అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదా పరయాన్తం వార్ష్ణేయం థవారకాం భరతర్షభాః
పరిష్వజ్య నయవర్తన్త సానుయాత్రాః పరంతపాః
2 పునః పునశ చ వార్ష్ణేయం పర్యష్వజత ఫల్గునః
ఆ చక్షుర్విషయాచ చైనం థథర్శ చ పునః పునః
3 కృచ్ఛ్రేణైవ చ తాం పార్దొ గొవిన్థే వినివేశితామ
సంజహార తథా థృష్టిం కృష్ణశ చాప్య అపరాజితః
4 తస్య పరయాణే యాన్య ఆసన నిమిత్తాని మహాత్మనః
బహూన్య అథ్భుతరూపాణి తాని మే గథతః శృణు
5 వాయుర వేగేన మహతా రదస్య పురతొ వవౌ
కుర్వన నిఃశర్కరం మార్గం విరజస్కమ అకణ్టకమ
6 వవర్ష వాసవశ చాపి తొయం శుచి సుగన్ధి చ
థివ్యాని చైవ పుష్పాణి పురతః శార్ఙ్గధన్వనః
7 స పరయాతొ మహాబాహుః సమేషు మరు ధన్వసు
థథర్శాద మునిశ్రేష్ఠమ ఉత్తఙ్కమ అమితౌజసమ
8 స తం సంపూజ్య తేజస్వీ మునిం పృదుల లొచనః
పూజితస తేన చ తథా పర్యపృచ్ఛథ అనామయమ
9 స పృష్టః కుశలం తేన సంపూజ్య మధుసూథనమ
ఉత్తఙ్కొ బరాహ్మణశ్రేష్ఠస తతః పప్రచ్ఛ మాధవమ
10 కచ చిచ ఛౌరే తవయా గత్వా కురుపాణ్డవసథ్మ తత
కృతం సౌభ్రాత్రమ అచలం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
11 అభిసంధాయ తాన వీరాన ఉపావృత్తొ ఽసి కేశవ
సంబన్ధినః సుథయితాన సతతం వృష్ణిపుఙ్గవ
12 కచ చిత పాణ్డుసుతాః పఞ్చ ధృతరాష్ట్రస్య చాత్మజాః
లొకేషు విహరిష్యన్తి తవయా సహ పరంతప
13 సవరాష్ట్రేషు చ రాజానః కచ చిత పరాప్స్యన్తి వై సుఖమ
కౌరవేషు పరశాన్తేషు తవయా నాదేన మాధవ
14 యా మే సంభావనా తాత తవయి నిత్యమ అవర్తత
అపి సా సఫలా కృష్ణ కృతా తే భరతాన పరతి
15 [వా]
కృతొ యత్నొ మయా బరహ్మన సౌభ్రాత్రే కౌరవాన పరతి
న చాశక్యన్త సంధాతుం తే ఽధర్మరుచయొ మయా
16 తతస తే నిధనం పరాప్తాః సర్వే స సుతబాన్ధవాః
న థిష్టమ అభ్యతిక్రాన్తుం శక్యం బుథ్ధ్యా బలేన వా
మహర్షే విథితం నూనం సర్వమ ఏతత తవానఘ
17 తే ఽతయక్రామన మతిం మహ్యం భీష్మస్య విథురస్య చ
తతొ యమక్షయం జగ్ముః సమాసాథ్యేతరేతరమ
18 పఞ్చ వై పాణ్డవాః శిష్టా హతమిత్రా హతాత్మజాః
ధార్తరాష్ట్రాశ చ నిహతాః సర్వే స సుతబాన్ధవాః
19 ఇత్య ఉక్తవచనే కృష్ణే భృశం కరొధసమన్వితః
ఉత్తఙ్కః పరత్యువాచైనం రొషాథ ఉత్ఫాల్య లొచనే
20 యస్మాచ ఛక్తేన తే కృష్ణ న తరాతాః కురుపాణ్డవాః
సంబన్ధినః పరియాస తస్మాచ ఛప్స్యే ఽహం తవామ అసంశయమ
21 న చ తే పరసభం యస్మాత తే నిగృహ్య నివర్తితాః
తస్మాన మన్యుపరీతస తవాం శప్స్యామి మధుసూథన
22 తవయా హి శక్తేన సతా మిద్యాచారేణ మాధవ
ఉపచీర్ణాః కురుశ్రేష్ఠా యస తవ ఏతాన సముపేక్షదాః
23 [వా]
శృణు మే విస్తరేణేథం యథ వక్ష్యే భృగునన్థన
గృహాణానునయం చాపి తపస్వీ హయ అసి భార్గవ
24 శరుత్వా తవమ ఏతథ అధ్యాత్మం ముఞ్చేదాః శాపమ అథ్య వై
న చ మాం తపసాల్పేన శక్తొ ఽభిభవితుం పుమాన
25 న చ తే తపసొ నాశమ ఇచ్ఛామి జపతాం వర
తపస తే సుమహథ థీప్తం గురవశ చాపి తొషితాః
26 కౌమారం వరహ్మచర్యం తే జానామి థవిజసత్తమ
థుఃఖార్జితస్య తపసస తస్మాన నేచ్ఛామి తే వయయమ