ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక/Telugu proverbs/ఐ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

461. ఏరు యేడామడ వుండగానే, చీర విప్పి చంక పెట్టుకొని పోయినట్టు.

She took off her cloth and put it under her arm, While the river was still seventy milesofl'.
(See Nos. 1208, 1896.)
Do not strip before bed time. (French)[1]

462. ఏలిన వానికి రేయుం బగులు వకటే.

Day and night are one to the [Supreme] Ruler.
"The darkness and the light are both alike to Thee." Psalm cxxxix. 12.

463. ఏలుకోవడానకు వూళ్లు లేవుగాని, యెత్తుకొని తినడానకు వూళ్లు లేవా.

There are no villages to rule over, but are there not villages to beg in?
Said by a beggar refused alms.

464. ఏలేవాని యెద్దు పోతేనేమి, కాచేవాని కన్ను పోతేనేమి.

If the master’s ox be lost what is it [to the servant?]. If the watchman’s eye be lost what is it [to the master?].


465. ఐశ్వర్యానికి అంతము లేదు.

There is no limit to riches.

466. ఐసా ఫయిసా.

Either one way or the other.
(See No. 472.)
(Corrupted from the Hindustani.)

(84)

  1. Il ne faut point se dépouiller avant de se coucher.