అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 199

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 199)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
స తు విప్రమ అదొవాచ ధర్మవ్యాధొ యుధిష్ఠిర
యథ అహం హయ ఆచరే కర్మ ఘొరమ ఏతథ అసంశయమ
2 విధిస తు బలవాన బరహ్మన థుస్తరం హి పురాకృతమ
పురాకృతస్య పాపస్య కర్మ థొషొ భవత్య అయమ
థొషస్యైతస్య వై బరహ్మన విఘాతే యత్నవాన అహమ
3 విధినా విహితే పూర్వం నిమిత్తం ఘాతకొ భవేత
నిమిత్తభూతా హి వయం కర్మణొ ఽసయ థవిజొత్తమ
4 యేషాం హతానాం మాంసాని విక్రీణామొ వయం థవిజ
తేషామ అపి భవేథ ధర్మ ఉపభొగేన భక్షణాత
థేవతాతిదిభృత్యానాం పితౄణాం పరతిపూజనాత
5 ఓషధ్యొ వీరుధశ చాపి పశవొ మృగపక్షిణః
అన్నాథ్య భూతా లొకస్య ఇత్య అపి శరూయతే శరుతిః
6 ఆత్మమాంస పరథానేన శిబిర ఔశీనరొ నృపః
సవర్గం సుథుర్లభం పరాప్తః కషమావాన థవిజసత్తమ
7 రాజ్ఞొ మహానసే పూర్వం రన్తిథేవస్య వై థవిజ
థవే సహస్రే తు వధ్యేతే పశూనామ అన్వహం తథా
8 సమాంసం థథతొ హయ అన్నం రన్తిథేవస్య నిత్యశః
అతులా కీర్తిర అభవన నృపస్య థవిజసత్తమ
చాతుర్మాస్యేషు పశవొ వధ్యన్త ఇతి నిత్యశః
9 అగ్నయొ మాంసకామాశ చ ఇత్య అపి శరూయతే శరుతిః
యజ్ఞేషు పశవొ బరహ్మన వధ్యన్తే సతతం థవిజైః
సంస్కృతాః కిల మన్త్రైశ చ తే ఽపి సవర్గమ అవాప్నువన
10 యథి నైవాగ్నయొ బరహ్మన మాంసకామాభవన పురా
భక్ష్యం నైవ భవేన మాంసం కస్య చిథ థవిజసత్తమ
11 అత్రాపి విధిర ఉక్తశ చ మునిభిర మాంసభక్షణే
థేవతానాం పితౄణాం చ భుఙ్క్తే థత్త్వా తు యః సథా
యదావిధి యదాశ్రథ్ధం న స థుష్యతి భక్షణాత
12 అమాంసాశీ భవత్య ఏవమ ఇత్య అపి శరూయతే శరుతిః
భార్యాం గచ్ఛన బరహ్మచారీ ఋతౌ భవతి బరాహ్మణః
13 సత్యానృతే వినిశ్చిత్య అత్రాపి విధిర ఉచ్యతే
సౌథాసేన పురా రాజ్ఞా మానుషా భక్షితా థవిజ
శాపాభిభూతేన భృశమ అత్ర కిం పరతిభాతి తే
14 సవధర్మ ఇతి కృత్వా తు న తయజామి థవిజొత్తమ
పురా కృతమ ఇతి జఞాత్వా జీవామ్య ఏతేన కర్మణా
15 సవకర్మ తయజతొ బరహ్మన్న అధర్మ ఇహ థృశ్యతే
సవకర్మ నిరతొ యస తు స ధర్మ ఇతి నిశ్చయః
16 పూర్వం హి విహితం కర్మ థేహినం న విముఞ్చతి
ధాత్రా విధిర అయం థృష్టొ బహుధా కర్మ నిర్ణయే
