అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 177)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యుధిష్ఠిరస తమ ఆసాథ్య సర్పభొగాభివేష్టితమ
థయితం భరతరం వీరమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 కున్తీ మాతః కదమ ఇమామ ఆపథం తవమ అవాప్తవాన
కశ చాయం పర్వతాభొగప్రతిమః పన్నగొత్తమః
3 స ధర్మరాజమ ఆలక్ష్య భరాతా భరాతరమ అగ్రజమ
కదయామ ఆస తత సర్వం గరహణాథి విచేష్టితమ
4 [య]
థేవొ వా యథి వా థైత్య ఉరగొ వా భవాన యథి
సత్యం సర్పవచొ బరూహి పృచ్ఛతి తవాం యుధిష్ఠిరః
5 కిమ ఆహృత్య విథిత్వా వా పరీతిస తే సయాథ భుజంగమ
కిమాహారం పరయచ్ఛామి కదం ముఞ్చేథ భవాన ఇమమ
6 [సర్ప]
నహుషొ నామ రాజాహమ ఆసం పూర్వస తవానఘ
పరదితః పఞ్చమః సొమాథ ఆయొఃపుత్రొ నరాధిప
7 కరతుభిస తపసా చైవ సవాధ్యాయేన థమేన చ
తరైలొక్యైశ్వర్యమ అవ్యగ్రం పరాప్తొ విక్రమణేన చ
8 తథ ఐశ్వర్యం సమాసాథ్య థర్పొ మామ అగమత తథా
సహస్రం హి థవిజాతీనామ ఉవాహ శిబిలాం మమ
9 ఐశ్వర్యమథమత్తొ ఽహమ అవమన్య తతొ థవిజాన
ఇమామ అగస్త్యేన థశామ ఆనీతః పృదివీపతే
10 న తు మామ అజహాత పరజ్ఞా యావథ అథ్యేతి పాణ్డవ
తస్యైవానుగ్రహాథ రాజన్న అగస్త్యస్య మహాత్మనః
11 షష్ఠే కాలే మమాహారః పరాప్తొ ఽయమ అనుజస తవ
నాహమ ఏనం విమొక్ష్యామి న చాన్యమ అభికామయే
12 పరశ్నాన ఉచ్చారితాంస తు తవం వయాహరిష్యసి చేన మమ
అద పశ్చాథ విమొక్ష్యామి భరాతరం తే వృకొథరమ
13 [య]
బరూహి సర్పయదాకామం పరతివక్ష్యామి తే వచః
అపి చేచ ఛక్నుయాం పరీతిమ ఆహర్తుం తే భుజంగమ
14 వేథ్యం యథ బరాహ్మణేనేహ తథ భవాన వేత్తి కేవలమ
సర్పరాజతతః శరుత్వా పరతివక్ష్యామి తే వచః
15 [సర్ప]
బరాహ్మణః కొ భవేథ రాజన వేథ్యం కిం చ యుధిష్ఠిర
బరవీహ్య అతిమతిం తవాం హి వాక్యైర అనుమిమీమహే
16 [య]
సత్యం థానం కషమా శీలమ ఆనృశంస్యం థమొ ఘృణా
థృశ్యన్తే యత్ర నాగేన్థ్ర స బరాహ్మణ ఇతి సమృతః
17 వేథ్యం సర్పపరం బరహ్మ నిర్థుఃఖమ అసుఖం చ యత
యత్ర గత్వా న శొచన్తి భవతః కిం వివక్షితమ
18 [సర్ప]
చాతుర్వర్ణ్యం పరమాణం చ సత్యం చ బరహ్మ చైవ హ
శూథ్రేష్వ అపి చ సత్యం చ థానమ అక్రొధ ఏవ చ
ఆనృశంస్యమ అహింసా చ ఘృణా చైవ యుధిష్ఠిర
19 వేథ్యం యచ చాద నిర్థుఃఖమ అసుఖం చ నరాధిప
తాభ్యాం హీనం పథం చాన్యన న తథ అస్తీతి లక్షయే
20 [య]
శూథ్రే చైతథ భవేల లక్ష్యం థవిజే తచ చ న విథ్యతే
న వై శూథ్రొ భవేచ ఛూథ్రొ బరాహ్మణొ న చ బరాహ్మణః
21 యత్రైతల లక్ష్యతే సర్పవృత్తం స బరాహ్మణః సమృతః
యత్రైతన న భవేత సర్పతం శూథ్రమ ఇతి నిర్థిశేత
22 యత పునర భవతా పరొక్తం న వేథ్యం విథ్యతేతి హ
తాభ్యాం హీనమ అతీత్యాత్ర పథం నాస్తీతి చేథ అపి
23 ఏవమ ఏతన మతం సర్పతాభ్యాం హీనం న విథ్యతే
యదా శీతొష్ణయొర మధ్యే భవేన నొష్ణం న శీతతా
24 ఏవం వై సుఖథుఃఖాభ్యాం హీనమ అస్తి పథం కవ చిత
ఏషా మమ మతిః సర్పయదా వా మన్యతే భవాన
25 [సర్ప]
యథి తే వృత్తతొ రాజన బరాహ్మణః పరసమీక్షితః
వయర్దా జాతిస తథాయుష్మన కృతిర యావన న థృశ్యతే
26 [య]
జాతిర అత్ర మహాసర్పమనుష్యత్వే మహామతే
సంకరాత సర్వవర్ణానాం థుష్పరీక్ష్యేతి మే మతిః
27 సర్వే సర్వాస్వ అపత్యాని జనయన్తి యథా నరాః
వాన మైదునమ అదొ జన్మ మరణం చ సమం నృణామ
28 ఇథమ ఆర్షం పరమాణం చ యే యజామహ ఇత్య అపి
తస్మాచ ఛీలం పరధానేష్టం విథుర యే తత్త్వథర్శినః
29 పరాన్న్న నాభిర వర్ధనాత పుంసొ జాతకర్మ విధీయతే
తత్రాస్య మాతా సావిత్రీ పితా తవ ఆచార్య ఉచ్యతే
30 వృత్త్యా శూథ్ర సమొ హయ ఏష యావథ వేథే న జాయతే
అస్మిన్న ఏవం మతిథ్వైధే మనుః సవాయమ్భువొ ఽబరవీత
31 కృతకృత్యాః పునర వర్ణా యథి వృత్తం న విథ్యతే
సంకరస తత్ర నాగేన్థ్ర బలవాన పరసమీక్షితః
32 యత్రేథానీం మహాసర్పసంస్కృతం వృత్తమ ఇష్యతే
తం బరాహ్మణమ అహం పూర్వమ ఉక్తవాన భుజగొత్తమ
33 [సర్ప]
శరుతం విథితవేథ్యస్య తవ వాక్యం యుధిష్ఠిర
భక్షయేయమ అహం కస్మాథ భరాతరం తే వృకొథరమ