అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కదమ అస్మి తవయా జఞాతః కేన వా కదితొ ఽసమి తే
ఏతథ ఆచక్ష్వ మే తత్త్వమ ఇచ్ఛసే చేత పరియం మమ
2 సత్యం తే బరువతః సర్వే సంపత్స్యన్తే మనొరదాః
మిద్యా తు బరువతొ మూర్ధా సప్తధా తే ఫలిష్యతి
3 [మ]
నారథేన భవాన మహ్యమ ఆఖ్యాతొ హయ అటతా పది
గురుపుత్రొ మమేతి తవం తతొ మే పరీతిర ఉత్తమా
4 [స]
సత్యమ ఏతథ భవాన ఆహ స మాం జానాతి సత్రిణమ
కదయస్వైతథ ఏకం మే కవ ను సంప్రతి నారథః
5 [మ]
భవన్తం కదయిత్వా తు మమ థేవర్షిసత్తమః
తతొ మామ అభ్యనుజ్ఞాయ పరవిష్టొ హవ్యవాహనమ
6 శరుత్వా తు పార్దివస్యైతత సంవర్తః పరయా ముథా
ఏతావథ అహమ అప్య ఏనం కుర్యామ ఇతి తథాబ్రవీత
7 తతొ మరుత్తమ ఉన్మత్తొ వాచా నిర్భర్త్సయన్న ఇవ
రూక్షయా బరాహ్మణొ రాజన పునః పునర అదాబ్రవీత
8 వాతప్రధానేన మయా సవచిత్తవశవర్తినా
ఏవం వికృతరూపేణ కదం యాజితుమ ఇచ్ఛసి
9 భరాతా మమ సమర్దశ చ వాసవేన చ సత్కృతః
వర్తతే యాజనే చైవ తేన కర్మాణి కారయ
10 గృహం సవం చైవ యాజ్యాశ చ సర్వా గుహ్యాశ చ థేవతాః
పూర్వజేన మమాక్షిప్తం శరీరం వర్జితం తవ ఇథమ
11 నాహం తేనాననుజ్ఞాతస తవామ ఆవిక్షిత కర్హి చిత
యాజయేయం కదం చిథ వై స హి పూజ్యతమొ మమ
12 స తవం బృహస్పతిం గచ్ఛ తమ అనుజ్ఞాప్య చావ్రజ
తతొ ఽహం యాజయిష్యే తవాం యథి యష్టుమ ఇహేచ్ఛసి
13 [మ]
బృహస్పతిం గతః పూర్వమ అహం సంవర్తతచ ఛృణు
న మాం కామయతే యాజ్యమ అసౌ వాసవ వారితః
14 అమరం యాజ్యమ ఆసాథ్య మామ ఋషే మా సమ మానుషమ
యాజయేదా మరుత్తం తవం మర్త్యధర్మాణమ ఆతురమ
15 సపర్ధతే చ మయా విప్ర సథా వై స హి పార్దివః
ఏవమ అస్త్వ ఇతి చాప్య ఉక్తొ భరాత్రా తే బలవృత్రహా
16 స మామ అభిగతం పరేమ్ణా యాజ్యవన న బుభూషతి
థేవరాజమ ఉపాశ్రిత్య తథ విథ్ధి మునిపుంగవ
17 సొ ఽహమ ఇచ్ఛామి భవతా సర్వస్వేనాపి యాజితుమ
కామయే సమతిక్రాన్తుం వాసవం తవత్కృతైర గుణైః
18 న హి మే వర్తతే బుథ్ధిర గన్తుం బరహ్మన బృహస్పతిమ
పరత్యాఖ్యాతొ హి తేనాస్మి తదానపకృతే సతి
19 [స]
చికీర్షసి యదాకామం సర్వమ ఏతత తవయి ధరువమ
యథి సర్వాన అభిప్రాయాన కర్తాసి మమ పార్దివ
20 యాజ్యమానం మయా హి తవాం బృహస్పతిపురంథరౌ
థవిషేతాం సమభిక్రుథ్ధావ ఏతథ ఏకం సమర్దయ
21 సదైర్యమ అత్ర కదం తే సయాత స తవం నిఃసంశయం కురు
కుపితస తవాం న హీథానీం భస్మ కుర్యాం స బాన్ధవమ
22 [మ]
యావత తపేత సహస్రాంశుస తిష్ఠేరంశ చాపి పర్వతాః
తావల లొకాన న లభేయం తయజేయం సంగతం యథి
23 మా చాపి శుభబుథ్ధిత్వం లభేయమ ఇహ కర్హి చిత
సమ్యగ జఞానే వైషయే వా తయజేయం సంగతం యథి
24 [స]
ఆవిక్షిత శుభా బుథ్ధిర ధీయతాం తవ కర్మసు
యాజనం హి మమాప్య ఏవం వర్తతే తవయి పార్దివ
25 సంవిధాస్యే చ తే రాజన్న అక్షయం థరవ్యమ ఉత్తమమ
యేన థేవాన స గన్ధర్వాఞ శక్రం చాభిభవిష్యసి
26 న తు మే వర్తతే బుథ్ధిర ధనే యాజ్యేషు వా పునః
విప్రియం తు చికీర్షామి భరాతుశ చేన్థ్రస్య చొభయొః
27 గమయిష్యామి చేన్థ్రేణ సమతామ అపి తే ధరువమ
పరియం చ తే కరిష్యామి సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే