అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
భరాతౄణాం మతమ ఆజ్ఞాయ నారథస్య చ ధీమతః
పితా మహ సమం ధౌమ్యం పరాహ రాజా యుధిష్ఠిరః
2 మయా స పురుషవ్యాఘ్రొ జిష్ణుః సత్యపరాక్రమః
అస్త్రహేతొర మహాబాహుర అమితాత్మా వివాసితః
3 స హి వీరొ ఽనురక్తశ చ సమర్దశ చ తపొధన
కృతీ చ భృశమ అప్య అస్త్రే వాసుథేవ ఇవ పరభుః
4 అహం హయ ఏతావ ఉభౌ బరహ్మన కృష్ణావ అరినిఘాతినౌ
అభిజానామి విక్రాన్తౌ తదా వయాసః పరతాపవాన
తరియుగౌ పుణ్డరీకాక్షౌ వాసుథేవధనంజయౌ
5 నారథొ ఽపి తదా వేథ సొ ఽపయ అశంసత సథా మమ
తదాహమ అపి జానామి నరనారాయణావ ఋషీ
6 శక్తొ ఽయమ ఇత్య అతొ మత్వా మయా సంప్రేషితొ ఽరజునః
ఇన్థ్రాథ అనవరః శక్తః సురసూనుః సురాధిపమ
థరష్టుమ అస్త్రాణి చాథాతుమ ఇన్థ్రాథ ఇతి వివాసితః
7 భీష్మథ్రొణావ అతిరదౌ కృపొ థరౌణిశ చ థుర్జయః
ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రేణ వృతా యుధి మహాబలాః
సర్వే వేథవిథః శూరాః సర్వే ఽసత్రకుశలాస తదా
8 యొథ్ధుకామశ చ పార్దేన సతతం యొ మహాబలః
స చ థివ్యాస్త్రవిత కర్ణః సూతపుత్రొ మహారదః
9 సొ ఽశవవేగానిల బలః శరార్చిస తలనిష్వనః
రజొ ధూమొ ఽసత్రసంతాపొ ధార్తరాష్ట్రానిలొథ్ధతః
10 నిసృష్ట ఇవ కాలేన యుగాన్తజ్వలనొ యదా
మమ సైన్యమయం కక్షం పరధక్ష్యతి న సంశయః
11 తం స కృష్ణానిలొథ్ధూతొ థివ్యాస్త్రజలథొ మహాన
శవేతవాజిబలాకా భృథ గాణ్డీవేన్థ్రాయుధొజ్జ్వలః
12 సతతం శరధారాభిః పరథీప్తం కర్ణ పావకమ
ఉథీర్ణొ ఽరజున మేఘొ ఽయం శమయిష్యతి సంయుగే
13 స సాక్షాథ ఏవ సర్వాణి శక్రాత పరపురంజయః
థివ్యాన్య అస్త్రాణి బీభత్సుస తత్త్వతః పరతిపత్స్యతే
14 అలం స తేషాం సర్వేషామ ఇతి మే ధీయతే మతిః
నాస్తి తవ అతిక్రియా తస్య రణే ఽరీణాం పరతిక్రియా
15 తం వయం పాణ్డవం సర్వే గృహీతాస్త్రం ధనంజయమ
థరష్టారొ న హి బీభత్సుర భారమ ఉథ్యమ్య సీథతి
16 వయం తు తమ ఋతే వీరం వనే ఽసమిన థవిపథాం వర
అవధానం న గచ్ఛామః కామ్యకే సహ కృష్ణయా
17 భవాన అన్యథ వనం సాధు బహ్వ అన్నం ఫలవచ ఛుచి
ఆఖ్యాతు రమణీయం చ సేవితం పుణ్యకర్మభిః
18 యత్ర కం చిథ వయం కాలం వసన్తః సత్యవిక్రమమ
పరతీక్షామొ ఽరజునం వీరం వర్షకామా ఇవామ్బుథమ
19 వివిధాన ఆశ్రమాన కాంశ చిథ థవిజాతిభ్యః పరిశ్రుతాన
సరాంసి సరితశ చైవ రమణీయాంశ చ పర్వతాన
20 ఆచక్ష్వ న హి నొ బరహ్మన రొచతే తమ ఋతే ఽరజునమ
వనే ఽసమిన కామ్యకే వాసొ గచ్ఛామొ ఽనయాం థిశం పరతి