ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 156)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఏతచ ఛరుత్వా తు కౌన్తేయాః శల్యవిథ్ధా ఇవాభవన

సర్వే చాస్వస్ద మనసొ బభూవుస తే మహారదాః

2 తతః కున్తీసుతాన థృష్ట్వా విభ్రాన్తాన గతచేతసః

యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం వచనం సత్యవాథినీ

3 చిరరాత్రొషితాః సమేహ బరాహ్మణస్య నివేశనే

రమమాణాః పురే రమ్యే లబ్ధభైక్షా యుధిష్ఠిర

4 యానీహ రమణీయాని వనాన్య ఉపవనాని చ

సర్వాణి తాని థృష్టాని పునః పునర అరింథమ

5 పునర థృష్టాని తాన్య ఏవ పరీణయన్తి న నస తదా

భైక్షం చ న తదా వీర లభ్యతే కురునన్థన

6 తే వయం సాధు పాఞ్చాలాన గచ్ఛామ యథి మన్యసే

అపూర్వ థర్శనం తాత రమణీయం భవిష్యతి

7 సుభిక్షాశ చైవ పాఞ్చాలాః శరూయన్తే శత్రుకర్శన

యజ్ఞసేనశ చ రాజాసౌ బరహ్మణ్య ఇతి శుశ్రుమః

8 ఏకత్ర చిరవాసొ హి కషమొ న చ మతొ మమ

తే తత్ర సాధు గచ్ఛామొ యథి తవం పుత్ర మన్యసే

9 [య]

భవత్యా యన మతం కార్యం తథ అస్మాకం పరం హితమ

అనుజాంస తు న జానామి గచ్ఛేయుర నేతి వా పునః

10 [వై]

తతః కున్తీ భీమసేనమ అర్జునం యమజౌ తదా

ఉవాచ గమనం తే చ తదేత్య ఏవాబ్రువంస తథా

11 తత ఆమన్త్ర్య తం విప్రం కున్తీ రాజన సుతైః సహ

పరతస్దే నగరీం రమ్యాం థరుపథస్య మహాత్మనః