అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉ]
బరూహి కేశవ తత్త్వేన తవమ అధ్యాత్మమ అనిన్థితమ
శరుత్వా శరేయొ ఽధిధాస్యామి శాపం వా తే జనార్థన
2 [వా]
తమొ రజశ చ సత్త్వం చ విథ్ధి భావాన మథాశ్రయాన
తదా రుథ్రాన వసూంశ చాపి విథ్ధి మత పరభవాన థవిజ
3 మయి సర్వాణి భూతాని సర్వభూతేషు చాప్య అహమ
సదిత ఇత్య అభిజానీహి మా తే ఽభూథ అత్ర సంశయః
4 తదా థైత్య గణాన సర్వాన యక్షరాక్షస పన్నగాన
గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ విథ్ధి మత పరభవాన థవిజ
5 సథ అసచ చైవ యత పరాహుర అవ్యక్తం వయక్తమ ఏవ చ
అక్షరం చ కషరం చైవ సర్వమ ఏతన మథ ఆత్మకమ
6 యే చాశ్రమేషు వై ధర్మాశ చతుర్షు విహితా మునే
థైవాని చైవ కర్మాణి విథ్ధి సర్వం మథ ఆత్మకమ
7 అసచ చ సథ అసచ చైవ యథ విశ్వం సథ అసతః పరమ
తతః పరం నాస్తి చైవ థేవథేవాత సనాతనాత
8 ఓంకార పభవాన వేథాన విథ్ధి మాం తవం భృగూథ్వహ
యూపం సొమం తదైవేహ తరిథశాప్యాయనం మఖే
9 హొతారమ అపి హవ్యం చ విథ్ధి మాం భృగునన్థన
అధ్వర్యుః కల్పకశ చాపి హవిః పరమసంస్కృతమ
10 ఉథ్గాతా చాపి మాం సతౌతి గీతఘొషైర మహాధ్వరే
పరాయశ్చిత్తేషు మాం బరహ్మఞ శాన్తి మఙ్గలవాచకాః
సతువన్తి విశ్వకర్మాణం సతతం థవిజసత్తమాః
11 విథ్ధి మహ్యం సుతం ధర్మమ అగ్రజం థవిజసత్తమ
మానసం థయితం విప్ర సర్వభూతథయాత్మకమ
12 తత్రాహం వర్తమానైశ చ నివృత్తైర్శ చైవ మానవైః
బహ్వీః సంసరమాణొ వై యొనీర హి థవిజసత్తమ
13 ధర్మసంరక్షణార్దాయ ధర్మసంస్దాపనాయ చ
తైస తైర వేషైశ చ రూపైశ చ తరిషు లొకేషు భార్గవ
14 అహం విష్ణుర అహం బరహ్మా శక్రొ ఽద పరభవాప్యయః
భూతగ్రామస్య సర్వస్య సరష్టా సంహార ఏవ చ
15 అధర్మే వర్తమానానాం సర్వేషామ అహమ అప్య ఉత
ధర్మస్య సేతుం బధ్నామి చలితే చలితే యుగే
తాస తా యొనీః పరవిశ్యాహం పరజానాం హితకామ్యయా
16 యథా తవ అహం థేవ యొనౌ వర్తామి భృగునన్థన
తథాహం థేవవత సర్వమ ఆచరామి న సంశయః
17 యథా గన్ధర్వయొనౌ తు వర్తామి భృగునన్థన
తథా గన్ధర్వవచ చేష్టాః సర్వాశ చేష్టామి భార్గవ
18 నాగయొనౌ యథా చైవ తథా వర్తామి నాగవత
యక్షరాక్షస యొనీశ చ యదావథ విచరామ్య అహమ
19 మానుష్యే వర్తమానే తు కృపణం యాచితా మయా
న చ తే జాతసంమొహా వచొ గృహ్ణన్తి మే హితమ
20 భయం చ మహథ ఉథ్థిశ్య తరాసితాః కురవొ మయా
కరుథ్ధేవ భూత్వా చ పునర యదావథ అనుథర్శితాః
21 తే ఽధర్మేణేహ సంయుక్తాః పరీతాః కాలధర్మణా
ధర్మేణ నిహతా యుథ్ధే గతాః సవర్గం న సంశయః
22 లొకేషు పాణ్డవాశ చైవ గతాః ఖయాతిం థవిజొత్తమ
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి