అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
పితామహస్య మే యజ్ఞే ధర్మపుత్రస్య ధీమతః
యథ ఆశ్చర్యమ అభూత కిం చిత తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
2 [వ]
శరూయతాం రాజశార్థూల మహథ ఆశ్చర్యమ ఉత్తమమ
అశ్వమేధే మహాయజ్ఞే నివృత్తే యథ అభూథ విభొ
3 తర్పితేషు థవిజాగ్ర్యేషు జఞాతిసంబన్ధిబన్ధుషు
థీనాన్ధ కృపణే చాపి తథా భరతసత్తమ
4 ఘుష్యమాణే మహాథానే థిక్షు సర్వాసు భారత
పతత్సు పుష్పవర్షేషు ధర్మరాజస్య మూర్ధని
5 బిలాన నిష్క్రమ్య నకులొ రుక్మపార్శ్వస తథానఘ
వజ్రాశనిసమం నాథమ అముఞ్చత విశాం పతే
6 సకృథ ఉత్సృజ్య తం నాథం తరాసయానొ మృగథ్విజాన
మానుషం వచనం పరాహ ధృష్టొ బిలశయొ మహాన
7 సక్తు పరస్దేన వొ నాయం యజ్ఞస తుల్యొ నరాధిపాః
ఉఞ్ఛవృత్తేర వథాన్యస్య కురుక్షేత్రనివాసినః
8 తస్య తథ వచనం శరుత్వా నకులస్య విశాం పతే
విస్మయం పరమం జగ్ముః సర్వే తే బరాహ్మణర్షభాః
9 తతః సమేత్య నకులం పర్యపృచ్ఛన్త తే థవిజాః
కుతస తవం సమనుప్రాప్తొ యజ్ఞం సాధు సమాగమమ
10 కిం బలం పరమం తుభ్యం కిం శరుతం కిం పరాయణమ
కదం భవన్తం విథ్యామ యొ నొ యజ్ఞం విగర్హసే
11 అవిలుప్యాగమం కృత్స్నం విధిజ్ఞైర యాజకైః కృతమ
యదాగమం యదాన్యాయం కర్తవ్యం చ యదా కృతమ
12 పూజార్హాః పూజితాశ చాత్ర విధివచ ఛాస్త్ర చక్షుషా
మన్త్రపూతం హుతశ చాగ్నిర థత్తం థేయమ అమత్సరమ
13 తుష్టా థవిజర్షభాశ చాత్ర థానైర బహువిధైర అపి
కషత్రియాశ చ సుయుథ్ధేన శరాథ్ధైర అపి పితామహాః
14 పాలనేన విశస తుష్టాః కామైస తుష్టా వరస్త్రియః
అనుక్రొశైస తదా శూథ్రా థానశేషైః పృదగ్జనాః
15 జఞాతిసంబన్ధినస తుష్టాః శౌచేన చ నృపస్య నః
థేవా హవిర్భిః పుణ్యైశ చ రక్షణైః శరణా గతాః
16 యథ అత్ర తద్యం తథ బరూహి సత్యసంధ థవిజాతిషు
యదా శరుతం యదాథృష్టం పృష్టొ బరాహ్మణ కామ్యయా
17 శరథ్ధేయవాక్యః పరాజ్ఞస తవం థివ్యం రూపం బిభర్షి చ
సమాగతశ చ విప్రైస తవం తత్త్వతొ వక్తుమ అర్హసి
18 ఇతి పృష్టొ థవిజైస తైః స పరహస్య నకులొ ఽబరవీత
నైషానృతా మయా వాణీ పరొక్తా థర్పేణ వా థవిజాః
19 యన మయొక్తమ ఇథం కిం చిథ యుస్మాభిశ చాప్య ఉపశ్రుతమ
సక్తు పరస్దేన వొ నాయం యజ్ఞస తుల్యొ నరాధిపాః
ఉఞ్ఛవృత్తేర వథాన్యస్య కురుక్షేత్రనివాసినః
20 ఇత్య అవశ్యం మయైతథ వొ వక్తవ్యం థవిజపుంగవాః
శృణుతావ్యగ్ర మనసః శంసతొ మే థవిజర్షభాః
21 అనుభూతం చ థృష్టం చ యన మయాథ్భుతమ ఉత్తమమ
ఉఞ్ఛవృత్తేర యదావృత్తం కురుక్షేత్రనివాసినః
22 సవర్గం యేన థవిజః పరాప్తః సభార్యః స సుత సనుషః
యదా చార్ధం శరీరస్య మమేథం కాఞ్చనీ కృతమ