అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
శరుతం పరియమ ఇథం కృష్ణ యత తవమ అర్హసి భాషితుమ
తన మే ఽమృతరసప్రఖ్యం మనొహ్లాథయతే విభొ
2 బహూని కిల యుథ్ధాని విజయస్య నరాధిపైః
పునర ఆసన హృషీకేశ తత్ర తత్రేతి మే శరుతమ
3 మన్నిమిత్తం హి స సథా పార్దః సుఖవివర్జితః
అతీవ విజయొ ధీమాన ఇతి మే థూయతే మనః
4 సంచిన్తయామి వార్ష్ణేయ సథా కున్తీసుతం రహః
కిం ను తస్య శరీరే ఽసతి సర్వలక్షణపూజితే
అనిష్టం లక్షణం కృష్ణ యేన థుఃఖాన్య ఉపాశ్నుతే
5 అతీవ థుఃఖభాగీ స సతతం కున్తినన్థనః
న చ పశ్యామి బీభత్సొర నిన్థ్యం గాత్రేషు కిం చన
శరొతవ్యం చేన మయైతథ వై తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
6 ఇత్య ఉక్తః స హృషీకేశొ ధయాత్వా సుమహథ అన్తరమ
రాజానం భొజరాజన్యవర్ధనొ విష్ణుర అబ్రవీత
7 న హయ అస్య నృపతే కిం చిథ అనిష్టమ ఉపలక్షయే
ఋతే పురుషసింహస్య పిణ్డికే ఽసయాతికాయతః
8 తాభ్యాం స పురుషవ్యాఘ్రొ నిత్యమ అధ్వసు యుజ్యతే
న హయ అన్యథ అనుపశ్యామి యేనాసౌ థుఃఖభాగ జయః
9 ఇత్య ఉక్తః స కురుశ్రేష్ఠస తద్యం కృష్ణేన ధీమతా
పరొవాచ వృష్ణిశార్థూలమ ఏవమ ఏతథ ఇతి పరభొ
10 కృష్ణా తు థరౌపథీ కృష్ణం తిర్యక సాసూయమ ఐక్షత
పరతిజగ్రాహ తస్యాస తం పరణయం చాపి కేశిహా
సఖ్యుః సఖా హృషీకేశః సాక్షాథ ఇవ ధనంజయః
11 తత్ర భీమాథయస తే తు కురవొ యాథవాస తదా
రేముః శరుత్వా విచిత్రార్దా ధనంజయ కదా విభొ
12 తదా కదయతామ ఏవ తేషామ అర్జున సంకదాః
ఉపాయాథ వచనాన మర్త్యొ విజయస్య మహాత్మనః
13 సొ ఽభిగమ్య కురుశ్రేష్ఠం నమస్కృత్య చ బుథ్ధిమాన
ఉపాయాతం నరవ్యాఘ్రమ అర్జునం పరత్యవేథయత
14 తచ ఛరుత్వా నృపతిస తస్య హర్షబాష్పాకులేక్షణః
పరియాఖ్యాన నిమిత్తం వై థథౌ బహుధనం తథా
15 తతొ థవితీయే థివసే మహాఞ శబ్థొ వయవర్ధత
ఆయాతి పురుషవ్యాఘ్రే పాణ్డవానాం థురంధరే
16 తతొ రేణుః సముథ్భూతొ విబభౌ తస్య వాజినః
అభితొ వర్తమానస్య యదొచ్చైః శరవసస తదా
17 తత్ర హర్షకలా వాచొ నరాణాం శుశ్రువే ఽరజునః
థిష్ట్యాసి పార్ద కుశలీ ధన్యొ రాజా యుధిష్ఠిరః
18 కొ ఽనయొ హి పృదివీం కృత్స్నామ అవజిత్య స పార్దివామ
చారయిత్వా హయశ్రేష్ఠమ ఉపాయాయాథ ఋతే ఽరజునమ
19 యే వయతీతా మహాత్మానొ రాజానః సగథాథయః
తేషామ అపీథృశం కర్మ న కిం చిథ అనుశుశ్రుమ
20 నైతథ అన్యే కరిష్యన్తి భవిష్యాః పృదివీక్షితః
యత తవం కురు కులశ్రేష్ఠ థుష్కరం కృతవాన ఇహ
21 ఇత్య ఏవం వథతాం తేషాం నౄణాం శరుతిసుఖా గిరః
శృణ్వన వివేశ ధర్మాత్మా ఫల్గునొ యజ్ఞసంస్తరమ
22 తతొ రాజా సహామాత్యః కృష్ణశ చ యథునన్థనః
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య తే తం పరత్యుథ్యయుస తథా
23 సొ ఽభివాథ్య పితుః పాథౌ ధర్మరాజస్య ధీమతః
భీమాథీంశ చాపి సంపూజ్య పర్యష్వజత కేశవమ
24 తైః సమేత్యార్చితస తాన స పరత్యర్చ్య చ యదావిధి
విశశ్రామాద ధర్మాత్మా తీరం లబ్ధ్వేవ పారగః
25 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు స రాజా బభ్రు వాహనః
మాతృభ్యాం సహితొ ధీమాన కురూన అభ్యాజగామ హ
26 స సమేత్య కురూన సర్వాన సర్వైర తైర అభినన్థితః
పరవివేశ పితామహ్యాః కున్త్యా భవనమ ఉత్తమమ