ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 108)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

జయేష్ఠానుజ్యేష్ఠతాం తేషాం నామధేయాని చాభిభొ

ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాణామ ఆనుపూర్వ్యేణ కీర్తయ

2 [వ]

థుర్యొధనొ యుయుత్సుశ చ రాజన థుఃశాసనస తదా

థుఃసహొ థుఃశలశ చైవ జలసంధః సమః సహః

3 విన్థానువిన్థౌ థుర్ధర్షః సుబాహుర థుష్ప్రధర్షణః

థుర్మర్షణొ థుర్ముఖశ చ థుష్కర్ణః కర్ణ ఏవ చ

4 వివింశతిర వికర్ణశ చ జలసంధః సులొచనః

చిత్రొపచిత్రౌ చిత్రాక్షశ చారు చిత్రః శరాసనః

5 థుర్మథొ థుష్ప్రగాహశ చ వివిత్సుర వికటః సమః

ఊర్ణు నాభః సునాభశ చ తదా నన్థొపనన్థకౌ

6 సేనాపతిః సుషేణశ చ కుణ్డొథర మహొథరౌ

చిత్రబాణశ చిత్రవర్మా సువర్మా థుర్విమొచనః

7 అయొ బాహుర మహాబాహుశ చిత్రాఙ్గశ చిత్రకుణ్డలః

భీమవేగొ భీమబలొ బలాకీ బలవర్ధనః

8 ఉగ్రాయుధొ భీమకర్మా కనకాయుర థృఢాయుధః

థృఢవర్మా థృఢక్షత్రః సొమకీర్తిర అనూథరః

9 థృఢసంధొ జరాసంధః సత్యసంధః సథః సువాక

ఉగ్రశ్రవా అశ్వసేనః సేనానీర థుష్పరాజయః

10 అపరాజితః పణ్డితకొ విశాలాక్షొ థురావరః

థృఢహస్తః సుహస్తశ చ వాతవేగసువర్చసౌ

11 ఆథిత్యకేతుర బహ్వ ఆశీనాగథన్తొగ్ర యాయినౌ

కవచీ నిషఙ్గీ పాశీ చ థణ్డధారొ ధనుర గరహః

12 ఉగ్రొ భీమ రదొ వీరొ వీరబాహుర అలొలుపః

అభయొ రౌథ్రకర్మా చ తదా థృఢరదస తరయః

13 అనాధృష్యః కుణ్డ భేథీ విరావీ థీర్ఘలొచనః

థీర్ఘబాహుర మహాబాహుర వయూఢొరుర కనకధ్వజః

14 కుణ్డాశీ విరజాశ చైవ థుఃశలా చ శతాధికా

ఏతథ ఏకశతం రాజన కన్యా చైకా పరకీర్తితా

15 నామధేయానుపూర్వ్యేణ విథ్ధి జన్మ కరమం నృప

సర్వే తవ అతిరదాః శూరాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః

16 సర్వే వేథవిథశ చైవ రాజశాస్త్రేషు కొవిథాః

సర్వే సంసర్గవిథ్యాసు విథ్యాభిజన శొభినః

17 సర్వేషామ అనురూపాశ చ కృతా థారా మహీపతే

ధృతరాష్ట్రేణ సమయే సమీక్ష్య విధివత తథా

18 థుఃశలాం సమయే రాజా సిన్ధురాజాయ భారత

జయథ్రదాయ పరథథౌ సౌబలానుమతే తథా