అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 265)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతస తాం భర్తృశొకార్తాం థీనాం మలినవాససమ
మణిశేషాభ్యలంకారాం రుథతీం చ పతివ్రతామ
2 రాక్షసీభిర ఉపాస్యన్తీం సమాసీనాం శిలాతలే
రావణః కామబాణార్తొ థథర్శొపససర్ప చ
3 థేవథానవగన్ధర్వయక్షకింపురుషైర యుధి
అజితొ శొకవనికాం యయౌ కన్థర్ప మొహితః
4 థివ్యామ్బర ధరః శరీమాన సుమృష్టమణికుణ్డలః
విచిత్రమాల్యముకుటొ వసన్త ఇవ మూర్తిమాన
5 స కల్పవృక్షసథృశొ యత్నాథ అపి విభూషితః
శమశానచైత్యథ్రుమవథ భూషితొ ఽపి భయంకరః
6 స తస్యాస తనుమధ్యాయాః సమీపే రజనీచరః
థథృశే రొహిణీమ ఏత్య శనైశ్చర ఇవ గరహః
7 స తామ ఆమన్త్ర్య సుశ్రొణీం పుష్పహేతు శరాహతః
ఇథమ ఇత్య అబ్రవీథ బాలాం తరస్తాం రౌహీమ ఇవాబలామ
8 సీతే పర్యాప్తమ ఏతావత కృతొ భర్తుర అనుగ్రహః
పరసాథం కురు తన్వ అఙ్గి కరియతాం పరికర్మ తే
9 భజస్వ మాం వరారొహే మహార్హాభరణామ్బరా
భవ మే సర్వనారీణామ ఉత్తమా వరవర్ణిని
10 సన్తి మే థేవకన్యాశ చ రాజర్షీణాం తదాఙ్గనాః
సన్తి థానవ కన్యాశ చ థైత్యానాం చాపి యొషితః
11 చతుర్థశ పిశాచానాం కొట్యొ మే వచనే సదితాః
థవిస తావత పురుషాథానాం రక్షసాం భీమకర్మణామ
12 తతొ మే తరిగుణా యక్షా యే మథ్వచన కారిణః
కే చిథ ఏవ ధనాధ్యక్షం భరాతరం మే సమాశ్రితాః
13 గన్ధర్వాప్సరసొ భథ్రే మామ ఆపానగతం సథా
ఉపతిష్ఠన్తి వామొరు యదైవ భరాతరం మమ
14 పుత్రొ ఽహమ అపి విప్రర్షేః సాక్షాథ విశ్రవసొ మునేః
పఞ్చమొ లొకపాలానామ ఇతి మే పరదితం యశః
15 థివ్యాని భక్ష్యభొజ్యాని పానాని వివిధాని చ
యదైవ తరిథశేశస్య తదైవ మమ భామిని
16 కషీయతాం థుష్కృతం కర్మ వనవాస కృతం తవ
భార్యా మే భవ సుశ్రొణి యదా మన్థొథరీ తదా
17 ఇత్య ఉక్తా తేన వైథేహీ పరివృత్య శుభాననా
తృణమ అన్తరతః కృత్వా తమ ఉవాచ నిశాచరమ
18 అశివేనాతివామొరుర అజస్రం నేత్రవారిణా
సతనావ అపతితౌ బాలా సహితావ అభివర్షతీ
ఉవాచ వాక్యం తం కషుథ్రం వైథేహీ పతిథేవతా
19 అసకృథ వథతొ వాక్యమ ఈథృశం రాక్షసేశ్వర
విషాథయుక్తమ ఏతత తే మయా శరుతమ అభాగ్యయా
20 తథ భథ్ర సుఖభథ్రం తే మానసం వినివర్త్యతామ
పరథారాస్మ్య అలభ్యా చ సతతం చ పతివ్రతా
21 న చైవౌపయికీ భార్యా మానుషీ కృపణా తవ
వివశాం ధర్షయిత్వా చ కాం తవం పరీతిమ అవాప్స్యసి
22 పరజాపతిసమొ విప్రొ బరహ్మయొనిః పితా తవ
న చ పాలయసే ధర్మం లొకపాలసమః కదమ
23 భరాతరం రాజరాజానం మహేశ్వర సఖం పరభుమ
ధనేశ్వరం వయపథిశన కదం తవ ఇహ న లజ్జసే
24 ఇత్య ఉక్త్వా పరారుథత సీతా కమ్పయన్తీ పయొధరౌ
శిరొధరాం చ తన్వ అఙ్గీ ముఖం పరచ్ఛాథ్య వాససా
25 తస్యా రుథత్యా భామిన్యా థీర్ఘా వేణీ సుసంయతా
థథృశే సవసితా సనిగ్ధా లాకీ వయాలీవ మూర్ధని
26 తచ ఛరుత్వా రావణొ వాక్యం సీతయొక్తం సునిష్ఠురమ
పరత్యాఖ్యాతొ ఽపి థుర్మేధాః పునర ఏవాబ్రవీథ వచః
27 కామమ అఙ్గాని మే సీతే థునొతు మకరధ్వజః
న తవామ అకామాం సుశ్రొణీం సమేష్యే చారుహాసినీమ
28 కిం ను శక్యం మయా కర్తుం యత తవమ అథ్యాపి మానుషమ
ఆహారభూతమ అస్మాకం రామమ ఏవానురుధ్యసే
29 ఇత్య ఉక్త్వా తామ అనిన్థ్యాఙ్గీం స రాక్షసగణేశ్వరః
తత్రైవాన్తర్హితొ భూత్వా జగామాభిమతాం థిశమ
30 రాక్షసీభిః పరివృతా వైథేహీ శొకకర్శితా
సేవ్యమానా తరిజటయా తత్రైవ నయవసత తథా