అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 205

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 205)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
గురూ నివేథ్య విప్రాయ తౌ మాతాపితరావ ఉభౌ
పునర ఏవ స ధర్మాత్మా వయాధొ బరాహ్మణమ అబ్రవీత
2 పరవృత్త చక్షుర జాతొ ఽసమి సంపశ్య తపసొ బలమ
యథర్దమ ఉక్తొ ఽసి తయా గచ్ఛస్వ మిదిలామ ఇతి
3 పతిశుశ్రూష పరయా థాన్తయా సత్యశీలయా
మిదిలాయాం వసన వయాధః స తే ధర్మాన పరవక్ష్యతి
4 [బరా]
పతివ్రతాయాః సత్యాయాః శీలాఢ్యాయా యతవ్రత
సంస్మృత్య వాక్యం ధర్మజ్ఞ గుణవాన అసి మే మతః
5 [వయధ]
యత తథా తవం థవిజశ్రేష్ఠ తయొక్తొ మాం పరతి పరభొ
థృష్టమ ఏతత తయా సమ్యగ ఏకపత్న్యా న సంశయః
6 తవథ అనుగ్రహ బుథ్ధ్యా తు విప్రైతథ థర్శితం మయా
వాక్యం చ శృణు మే తాత యత తే వక్ష్యే హితం థవిజ
7 తవయా వినికృతా మాతా పితా చ థవిజసత్తమ
అనిసృష్టొ ఽసి నిష్క్రాన్తొ గృహాత తాభ్యామ అనిన్థిత
వేథొచ్చారణ కార్యార్దమ అయుక్తం తత తవయా కృతమ
8 తవ శొకేన వృథ్ధౌ తావ అన్ధౌ జాతౌ తపస్వినౌ
తౌ పరసాథయితుం గచ్ఛ మా తవా ధర్మొ ఽతయగాన మహాన
9 తపస్వీ తవం మహాత్మా చ ధర్మే చ నిరతః సథా
సర్వమ ఏతథ అపార్దం తే కషిప్రం తౌ సంప్రసాథయ
10 శరథ్థధస్య మమ బరహ్మన నాన్యదా కర్తుమ అర్హసి
గమ్యతామ అథ్య విప్రర్షే శరేయస తే కదయామ్య అహమ
11 [బరా]
యథ ఏతథ ఉక్తం భవతా సర్వం సత్యమ అసంశయమ
పరీతొ ఽసమి తవ ధర్మజ్ఞ సాధ్వ ఆచార గుణాన్విత
12 [వయధ]
థైవతప్రతిమొ హి తవం యస తవం ధర్మమ అనువ్రతః
పురాణం శాశ్వతం థివ్యం థుష్ప్రాపమ అకృతాత్మభిః
13 అతన్థ్రితః కురు కషిప్రం మాతాపిత్రొర హి పూజనమ
అతః పరమ అహం ధర్మం నాన్యం పశ్యామి కం చన
14 [బరా]
ఇహాహమ ఆగతొ థిష్ట్యా థిష్ట్యా మే సంగతం తవయా
ఈథృశా థుర్లభా లొకే నరా ధర్మప్రథర్శకాః
15 ఏకొ నరసహస్రేషు ధర్మవిథ విథ్యతే న వా
పరీతొ ఽసమి తవ సత్యేన భథ్రం తే పురుషొత్తమ
16 పతమానొ హి నరకే భవతాస్మి సముథ్ధృతః
భవితవ్యమ అదైవం చ యథ థృష్టొ ఽసి మయానఘ
17 రాజా యయాతిర థౌహిత్రైః పతితస తారితొ యదా
సథ్భిః పురుషశార్థూల తదాహం భవతా తవ ఇహ
18 మాతా పితృభ్యాం శుశ్రూషాం కరిష్యే వచనాత తవ
నాకృతాత్మా వేథయతి ధర్మాధర్మవినిశ్చయమ
19 థుర్జ్ఞేయః శాశ్వతొ ధర్మః శూథ్రయొనౌ హి వర్తతా
న తవాం శూథ్రమ అహం మన్యే భవితవ్యం హి కారణమ
యేన కర్మ విపాకేన పరాతేయం శూథ్రతా తవయా
20 ఏతథ ఇచ్ఛామి విజ్ఞాతుం తత్త్వేన హి మహామతే
కామయా బరూహి మే తద్యం సర్వం తవం పరయతాత్మవాన
21 [వయధ]
అనతిక్రమణీయా హి బరాహ్మణా వై థవిజొత్తమ
శృణు సర్వమ ఇథం వృత్తం పూర్వథేహే మమానఘ
22 అహం హి బరాహ్మణః పూర్వమ ఆసం థవిజ వరాత్మజ
వేథాధ్యాయీ సుకుశలొ వేథాఙ్గానాం చపారగః
ఆత్మథొషకృతైర బరహ్మన్న అవస్దా పరాప్తవాన ఇమామ
23 కశ చిథ రాజా మమ సఖా ధనుర్వేథపరాయణః
సంసర్గాథ ధనుషి శరేష్ఠస తతొ ఽహమ అభవం థవిజ
24 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు మృగయాం నిర్గతొ నృపః
సహితొ యొధముఖ్యైశ చ మన్త్రిభిశ చ సుసంవృతః
తతొ ఽభయహన మృగాంస తత్ర సుబహూన ఆశ్రమం పరతి
25 అద కషిప్తః శరొ ఘొరొ మయాపి థవిజసత్తమ
తాడితశ చ మునిస తేన శరేణానతపర్వణా
26 భూమౌ నిపతితొ బరహ్మన్న ఉవాచ పరతినాథయన
నాపరాధ్యామ్య అహం కిం చిత కేన పాపమ ఇథం కృతమ
27 మన్వానస తం మృగం చాహం సంప్రాప్తః సహసా మునిమ
అపశ్యం తమ ఋషిం విథ్ధం శరేణానతపర్వణా
తమ ఉగ్రతపసం విప్రం నిష్టనన్తం మహీతలే
28 అకార్య కరణాచ చాపి భృశం మే వయదితం మనః
అజానతా కృతమ ఇథం మయేత్య అద తమ అబ్రువమ
కషన్తుమ అర్హసి మే బరహ్మన్న ఇతి చొక్తొ మయా మునిః
29 తతః పరత్యబ్రవీథ వాక్యమ ఋశిర మాం కరొధమూర్చ్ఛితః
వయాధస తవం భవితా కరూర శూథ్రయొనావ ఇతి థవిజ