అరణ్యకాండము - సర్గము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టమః సర్గః |౩-౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రామః తు సహ సౌమిత్రిః సుతీక్ష్ణేన అభిపూజితః |

పరిణామ్య నిశాం తత్ర ప్రభాతే ప్రత్యబుధ్యత |౩-౮-౧|

ఉత్థాయ చ యథా కాలం రాఘవః సహ సీతయా |

ఉపస్పృశ్య సు శీతేన తోయేన ఉత్పల గంధినా |౩-౮-౨|

అథ తే అగ్నిం సురాం చ ఏవ వైదేహీ రామ లక్ష్మణౌ |

కాల్యం విధివత్ అభ్యర్చ్య తపస్వి శరణే వనే |౩-౮-౩|

ఉదయంతం దినకరం దృష్ట్వా విగత కల్మషాః |

సుతీక్ష్ణం అభిగమ్య ఇదం శ్లక్ష్ణం వచనం అబ్రువన్ |౩-౮-౪|

సుఖోషితాః స్మ భగవన్ త్వయా పూజ్యేన పూజితాః |

ఆపృచ్ఛామః ప్రయాస్యామో మునయః త్వరయంతి నః |౩-౮-౫|

త్వరామహే వయం ద్రష్టుం కృత్స్నం ఆశ్రమ మణ్డలం |

ఋషీణాం పుణ్య శీలానాం దణ్డకారణ్య వాసినాం |౩-౮-౬|

అభ్యనుజ్ఞాతుం ఇచ్ఛామః సహ ఏభిః మునిపుఙ్గవైః |

ధర్మ నిత్యైః తపో దాంతైః విశిఖైః ఇవ పావకైః |౩-౮-౭|

అవిషహ్య ఆతపో యావత్ సూర్యో న అతి విరాజతే |

అమార్గేణ ఆగతాం లక్ష్మీం ప్రాప్య ఇవ అన్వయ వర్జితః |౩-౮-౮|

తావత్ ఇచ్ఛామహే గంతుం ఇతి ఉక్త్వా చరణౌ మునేః |

వవందే సహ సౌమిత్రిః సీతయా సహ రాఘవః |౩-౮-౯|

తౌ సం స్పృశంతౌ చరణౌ ఉత్థాప్య మునిపుంగవః |

గాఢం ఆశ్లిష్య సస్నేహం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౩-౮-౧౦|

అరిష్టం గచ్ఛ పంథానం రామ సౌమిత్రిణా సహ |

సీతయా చ అనయా సార్ధం ఛాయ ఏవ అనువృత్తయా |౩-౮-౧౧|

పశ్య ఆశ్రమ పదం రమ్యం దణ్డకారణ్య వాసినాం |

ఏషాం తపస్వినాం వీర తపసా భావిత ఆత్మనాం |౩-౮-౧౨|

సుప్రాజ్య ఫల మూలాని పుష్పితాని వనాని చ |

ప్రశస్త మృగ యూథాని శాంత పక్షి గణాని చ |౩-౮-౧౩|

ఫుల్ల పంకజ ఖణ్డాని ప్రసన్న సలిలాని చ |

కారణ్డవ వికీర్ణాని తటాకాని సరాంసి చ |౩-౮-౧౪|

ద్రక్ష్యసే దృష్టి రమ్యాణి గిరి ప్రస్రవణాని చ |

రమణీయాని అరణ్యాని మయూర అభిరుతాని చ |౩-౮-౧౫|

గమ్యతాం వత్స సౌమిత్రే భవాన్ అపి చ గచ్ఛతు |

ఆగంతవ్యం చ తే దృష్ట్వా పునః ఏవ ఆశ్రమం ప్రతి |౩-౮-౧౬|

ఏవం ఉక్తః తథా ఇతి ఉక్త్వా కాకుత్స్థః సహ లక్ష్మణః |

ప్రదక్షిణం మునిం కృత్వా ప్రస్థాతుం ఉపచక్రమే |౩-౮-౧౭|

తతః శుభతరే తూణీ ధనుషీ చ ఆయతేక్షణా |

దదౌ సీతా తయోః భ్రాత్రోః ఖడ్గౌ చ విమలౌ తతః |౩-౮-౧౮|

ఆబధ్య చ శుభే తూణీ చాపే చ ఆదాయ సస్వనే |

నిష్క్రాంతౌ ఆశ్రమాత్ గంతుం ఉభౌ తౌ రామ లక్ష్మణౌ |౩-౮-౧౯|

శీఘ్రం తౌ రూపసంపన్నౌ అనుజ్ఞాతౌ మహర్షిణా |

ప్రస్థితౌ ధృత చాపా అసీ సీతయా సహ రాఘవౌ |౩-౮-౨౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టమః సర్గః |౩-౮|