇథం వచనమ ఉత్తమమ

13 పఞ్చకృత్వస తవయా ఉక్తః పతిం థేహీత్య అహం పునః

థేహమ అన్యం గతాయాస తే యదొక్తం తథ భవిష్యతి

14 థరుపథస్య కులే జాతా కన్యా సా థేవరూపిణీ

నిర్థిష్టా భవతా పత్నీ కృష్ణా పార్షత్య అనిన్థితా

15 పాఞ్చాల నగరం తస్మాత పరవిశధ్వం మహాబలాః

సుఖినస తామ అనుప్రాప్య భవిష్యద న సంశయః

16 ఏవమ ఉక్త్వా మహాభాగః పాణ్డవానాం పితామహ

పార్దాన ఆమన్త్ర్య కున్తీం చ పరాతిష్ఠత మహాతపాః