అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సమాగతాన వేథ విథొ రాజ్ఞశ చ పృదివీశ్వరాన
థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరొ రాజా భీమసేనమ అదాబ్రవీత
2 ఉపయాతా నరవ్యాఘ్రా య ఇమే జగథ ఈశ్వరాః
ఏతేషాం కరియతాం పూజా పూజార్హా హి నరేశ్వరాః
3 ఇత్య ఉక్తః స తదా చక్రే నరేన్థ్రేణ యశస్వినా
భీమసేనొ మహాతేజా యమాభ్యాం సహ భారత
4 అదాభ్యగచ్ఛథ గొవిన్థొ వృష్ణిభిః సహధర్మజమ
బలథేవం పురస్కృత్య సర్వప్రాణభృతాం వరః
5 యుయుధానేన సహితః పరథ్యుమ్నేన గథేన చ
నిశఠేనాద సామ్బేన తదైవ కృతవర్మణా
6 తేషామ అపి పరాం పూజాం చక్రే భీమొ మహాభుజః
వివిశుస తే చ వేశ్మాని రత్నవన్తి నరర్షభాః
7 యుధిష్ఠిర సమీపే తు కదాన్తే మధుసూథనః
అర్జునం కదయామ ఆస బహు సంగ్రామకర్శితమ
8 స తం పప్రచ్ఛ కౌన్తేయః పునః పునర అరింథమమ
ధర్మరాడ భరాతరం జిష్ణుం సమాచష్ట జగత్పతిః
9 ఆగమథ థవారకావాసీ మమాప్తః పురుషొ నృప
యొ ఽథరాక్షీత పాణ్డవశ్రేష్ఠం బహు సంగ్రామకర్శితమ
10 సమీపే చ మహాబాహుమ ఆచష్ట చ మమ పరభొ
కురు కార్యాణి కౌన్తేయ హయమేధార్ద సిథ్ధయే
11 ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచైనం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
థిష్ట్యా స కుశలీ జిష్ణుర ఉపయాతి చ మాధవ
12 తవ యత సంథిథేశాసౌ పాణ్డవానాం బలాగ్రణీః
తథ ఆఖ్యాతుమ ఇహేచ్ఛామి భవతా యథునన్థన
13 ఇత్య ఉక్తే రాజశార్థూల వృష్ణ్యన్ధకపతిస తథా
పరొవాచేథం వచొ వాగ్మీ ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
14 ఇథమ ఆహ మహారాజ పార్ద వాక్యం నరః స మామ
వాచ్యొ యుధిష్ఠిరః కృష్ణ కాలే వాక్యమ ఇథం మమ
15 ఆగమిష్యన్తి రాజానః సర్వతః కౌరవాన పరతి
తేషామ ఏకైకశః పూజా కార్యేత్య ఏతత కషమం హి నః
16 ఇత్య ఏతథ వచనాథ రాజా విజ్ఞాప్యొ మమ మానథ
న తథాత్యయికమ హి సయాథ యథ అర్ఘ్యానయనే భవేత
17 కర్తుమ అర్హతి తథ రాజా భవాంశ చాప్య అనుమన్యతామ
రాజథ్వేషాథ వినశ్యేయుర నేమా రాజన పరజాః పునః
18 ఇథమ అన్యచ చ కౌన్తేయ వచః స పురుషొ ఽబరవీత
ధనంజయస్య నృపతే తన మే నిగథతః శృణు
19 ఉపయాస్యతి యజ్ఞం నొ మణిపూర పతిర నృపః
పుత్రొ మమ మహాతేజా థయితొ బభ్రు వాహనః
20 తం భవాన మథ అపేక్షార్దం విధివత పరతిపూజయేత
స హి భక్తొ ఽనురక్తశ చ మమ నిత్యమ ఇతి పరభొ
21 ఇత్య ఏతథ వచనం శరుత్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
అభినన్థ్యాస్య తథ వాక్యమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత