ఆంధ్రుల చరిత్రము - ద్వితీయ భాగము/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక

పండ్రెండవశతాబ్ద స్థితి ...1

వైష్ణవమతము ... 8

శంకరమతము ...9

కాంచీనగరము ... 4

రామానుజాచార్యుడు. శ్రీవైష్ణవమతము ...5

విఠలదేవరాయలు ...6

రామానుజుడు బ్రహ్మరాక్షసుని పారదోలుట ...7

జైనబౌద్ధమతముల నిర్మూలనము ...8

రామానుజుడు-తిరునారాయణపురము-మాలమాదిగలు ...10

రామానుజుని గ్రంథరచనము మతవ్యాప్తి ...11

విక్రమాదిత్యుడు ...11

భద్రభూపాలుడు ...12

చాగిబేతరాజు ...14

విశ్వబ్రాహ్మణులు ...15

భూలోకమల్లుడు ...15

త్రైలోక్యమల్లుడు ...16

బిజ్జలుడు రాజ్యమాక్రమించు కొనుట ...16

కాలచుర్యులు ...17 మతవిప్లవము ... 18

శైవమతోద్ధారకుండైన బసవేస్వరుండు ... 19

వీరశైవసిద్ధాంతములు ... 20

బసవేస్వరుండు మంత్రియగుట ... 21

బిజ్జలునికి బసవేశ్వరునికిని గల సంబంధము ... 22

బసవేశ్వరునికి బిజ్జలునితోడి విరోధము ...

బిజ్జలరాయనివధ ... 23

ఘోరమైనమతయుద్ధము ... 24

చెన్నబసవేశ్వరుడు ...

కాలచుర్యవంశము ... 26

చాళుక్యపరిపాలనము ...

పౌరాణికమతము నిబంధనగ్రంధములు ... 27

అనంతరరాజకీయ స్థితి ... 28

మధ్వాచార్యులు ...

              తెలుగు చోడులు  ...     30

కరికాలచోళుడు ...

కొణిదెన చోడులు ... 31

బల్లయచోడ దేవమహారాజు ... 32

నన్నేచోడ కవిరాజు శిఖామణి ... 35

మల్లికార్జునయోగి ... 41

కామచోడ దేవమహారాజు ... 46

తత్రిభువనమల్లధేమ చోడమహారాజు ... 47 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/28 తిక్కనసోమయాజిమతము 98

తిక్కనవంశమువారు 99

అధర్వణాచార్యుడు 99

కేతనమహాకవి 101

బయ్యనామాత్యకవి 103

అనంతర రాజకీయస్థితి 104

నెల్లూరు నాగరాజులు 105

ఇమ్మడి తిక్కరాజు 106

కృష్ణాపట్టణము గొప్పరేవుపట్టణము 107

మనుమగండ గోపాలుడు 107

రాజగండ గోపాలదేవుడు 108

తెలుగు పల్లవరాజులు 109

నందివర్మ మహారాజు 111

అల్లుంతిరుకాళత్తి దేవరాజు 110

అభిదేవ మలిదేవ మహారాజు 110

ఇమ్మడిదేవ మహారాజు 110

మహారాజసింహుడు 112

మఱికొందఱు పల్లవరాజులు 112

యాదవ చాళుక్యరాజులు 113

మతసాంఘిక రాజకీయార్థిక స్థితులు 114

నాగవంశోద్భవులైన మహారాజులు 116

చక్రకోట్య మండలము 118

నాల్గవ ప్రకరణము.

అనుమకొండరాజ్య ప్రాచీనగాథలు 132

అనుమకొండ నామోత్పత్తి వివరణము 133

సోమదేవరాజు 134

కటకరాజు దండెత్తివచ్చుట 135

మాధవవర్మ 140

మఱికొందఱు చంద్రవంశపు రాజులు 142

నిజమైన చరిత్రము 143

అయిదవ ప్రకరణము.

కాకతీయాంధ్రులు - త్రైలింగ్యసామ్రాజ్య నిర్మాణము 144 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/31 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/32 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/33 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/34 38

పదియవ ప్రకరణము.

వెలమవీరులచరిత్రము ... 270

పద్మ నాయకులు ... 273 సహపంక్తి భొజనము ... 279 కాకతీయుల చతుర్థకులజాలు ... ,, రామానాయుడు ... 285 ప్రసాదాదిత్యనాయఁడు ... 287 రుద్రమనాయఁడు ... 291

పదునొకాండవ ప్రకరణము.

 గణపతిదేవుబి పరిపాలనము ... 292

వేలానగరము ప్రసిద్ధమైన రేవు పట్టణము ... 293 పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/36 ఘటికాయంత్రము, పూటకూళ్ళు 348

మాచల్దేవి వారాంగన 349

పదునాలుగవ ప్రకరణము.

శ్రీవీరప్రతాప రుద్రదేవ చక్రవర్తి పాలనము.

మహమ్మదీయుల దండయాత్ర

351

అల్లాఉద్దీను దక్కను దండయాత్ర 352

అల్లావుద్దీను చక్రవర్తియగుట 354

మాలిక్ కాపూర్ ప్రథమ దండయాత్ర 355

మాలిక్ కాపూర్ ద్వితీయ దండయాత్ర 357

మహమ్మదీయుల తృతీయ దండయాత్ర 358

ప్రతాపరుద్రుడు శ్రీశైలమునకు బోవుట

361

జుట్టయలంక గొంకారెడ్డి 362

ప్రతాపరుద్రుడు పాండ్యరాజులను జయించుట 363

ముప్పిడినాయకుడు రవివర్మను జయించుట 364

అల్లావుద్దీను మరణము ఢిల్లీలో అల్లకల్లోలములు 366

భాషాభివృద్ధి 367

పరిపాలన వివరణము 368

ఇతరప్రసిద్ధ సేనానాయకులు 369

రాజ్యవిస్తీర్ణము 369

ఆంధ్రులు మహమ్మదీయుల నోడించుట 370

తురుష్కుల కడపటి దండయాత్ర 372