అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 105)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
ఏతచ ఛరుత్వాన్తరిక్షాచ చ స రాజా రాజసత్తమ
యదొక్తం తచ చకారాద శరథ్థధథ భరతర్షభ
2 షష్టిః పుత్రసహస్రాణి తస్యాప్రతిమ తేజసః
రుథ్ర పరసాథాథ రాజర్షేః సమజాయన్త పార్దివ
3 తే ఘొరాః కరూరకర్మాణ ఆకాశపరిషర్పిణః
బహుత్వాచ చావజానన్తః సర్వాఁల లొకాన సహామరాన
4 తరిథశాంశ చాప్య అబాధన్త తదా గన్ధర్వరాక్షసాన
సర్వాణి చైవ భూతాని శూరాః సమరశాలినః
5 వధ్యమానాస తతొ లొకాః సాగరైర మన్థబుథ్ధిభిః
బరహ్మాణం శరణం జగ్ముః సహితాః సర్వథైవతైః
6 తాన ఉవాచ మహాభాగః సర్వలొకపితామహః
గచ్ఛధ్వం తరిథశాః సర్వే లొకైః సార్ధం యదాగతమ
7 నాతిథీర్ఘేణ కాలేన సాగరాణాం కషయొ మహాన
భవిష్యతి మహాఘొరః సవకృతైః కర్మభిర సురాః
8 ఏవమ ఉక్తాస తతొ థేవా లొకాశ చ మనుజేశ్వర
పితామహమ అనుజ్ఞాప్య విప్రజగ్ముర యదాగతమ
9 తతః కాలే బహుతిదే వయతీతే భరతర్షభ
థీక్షితః సగరొ రాజా హయమేధేన వీర్యవాన
తస్యాశ్వొ వయచరథ భూమిం పుత్రైః సుపరిరక్షితః
10 సముథ్రం స సమాసాథ్య నిస్తొయం భీమథర్శనమ
రక్ష్యమాణః పరయత్నేన తత్రైవాన్తరధీయత
11 తతస తే సాగరాస తాత హృతం మత్వా హయొత్తమమ
ఆగమ్య పితుర ఆచఖ్యుర అథృశ్యం తురగం హృతమ
తేనొక్తా థిక్షు సర్వాసు సర్వే మార్గత వాజినమ
12 తతస తే పితుర ఆజ్ఞాయ థిక్షు సర్వాసు తం హయమ
అమార్గన్త మహారాజ సర్వం చ పృదివీతలమ
13 తతస తే సాగరాః సర్వే సముపేత్య పరస్పరమ
నాధ్యగచ్ఛన్త తురగమ అశ్వహర్తారమ ఏవ చ
14 ఆగమ్య పితరం చొచుస తతః పరాఞ్జలయొ ఽగరతః
ససముథ్ర వనథ్వీపా సనథీ నథకన్థరా
సపర్వతవనొథ్థేశా నిఖిలేన మహీ నృప
15 అస్మాభిర విచితా రాజఞ శాసనాత తవ పార్దివ
న చాశ్వమ అధిగచ్ఛామొ నాశ్వహర్తారమ ఏవ చ
16 శరుత్వా తు వచనం తేషాం స రాజా కరొధమూర్ఛితః
ఉవాచ వచనం సర్వాంస తథా థైవవశాన నృప
17 అనాగమాయ గచ్ఛధ్వం భూయొ మార్గత వాజినమ
యజ్ఞియం తం వినా హయ అశ్వం నాగన్తవ్యం హి పుత్రకాః
18 పరతిగృహ్య తు సంథేశం తతస తే సగరాత్మజాః
భూయ ఏవ మహీం కృత్స్నాం విచేతుమ ఉపచక్రముః
19 అదాపశ్యన్త తే వీరాః పృదివీమ అవథారితామ
సమాసాథ్య బిలం తచ చ ఖనన్తః సగరాత్మజాః
కుథ్థాలైర హరేషుకైశ చైవ సముథ్రమ అఖనంస తథా
20 స ఖన్యమానః సహితైః సాగరైర వరుణాలయః
అగచ్ఛత పరమామ ఆర్తిం థార్యమాణః సమన్తతః
21 అసురొరగ రక్షాంసి సత్త్వాని వివిధాని చ
ఆర్తనాథమ అకుర్వన్త వధ్యమానాని సాగరైః
22 ఛిన్నశీర్షా విథేహాశ చ భిన్నజాన్వ అస్ది మస్తకాః
పరాణినః సమథృశ్యన్త శతశొ ఽద సహస్రశః
23 ఏవం హి ఖనతాం తేషాం సముథ్రం మకరాలయమ
వయతీతః సుమహాన కాలొ న చాశ్వః సమథృశ్యత
24 తతః పూర్వొత్తరే థేశే సముథ్రస్య మహీపతే
విథార్య పాతాలమ అద సంక్రుథ్ధాః సగరాత్మజాః
అపశ్యన్త హయం తత్ర విచరన్తం మహీతలే
25 కపిలం చ మహాత్మానం తేజొరాశిమ అనుత్తమమ
తపసా థీప్యమానం తం జవాలాభిర ఇవ పావకమ