అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 147)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతచ ఛరుత్వా వచస తస్య వానరేన్థ్రస్య ధీమతః
భీమసేనస తథా వీరః పరొవాచామిత్రకర్శనః
2 కొ భవాన కింనిమిత్తం వా వానరం వపుర ఆశ్రితః
బరాహ్మణానన్తరొ వర్ణః కషత్రియస తవానుపృచ్ఛతి
3 కౌరవః సొమవంశీయః కున్త్యా గర్భేణ ధారితః
పాణ్డవొ వాయుతనయొ భీమసేన ఇతి శరుతః
4 స వాక్యం భీమసేనస్య సమితేన పరతిగృహ్య తత
హనూమాన వాయుతనయొ వాయుపుత్రమ అభాషత
5 వానరొ ఽహం న తే మార్గం పరథాస్యామి యదేప్సితమ
సాధు గచ్ఛ నివర్తస్వ మా తవం పరాప్యసి వైశసమ
6 [భమ]
వైశసం వాస్తు యథ వాన్యన న తవా పృచ్ఛామి వానర
పరయచ్ఛొత్తిష్ఠ మార్గం మే మా తవం పరాప్స్యసి వైశసమ
7 [హను]
నాస్తి శక్తిర మమొత్దాతుం వయాధినా కలేశితొ హయ అహమ
యథ్య అవశ్యం పరయాతవ్యం లఙ్ఘయిత్వా పరయాహి మామ
8 [భమ]
నిర్గుణః పరమాత్మేతి థేహం తే వయాప్య తిష్ఠతి
తమ అహం జఞానవిజ్ఞేయం నావమన్యే న లఙ్ఘయే
9 యథ్య ఆగమైర న విన్థేయం తమ అహం భూతభావనమ
కరమేయం తవాం గిరిం చేమం హనూమాన ఇవ సాగరమ
10 [హ]
క ఏష హనుమాన నామ సాగరొ యేన లఙ్ఘితః
పృచ్ఛామి తవా కురుశ్రేష్ఠ కద్యతాం యథి శక్యతే
11 [భమ]
భరాతా మమ గుణశ్లాఘ్యొ బుథ్ధిసత్త్వబలాన్వితః
రామాయణే ఽతివిఖ్యాతః శూరొ వానరపుంగవః
12 రామపత్నీ కృతే యేన శతయొజనమ ఆయతః
సాగరః పలవగేన్థ్రేణ కరమేణైకేన లఙ్ఘితః
13 స మే భరాతా మహావీర్యస తుల్యొ ఽహం తస్య తేజసా
బలే పరాక్రమే యుథ్ధే శక్తొ ఽహం తవ నిగ్రహే
14 ఉత్తిష్ఠ థేహి మే మార్గం పశ్య వా మే ఽథయ పౌరుషమ
మచ్ఛాసనమ అకుర్వాణం మా తవా నేష్యే యమక్షయమ
15 [వై]
విజ్ఞాయ తం బలొన్మత్తం బాహువీర్యేణ గర్వితమ
హృథయేనావహస్యైనం హనుమాన వాక్యమ అబ్రవీత
16 పరసీథ నాస్తి మే శక్తిర ఉత్దాతుం జరయానఘ
మమానుకమ్పయా తవ ఏతత పుచ్ఛమ ఉత్సార్య గమ్యతామ
17 సావజ్ఞమ అద వామేన సమయఞ జగ్రాహ పాణినా
న చాశకచ చాలయితుం భీమః పుచ్ఛం మహాకపేః
18 ఉచ్చిక్షేప పునర థొర్భ్యామ ఇన్థ్రాయుధమ ఇవొత్శ్రితమ
నొథ్ధర్తుమ అశకథ భీమొ థొర్భ్యామ అపి మహాబలః
19 ఉత్క్షిప్త భరూర వివృత్తాక్షః సంహతభ్రుకుతీ ముఖః
సవిన్న గత్రొ ఽభవథ భీమొ న చొథ్ధర్తుం శశాక హ
20 యత్నవాన అపి తు శరీమాఁల లాఙ్గూలొథ్ధరణొథ్ధుతః
కపేః పార్శ్వగతొ భీమస తస్దౌ వరీడాథ అధొముఖః
