అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 204)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఏవం సంకదితే కృత్స్నే మొక్షధర్మే యుధిష్ఠిర
థృఢం పరీతిమనా విప్రొ ధర్మవ్యాధమ ఉవాచ హ
2 నయాయయుక్తమ ఇథం సర్వం భవతా పరికీర్తితమ
న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిథ ధర్మేష్వ ఇహ హి థృశ్యతే
3 [వయధ]
పరత్యక్షం మమ యొ ధర్మస తం పశ్య థవిజసత్తమ
యేన సిథ్ధిర ఇయం పరాప్తా మయా బరాహ్మణపుంగవ
4 ఉత్తిష్ఠ భగవన కషిప్రం పరవిశ్యాభ్యన్తరం గృహమ
థరష్టుమ అర్హసి ధర్మజ్ఞ మాతరం పితరం చ మే
5 [మార్క]
ఇత్య ఉక్తః స పరవిశ్యాద థథర్శ పరమార్చితమ
సౌధం హృథ్యం చతుర్శాలమ అతీవ చ మనొహరమ
6 థేవతా గృహసంకాశం థైవతైశ చ సుపూజితమ
శయనాసనసంబాధం గన్ధైశ చ పరమైర యుతమ
7 తత్ర శుక్లామ్బర ధరౌ పితరావ అస్య పూజితౌ
కృతాహారౌ సుతుష్టౌ తావ ఉపవిష్టౌ వరాసనే
ధర్మవ్యాధస తుతౌ థృష్ట్వా పాథేషు శిరసాపతత
8 [వృథ్ధౌ]
ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ ధర్మజ్ఞ ధర్మస తవామ అభిరక్షతు
పరీతౌ సవస తవ శౌచేన థీర్ఘమ ఆయుర అవాప్నుహి
సత పుత్రేణ తవయా పుత్ర నిత్యకాలం సుపూజితౌ
9 న తే ఽనయథ థైవతం కిం చిథ థైవతేష్వ అపి వర్తతే
పరయతత్వాథ థవిజాతీనాం థమేనాసి సమన్వితః
10 పితుః పితామహా యే చ తదైవ పరపితామహాః
పరీతాస తే సతతం పుత్ర థమేనావాం చ పూజయా
11 మనసా కర్మణా వాచా శుశ్రూషా నైవ హీయతే
న చాన్యా వితదా బుథ్ధిర థృశ్యతే సాంప్రతం తవ
12 జామథగ్న్యేన రామేణ యదా వృథ్ధౌ సుపూజితౌ
తదా తవయా కృతం సర్వం తథ విశిష్టం చ పుత్రక
13 [మార్క]
తతస తం బరాహ్మణం తాభ్యాం ధర్మవ్యాధొ నయవేథయత
తౌ సవాగతేన తం విప్రమ అర్చయామ ఆసతుస తథా
14 పరతిగృహ్య చ తాం పూజాం థవిజః పప్రచ్ఛ తావ ఉభౌ
సపుత్రాభ్యాం సభృత్యాభ్యాం కచ చిథ వాం కుశలం గృహే
అనామయం చ వాం కచ చిత సథైవేహ శరీరయొః
15 [వృథ్ధౌ]
కుశలం నొ గృహే విప్ర భృత్యవర్గే చ సర్వశః
కచ చిత తవమ అప్య అవిఘ్నేన సంప్రాప్తొ భగవన్న ఇహ
16 [మార్క]
బాఢమ ఇత్య ఏవ తౌ విప్రః పరత్యువాచ ముథాన్వితః
ధర్మవ్యాధస తు తం విప్రమ అర్దవథ వాక్యమ అబ్రవీత
17 పితా మాతా చ భగవన్న ఏతౌ మే థైవతం పరమ
యథ థైవతేభ్యః కర్తవ్యం తథ ఏతాభ్యాం కరొమ్య అహమ
18 తరయస్త్రింశథ యదా థేవాః సర్వే శక్రపురొగమాః
సంపూజ్యాః సర్వలొకస్య తదా వృత్తావ ఇమౌ మమ
19 ఉపహారాన ఆహరన్తొ థేవతానాం యదా థవిజాః
కుర్వతే తథ్వథ ఏతాభ్యాం కరొమ్య అహమ అతన్థ్రితః
20 ఏతౌ మే పరమం బరహ్మన పితా మాతా చ థైవతమ
ఏతౌ పుష్పైః ఫలై రత్నైస తొషయామి సథా థవిజ
21 ఏతావ ఏవాగ్నయొ మహ్యం యాన వథన్తి మనీషిణః
యజ్ఞా వేథాశ చ చత్వారః సర్వమ ఏతౌ మమ థవిజ
22 ఏతథర్దం మమ పరాణా భార్యా పుత్రాః సుహృజ్జనాః
సపుత్రథారః శుశ్రూషాం నిత్యమ ఏవ కరొమ్య అహమ
23 సవయం చ సనాపయామ్య ఏతౌ తదా పాథౌ పరధావయే
ఆహారం సంప్రయచ్ఛామి సవయం చ థవిజసత్తమ
24 అనుకూలాః కదా వచ్మి విప్రియం పరివర్జయన
అధర్మేణాపి సంయుక్తం పరియమ ఆభ్యాం కరొమ్య అహమ
25 ధర్మమ ఏవ గురుం జఞాత్వా కరొమి థవిజసత్తమ
అతన్థ్రితః సథా విప్ర శుశ్రూషాం వై కరొమ్య అహమ
26 పఞ్చైవ గురవొ బరహ్మన పురుషస్య బభూషతః
పితా మాతాగ్నిర ఆత్మా చ గురుశ చ థవిజసత్తమ
27 ఏతేషు యస తు వర్తేత సమ్యగ ఏవ థవిజొత్తమ
భవేయుర అగ్నయస తస్య పరిచీర్ణాస తునిత్యశః
గార్హస్ద్యే వర్తమానస్య ధర్మ ఏష సనాతనః