అళియ రామరాయలు/శుద్ధపత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శుద్ధపత్రము.

పుట. పంక్తి. తప్పు. ఒప్పు.
8 6 వఱుకు వఱకు
10 7 నూరాంబిక సూరాంబిక
14 11 పద్దుర్గా తద్దుర్గా
15 17 పెట్టెదన పెట్టెదను
17 16 భావించుట భావించిన
19 5 నిరుస్సాహము నిరుత్సాహము
21 8 దిక్కరించి ధిక్కరించి
22 3 సర్ధారులు సర్దారులు
24 2 స్ఫురింపను స్ఫురించును
27 2 నవలంభించి నవలంబించి
28 12 సేడి సేగి
29 17 నాభుంగూర్చి నాభుగూర్చి
32 16 నరశింహ నరసింహ
38 16 వలిసి వలసి
39 1 ఆది ఆద
41 1 ఔబిళాంబ ఔబలాంబ
45 8 సత్యను సత్యమును
46 9 బడినది బడినవి
47 8 సలకముమ్మయను సలకముతిమ్మయను
50 1 సమన్వింప సమన్వయింప
50 7 తొడిచి లొడిచి
51 10 యాసానమున యాస్థానమున
54 19 రాజీయవలన రాజీయమువలన
58 16 రానియ రాయని
60 1 లెట్టిసితి లెట్టిస్థితి
62 10 నికని నికిని
69 15 కారికులును కాలికులును
71 19 తిమ్మయక తిమ్మయకు
72 6 తిష్టలను తిష్ఠలను
75 2 మైత్రాను మైత్ర్యను
75 15 వరమునకు వర్గమునకు
76 9 నొసింగెద నొసంగెద
79 12 బ్రభళ బ్రబల
85 12 మానున మానువ
85 15 మానున మానువ
88 13 భీమార్జునలం భీమార్జునులం
97 1 మేదాశక్తి మేథాశక్తి
99 18 నవత్యార్నికను నవతారికను
105 2 దమదమ దమతమ
112 4 పరాదీనము పరాధీనము
112 11 పటా పట్టా
124 7 శత్రుత్వమున శత్రుత్వమును
125 5 వచ్చేసె విచ్చేసె
126 13 రాయకుడీ రాయడీ
145 9 తుల్లానం తుల్లాను
147 1 నిదివఱ లిదివఱ
147 8,9 నర్హనీయములే గర్హ్యిములే
153 16 సిబ్ధిరాజు సిద్ధిరాజు
158 9 శాశనములు శాసనములు
159 1 వ్రాతలతో వ్రాతలలో
162 13 దేవరాయల దేవరాయలు
165 12 సదాసివ సదాశివ
167 13 రాయలతాను రాయలుతాను
172 10 ఫ్రెడరిక్క ఫ్రెడరిక్కు
182 14 తెంకాశ తెంకాశి
183 12 సింటుథోము సెంటుథోము
185 13 డనేదాని డనేగాని
185 19 విజయగనర విజయనగర
186 20 యఱ్ఱగుడ్డ యెఱ్ఱగుడ్డ
190 14 శరణోగతు శరణాగతు
194 6 మబ్ఖా మఖ్ఖా
194 6 తుబ్ఖా తుఖ్ఖా
197 7 రాజము రాజ్యము
199 6 ఫాజాగారే సౌజాగారే
206 15 గ్రహింపగలిగిరి తోచినది
215 22 గ్రంథస్థవ గ్రంథస్థము
216 1 గూడినీకథ గూడినయీకధ
221 21 పార్శ్వమునున్న పార్శ్వముననున్న
223 18 యరవీగు యరలీగు
224 4 ఢిరంగుల ఫిరంగుల
227 17 పప్పించుకొని తప్పించుకొని
229 4 సాధ్యముగదా సాధ్యముగాదుగదా
232 16 రాయల రాయలు
233 8 భాగములుతో భాగములతో
233 9 నాయని నాయన
235 8 గారిడీ గారడీ