21 పరనిపత్య చ కౌన్తేయః పరాఞ్జలిర వాక్యమ అబ్రవీత
పరసీథ కపిశార్థూల థురుక్తం కషమ్యతాం మమ
22 సిథ్ధొ వా యథి వా థేవొ గన్ధర్వొ వాద గుహ్యకః
పృష్ఠః సన కామయా బరూహి కస తవం వానరరూపధృక
23 [హ]
యత తే మమ పరిజ్ఞానే కౌతూహలమ అరింథమ
తత సర్వమ అఖిలేన తవం శృణు పాణ్డవనన్థన
24 అహం కేసరిణః కషేత్రే వాయునా జగథ ఆయుషా
జాతః కమలపత్రాక్ష హనూమాన నామ వానరః
25 సూర్యపుత్రం చ సుగ్రీవం శక్రపుత్రం చ వాలినమ
సర్వవానరరాజానౌ సర్వవానరయూదపాః
26 ఉపతస్దుర మహావీర్యా మమ చామిత్రకర్శన
సుగ్రీవేణాభవత పరీతిర అనిలస్యాగ్నినా యదా
27 నికృతః స తతొ భరాత్రా కస్మింశ చిత కారణాన్తరే
ఋశ్యమూకే మయా సార్ధం సుగ్రీవొ నయవసచ చిరమ
28 అద థాశరదిర వీరొ రామొ నామ మహాబలః
విష్ణుర మానుషరూపేణ చ చారవసు ధామ ఇమామ
29 స పితుః పరియమ అన్విచ్ఛన సహ భార్యః సహానుజః
సధనుర ధన్వినాం శరేష్ఠొ థణ్డకారణ్యమ ఆశ్రితః
30 తస్య భార్యా జనస్దానాథ రావణేన హృతా బలాత
వఞ్చయిత్వా మహాబుథ్ధిం మృగరూపేణ రాఘవమ
31 హృతథారః సహ భరాత్రా పత్నీం మార్గన సరాఘవః
థృష్టవాఞ శైలశిఖరే సుగ్రీవం వానరర్షభమ
32 తేన తస్యాభవత సఖ్యం రాగవస్య మహాత్మనః
స హత్వా వాలినం రాజ్యే సుగ్రీవం పరత్యపాథయత
స హరీన పరేషయామ ఆస సీతాయాః పరిమార్గనే
33 తతొ వానరకొతీభిర యాం వయం పరస్దితా థిశమ
తత్ర పరవృత్తిః సీతాయా గృధ్రేణ పరతిపాథితా
34 తతొ ఽహం కార్యసిథ్ధ్యర్దం రామస్యాక్లిష్టకర్మణాః
శతయొజనవిస్తీర్ణమ అర్ణవం సహసాప్లుతః
35 థృష్టా సా చ మయా థేవీ రావణస్య నివేశనే
పరత్యాగతశ చాపి పునర నామ తత్ర పరకాశ్య వై
36 తతొ రామేణ వీరేణ హత్వా తాన సర్వరాక్షసాన
పునః పరత్యాహృతా భార్యా నష్టా వేథశ్రుతిర యదా
37 తతః పరతిష్ఠితే రామే వీరొ ఽయం యాచితొ మయా
యావథ రామకదా వీర భవేల లొకేషు శత్రుహన
తావజ జీవేయమ ఇత్య ఏవం తదాస్త్వ ఇతి చ సొ ఽబరవీత
38 థశవర్షసహస్రాణి థశవర్షశతాని చ
రాజ్యం కారితవాన రామస తతస తు తరిథివం గతః
39 తథ ఇహాప్సరసస తాత గన్ధర్వాశ చ సథానఘ
తస్య వీరస్య చరితం గాయన్త్యొ రమయన్తి మామ
40 అయం చ మార్గొ మర్త్యానామ అగమ్యః కురునన్థన
తతొ ఽహం రుథ్ధవాన మార్గం తవేమం థేవసేవితమ
ధర్షయేథ వా శపేథ వాపి మా కశ చిథ ఇతి భారత
41 థివ్యొ థేవపదొ హయ ఏష నాత్ర గచ్ఛన్తి మానుషాః
యథర్దమ ఆగతశ చాసి తత సరొ ఽభయర్ణ ఏవ హి