అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 85)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తాన సర్వాన ఉత్సుకాన థృష్ట్వా పాణ్డవాన థీనచేతసః
ఆశ్వాసయంస తథా ధౌమ్యొ బృహస్పతిసమొ ఽబరవీత
2 బరాహ్మణానుమతాన పుణ్యాన ఆశ్రమాన భరతర్షభ
థిశస తీర్దాని శైలాంశ చ శృణు మే గథతొ నృప
3 పూర్వం పరాచీం థిశం రాజన రాజర్షిగణసేవితామ
రమ్యాం తే కీర్తయిష్యామి యుధిష్ఠిర యదా సమృతి
4 తస్యాం థేవర్షిజుష్టాయాం నైమిషం నామ భారత
యత్ర తీర్దాని థేవానాం సుపుణ్యాని పృదక పృదక
5 యత్ర సా గొమతీ పుణ్యా రమ్యా థేవర్షిసేవితా
యజ్ఞభూమిశ చ థేవానాం శామిత్రం చ వివస్వతః
6 తస్యాం గిరివరః పుణ్యొ గయొ రాజర్షిసత్కృతః
శివం బరహ్మసరొ యత్ర సేవితం తరిథశర్షిభిః
7 యథర్దం పురుషవ్యాఘ్ర కీర్తయన్తి పురాతనాః
ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రా యథ్య ఏకొ ఽపి గయాం వరజేత
8 మహానథీ చ తత్రైవ తదా గయ శిరొ ఽనఘ
యదాసౌ కీర్త్యతే విప్రైర అక్షయ్య కరణొ వటః
యత్ర థత్తం పితృభ్యొ ఽననమ అక్షయ్యం భవతి పరభొ
9 సా చ పుణ్యజలా యత్ర ఫల్గు నామా మహానథీ
బహుమూలఫలా చాపి కౌశికీ భరతర్షభ
విశ్వా మిత్రొ ఽభయగాథ యత్ర బరాహ్మణత్వం తపొధనః
10 గఙ్గా యత్ర నథీ పుణ్యా యస్యాస తీరే భగీరదః
అయజత తాత బహుభిః కరతుభిర భూరిథక్షిణైః
11 పాఞ్చాలేషు చ కౌరవ్య కదయన్త్య ఉత్పలావతమ
విశ్వా మిత్రొ ఽయజథ యత్ర శక్రేణ సహ కౌశికః
యత్రానువంశం భగవాఞ జామథగ్న్యస తదా జగౌ
12 విశ్వామిత్రస్య తాం థృష్ట్వా విభూతిమ అతిమానుషీమ
కన్య కుబ్జే ఽపిబత సొమమ ఇన్థ్రేణ సహ కౌశికః
తతః కషత్రాథ అపాక్రామథ బరాహ్మణొ ఽసమీతి చాబ్రవీత
13 పవిత్రమ ఋషిభిర జుష్టం పుణ్యం పావనమ ఉత్తమమ
గఙ్గాయమునయొర వీర సంగమం లొకవిశ్రుతమ
14 యత్రాయజత భూతాత్మా పూర్వమ ఏవ పితా మహః
పరయాగమ ఇతి విఖ్యాతం తస్మాథ భరతసత్తమ
15 అగస్త్యస్య చ రాజేన్థ్ర తత్రాశ్రమవరొ మహాన
హిరణ్యబిన్థుః కదితొ గిరౌ కాలంజరే నృప
16 అత్యన్యాన పర్వతాన రాజన పుణ్యొ గిరివరః శివః
మహేన్థ్రొ నామ కౌరవ్య భార్గవస్య మహాత్మనః
17 అయజథ యత్ర కౌన్తేయ పూర్వమ ఏవ పితా మహః
యత్ర భాగీరదీ పుణ్యా సథస్యాసీథ యుధిష్ఠిర
18 యత్రాసౌ బరహ్మ శాలేతి పుణ్యా ఖయాతా విశాం పతౌ
ధూతపాప్మభిర ఆకీర్ణా పుణ్యం తస్యాశ చ థర్శనమ
19 పవిత్రొ మఙ్గలీయశ చ ఖయాతొ లొకే సనాతనః
కేథారశ చ మతఙ్గస్య మహాన ఆశ్రమ ఉత్తమః
20 కుణ్డొథః పర్వతొ రమ్యొ బహుమూలఫలొథకః
నైషధస తృషితొ యత్ర జలం శర్మ చ లబ్ధవాన
21 యత్ర థేవ వనం రమ్యం తాపసైర ఉపశొభితమ
బాహుథా చ నథీ యత్ర నన్థా చ గిరిమూర్ధని
22 తీర్దాని సరితః శైలాః పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ
పరాచ్యాం థిశి మహారాజ కీర్తితాని మయా తవ
23 తిసృష్వ అన్యాసు పుణ్యాని థిక్షు తీర్దాని మే శృణు
సరితః పర్వతాంశ చైవ పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