ఆంధ్రదేశము విదేశయాత్రికులు/అంకితం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchఈ కృతిని

నా ప్రియసఖుడు

శ్రీ కోలవెన్ను రామకోటీశ్వరరావునకు

అంకిత మిచ్చుచున్నాను.