అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉ]
అభిజానామి జగతః కర్తారం తవాం జనార్థన
నూనం భవత్ప్రసాథొ ఽయమ ఇతి మే నాస్తి సంశయః
2 చిత్తం చ సుప్రసన్నం మే తవథ భావగతమ అచ్యుత
వినివృత్తశ చ మే కొప ఇతి విథ్ధి పరంతప
3 యథి తవ అనుగ్రహం కం చిత తవత్తొ ఽరహొ ఽహం జనార్థన
థరష్టుమ ఇచ్ఛామి తే రూపమ ఐశ్వరం తన నిథర్శయ
4 [వ]
తతః స తస్మై పరీతాత్మా థర్శయామ ఆస తథ వపుః
శాశ్వతం వైష్ణవం ధీమాన థథృశే యథ ధనంజయః
5 స థథర్శ మహాత్మానం విశ్వరూపం మహాభుజమ
విస్మయం చ యయౌ విప్రస తథ థృష్ట్వా రూపమ ఐశ్వరమ
6 [ఉ]
విశ్వకర్మన నమస తే ఽసతు యస్య తే రూపమ ఈథృశమ
పథ్భ్యాం తే పృదివీ వయాప్తా శిరసా చావృతం నభః
7 థయావాపృదివ్యొర యన మధ్యం జఠరేణ తథ ఆవృతమ
భుజాభ్యామ ఆవృతాశ చాశాస తవమ ఇథం సర్వమ అచ్యుత
8 సంహరస్వ పునర థేవరూపమ అక్షయ్యమ ఉత్తమమ
పునస తవాం సవేన రూపేణ థరష్టుమ ఇచ్ఛామి శాశ్వతమ
9 [వ]
తమ ఉవాచ పరసన్నాత్మా గొవిన్థొ జనమేజయ
వరం వృణీష్వేతి తథా తమ ఉత్తఙ్కొ ఽబరవీథ ఇథమ
10 పర్యాప్త ఏష ఏవాథ్య వరస తవత్తొ మహాథ్యుతే
యత తే రూపమ ఇథం కృష్ణ పశ్యామి పరభవాప్యయమ
11 తమ అబ్రవీత పునః కృష్ణొ మా తవమ అత్ర విచారయ
అవశ్యమ ఏతత కర్తవ్యమ అమొఘం థర్శనం మమ
12 [ఉ]
అవశ్య కరణీయం వై యథ్య ఏతన మన్యసే విభొ
తొయమ ఇచ్ఛామి యత్రేష్టం మరుష్వ ఏతథ ధి థుర్లభమ
13 [వ]
తతః సంహృత్య తత తేజః పరొవాచొత్తఙ్కమ ఈశ్వరః
ఏష్టవ్యే సతి చిన్త్యొ ఽహమ ఇత్య ఉక్త్వా థవారకాం యయౌ
14 తతః కథా చిథ భగవాన ఉత్తఙ్కస తొయకాఙ్క్షయా
తృషితః పరిచక్రామ మరౌ సస్మార చాయుతమ
15 తతొ థిగ్వాససం ధీమాన మాతఙ్గం మలపఙ్కినమ
అపశ్యత మరౌ తస్మిఞ శవయూదపరివారితమ
16 భీషణం బథ్ధనిస్త్రింశం బాణకార్ముకధారిణమ
తస్యాధః సరొతసొ ఽపశ్యథ వారి భూరి థవిజొత్తమః
17 సమరన్న ఏవ చ తం పరాహ మాతఙ్గః పరహసన్న ఇవ
ఏహ్య ఉత్తఙ్క పరతీచ్ఛస్వ మత్తొ వారి భృగూథ్వహ
కృపా హిమే సుమహతీ తవాం థృష్ట్వా తృట సమాహతమ
18 ఇత్య ఉక్తస తేన స మునిస తత తొయం నాభ్యనన్థత
చిక్షేప చ స తం ధీమాన వాగ్భిర ఉగ్రాభిర అచ్యుతమ
19 పునః పునశ చ మాతఙ్గః పిబస్వేతి తమ అబ్రవీత
న చాపిబత స సక్రొధః కషుభితేనాన్తర ఆత్మనా
20 స తదా నిశ్చయాత తేన పరత్యాఖ్యాతొ మహాత్మనా
శవభిః సహ మహారాజ తత్రైవాన్తరధీయత
21 ఉత్తఙ్కస తం తదా థృష్ట్వా తతొ వరీడిత మానసః
మేనే పరలబ్ధమ ఆత్మానం కృష్ణేనామిత్ర ఘాతినా
22 అద తేనైవ మార్గేణ శఙ్ఖచక్రగథాధరః
ఆజగామ మహాబాహుర ఉత్తఙ్కశ చైనమ అబ్రవీత
23 న యుక్తం తాథృశం థాతుం తవయా పురుషసత్తమ
సలిలం విప్రముఖ్యేభ్యొ మాతఙ్గస్రొతసా విభొ
24 ఇత్య ఉక్తవచనం ధీమాన మహాబుథ్ధిర జనార్థనః
ఉత్తఙ్కం శలక్ష్ణయా వాచా సాన్త్వయన్న ఇథమ అబ్రవీత
25 యాథృశేనేహ రూపేణ యొగ్యం థాతుం వృతేన వై
తాథృశం ఖలు మే థత్తం తవం తు తన నావబుధ్యసే
26 మయా తవథర్దముక్తొ హి వజ్రపాణిః పురంథరః
ఉత్తఙ్కాయామృతం థేహి తొయరూపమ ఇతి పరభుః
27 స మామ ఉవాచ థేవేన్థ్రొ న మర్త్యొ ఽమర్త్యతాం వరజేత
అన్యమ అస్మై వరం థేహీత్య అసకృథ భృగునన్థన
28 అమృతం థేయమ ఇత్య ఏవ మయొక్తః స శచీపతిః
స మాం పరసాథ్య థేవేన్థ్రః పునర ఏవేథమ అబ్రవీత
29 యథి థేయమ అవశ్యం వై మాతఙ్గొ ఽహం మహాథ్యుతే
భూత్వామృతం పరథాస్యామి భార్గవాయ మహాత్మనే
30 యథ్య ఏవం పరతిగృహ్ణాతి భార్గవొ ఽమృతమ అథ్య వై
పరథాతుమ ఏష గచ్ఛామి భార్గవాయామృతం పరభొ
పరత్యాఖ్యాతస తవ అహం తేన న థథ్యామ ఇతి భార్గవ
31 స తదా సమయం కృత్వా తేన రూపేణ వాసవః
ఉపస్దితస తవయా చాపి పరత్యాఖ్యాతొ ఽమృతం థథత
చణ్డాల రూపీ భవగాన సుమహాంస తే వయతిక్రమః
32 యత తు శక్యం మయా కర్తుం భూయ ఏవ తవేప్సితమ
తొయేప్సాం తవ థుర్ధర్ష కరిష్యే సఫలామ అహమ
33 యేష్వ అహఃసు తవ బరహ్మన సలిలేచ్ఛా భవిష్యతి
తథా మరౌ భవిష్యన్తి జలపూర్ణాః పయొధరాః
34 రసవచ చ పరథాస్యన్తి తే తొయం భృగునన్థన
ఉత్తఙ్క మేధా ఇత్య ఉక్తాః ఖయాతిం యాస్యన్తి చాపి తే
35 ఇత్య ఉక్తః పరీతిమాన విప్రః కృష్ణేన స బభూవ హ
అథ్యాప్య ఉత్తఙ్క మేఘాశ చ మరౌ వర్షన్తి భారత