అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 251)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అదాసీనేషు సర్వేషు తేషు రాజసు భారత
కొటికాశ్య వచొ శరుత్వా శైబ్యం సౌవీరకొ ఽబరవీత
2 యథా వాచం వయాహరన్త్యామ అస్యాం మే రమతే మనః
సీమన్తినీనాం ముఖ్యాయాం వినివృత్తః కదం భవాన
3 ఏతాం థృష్ట్వా సత్రియొ మే ఽనయా యదా శాఖామృగస్త్రియః
పరతిభాన్తి మహాబాహొ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
4 థర్శనాథ ఏవ హి మనస తయా మే ఽపహృతం భృశమ
తాం సమాచక్ష్వ కల్యాణీం యథి సయాచ ఛైబ్య మానుషీ
5 [కొటి]
ఏషా వై థరౌపథీ కృష్ణా రాజపుత్రీ యశస్వినీ
పఞ్చానాం పాణ్డుపుత్రాణాం మహిషీ సంమతా భృశమ
6 సర్వేషాం చైవ పార్దానాం పరియా బహుమతా సతీ
తయా సమేత్య సౌవీర సువీరాన సుసుఖీ వరజ
7 [వై]
ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ పశ్యామొ థరౌపథీమ ఇతి
పతిః సౌవీరసిన్ధూనాం థుష్టభావొ జయథ్రదః
8 స పరవిశ్యాశ్రమం శూన్యం సింహగొష్ఠం వృకొ యదా
ఆత్మనా సప్తమః కృష్ణామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
9 కుశలం తే వరారొహే భర్తారస తే ఽపయ అనామయాః
యేషాం కుశలకామాసి తే ఽపి కచ చిథ అనామయాః
10 [థరౌ]
కౌరవ్యః కుశలీ రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
అహం చ భరాతరశ చాస్య యాంశ చాన్యాన పరిపృచ్ఛసి
11 పాథ్యం పరతిగృహాణేథమ ఆసనం చ నృపాత్మజ
మృగాన పఞ్చాశతం చైవ పరాతర ఆశం థథాని తే
12 ఐణేయాన పృషతాన నయఙ్కూన హరిణాఞ శరభాఞ శశాన
ఋశ్యాన రురూఞ శమ్బరాంశ చ గవయాంశ చ మృగాన బహూన
13 వరాహాన మహిషాంశ చైవ యాశ చాన్యా మృగజాతయః
పరథాస్యతి సవయం తుభ్యం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
14 [జయథ]
కుశలం పరాతర ఆశస్య సర్వా మే ఽపచితిః కృతా
ఏహి మే రదమ ఆరొహ సుఖమ ఆప్నుహి కేవలమ
15 గతశ్రీకాంశ చయుతాన రాజ్యాత కృపణాన గతచేతసః
అరణ్యవాసినః పార్దాన నానురొథ్ధుం తవమ అర్హసి
16 న వై పరజ్ఞా గతశ్రీకం భర్తారమ ఉపయుఞ్జతే
యుఞ్జానమ అనుయుఞ్జీత న శరియః సంక్షయే వసేత
17 శరియా విహీనా రాజ్యాచ చ వినష్టాః శాశ్వతీః సమాః
అలం తే పాణ్డుపుత్రాణాం భక్త్యా కలేశమ ఉపాసితుమ
18 భార్యా మే భవ సుశ్రొణి తయజైనాన సుఖమ ఆప్నుహి
అఖిలాన సిన్ధుసౌవీరాన అవాప్నుహి మయా సహ
19 [వై]
ఇత్య ఉక్తా సిన్ధురాజేన వాక్యం హృథయకమ్పనమ
కృష్ణా తస్మాథ అపాక్రామథ థేశాత సభ్రుకుటీ ముఖీ
20 అవమత్యాస్య తథ వాక్యమ ఆక్షిప్య చ సుమధ్యమా
మైవమ ఇత్య అబ్రవీత కృష్ణా లజ్జస్వేతి చ సైన్ధవమ
21 సా కాఙ్క్షమాణా భర్తౄణామ ఉపయానమ అనిన్థితా
విలొభయామ ఆస పరం వాక్యైర వాక్యాని యుఞ్జతీ