17 థరష్టవ్యం తు భవేత పరాజ్ఞ కరూరే కర్మణి వర్తతా
కదం కర్మ శుభం కుర్యాం కదం ముచ్యే పరాభవాత
కర్మణస తస్య ఘొరస్య బహుధా నిర్ణయొ భవేత
18 థానే చ సత్యవాక్యే చ గురుశుశ్రూషణే తదా
థవిజాతిపూజనే చాహం ధర్మే చ నిరతః సథా
అతివాథాతిమానాభ్యాం నివృత్తొ ఽసమి థవిజొత్తమ
19 కృషిం సాధ్వ ఇతి మన్యన్తే తత్ర హింసా పరా సమృతా
కర్షన్తొ లాఙ్గలైః పుంసొ ఘనన్తి భూమిశయాన బహూన
జీవాన అన్యాంశ చ బహుశస తత్ర కిం పరతిభాతి తే
20 ధాన్యబీజాని యాన్య ఆహుర వరీహ్య ఆథీని థవిజొత్తమ
సర్వాణ్య ఏతాని జీవన్తి తత్ర కిం పరతిభాతి తే
21 అధ్యాక్రమ్య పశూం చాపి ఘనన్తి వై భక్షయన్తి చ
వృక్షాన అదౌషధీశ చైవ అఛిన్థన్తి పురుషా థవిజ
22 జీవా హి బహవొ బరహ్మన వృక్షేషు చ ఫలేషు చ
ఉథకే బహవశ చాపి తత్ర కిం పరతిభాతి తే
23 సర్వం వయాప్తమ ఇథం బరహ్మన పరాణిభిః పరాణిజీవనైః
మత్స్యా గరసన్తే మత్స్యాంశ చ తత్ర కిం పరతిభాతి తే
24 సత్త్వైః సత్త్వాని జీవన్తి బహుధా థవిజసత్తమ
పరాణినొ ఽనయొన్యభక్షాశ చ తత్ర కిం పరతిభాతి తే
25 చఙ్క్రమ్యమాణా జీవాంశ చ ధరణీ సంశ్రితాన బహూన
పథ్భ్యాం ఘనన్తి నరా విప్ర తత్ర కిం పరతిభాతి తే
26 ఉపవిష్టాః శయానాశ చ ఘనన్తి జీవాన అనేకశః
జఞానవిజ్ఞానవన్తశ చ తత్ర కిం పరతిభాతి తే
27 జీవైర గరస్తమ ఇథం సర్వమ ఆకాశం పృదివీ తదా
అవిజ్ఞానాచ చ హింసన్తి తత్ర కిం పరతిభాతి తే
28 అహింసేతి యథ ఉక్తం హి పురుషైర విస్మితైః పురా
కే న హింసన్తి జీవన వై లొకే ఽసమిన థవిజసత్తమ
బహు సంచిన్త్య ఇహ వై నాస్తి కశ చిథ అహింసకః
29 అహింసాయాం తు నిరతా యతయొ థవిజసత్తమ
కుర్వన్త్య ఏవ హి హింసాం తే యత్నాథ అల్పతరా భవేత
30 ఆలక్ష్యాశ చైవ పురుషాః కులే జాతా మహాగుణాః
మహాఘొరాణి కర్మాణి కృత్వా లజ్జన్తి వై న చ
31 సుహృథః సుహృథొ ఽనయాంశ చ థుర్హృథశ చాపి థుర్హృథః
సమ్యక పరవృత్తాన పురుషాన న సమ్యగ అనుపశ్యతః
32 సమృథ్ధైశ చ న నన్థన్తి బాన్ధవా బాన్ధవైర అపి
గురూంశ చైవ వినిన్థన్తి మూఢాః పణ్డితమానినః
33 బహు లొకే విపర్యస్తం థృశ్యతే థవిజసత్తమ
ధర్మయుక్తమ అధర్మం చ తత్ర కిం పరతిభాతి తే
34 వక్తుం బహువిధం శక్యం ధర్మాధర్మేషు కర్మసు
సవకర్మ నిరతొ యొ హి స యశొ పరాప్నుయాన మహత