అరణ్యకాండము - సర్గము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే పఞ్చసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

దివం తు తస్యాం యాతాయాం శబర్యాం స్వేన తేజసా |

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా చింతయామాస రాఘవః |౩-౭౫-౧|

చింతయిత్వా తు ధర్మాత్మా ప్రభావం తం మహాత్మనాం |

హిత కారిణం ఏక అగ్రం లక్ష్మణం రాఘవో అబ్రవీత్ |౩-౭౫-౨|

దృష్టో మయా ఆశ్రమః సౌమ్య బహు ఆశ్చర్యః కృత

ఆత్మనాం |

విశ్వస్త మృగ శార్దూలో నానా విహగ సేవితః |౩-౭౫-౩|


సప్తానాం చ సముద్రాణాం తేషాం తీర్థేషు లక్ష్మణ |

ఉపస్పృష్టం చ విధివత్ పితరః చ అపి తర్పితాః |౩-౭౫-౪|

ప్రణష్టం అశుభం యత్ నః కల్యాణం సముపస్థితం |

తేన తు ఏతత్ ప్రహృష్టం మే మనో లక్ష్మణ సంప్రతి |౩-౭౫-౫|

హృదయే హి నర వ్యాఘ్ర శుభం ఆవిర్భవిష్యతి |

తత్ ఆగచ్ఛ గమిష్యావః పంపాం తాం ప్రియ దర్శనాం |౩-౭౫-౬|

ఋష్యమూకో గిరిః యత్ర న అతి దూరే ప్రకాశతే |

యస్మిన్ వసతి ధర్మాత్మా సుగ్రీవో అంశుమతః సుతః |౩-౭౫-౭|

నిత్యం వాలి భయాత్ త్రస్తః చతుర్భిః సహ వానరైః |

అహం త్వరే చ తం ద్రష్టుం సుగ్రీవం వానరర్షభం |౩-౭౫-౮|

తత్ అధీనం హి మే కార్యం సీతాయాః పరిమార్గణం |

ఇతి బ్రువాణం తం వీరం సౌమిత్రిః ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౭౫-౯|

గచ్ఛావః త్వరితం తత్ర మమ అపి త్వరతే మనః |

ఆశ్రమాత్ తు తతః తస్మాత్ నిష్క్రమ్య స విశాం పతిః |౩-౭౫-౧౦|

ఆజగామ తతః పంపాం లక్ష్మణేన సహప్రభుః |

సమీక్షమాణః పుష్ప ఆఢ్యం సర్వతో విపుల ద్రుమం |౩-౭౫-౧౧|

కోయష్టిభిః చ అర్జునకైః శత పత్రైః చ కీరకైః |

ఏతైః చ అన్యైః చ బహుభిః నాదితం తత్ వనం మహత్ |౩-౭౫-౧౨|

స రామో వివిధాన్ వృక్షాన్ సరాంసి వివిధాని చ |

పశ్యన్ కామ అభిసంతప్తో జగామ పరమం హ్రదం |౩-౭౫-౧౩|

స తాం ఆసాద్య వై రామో దూరాత్ పానీయ వాహినీం |

మతంగ సరసం నామ హ్రదం సమవగాహత |౩-౭౫-౧౪|

తత్ర జగ్మతుః అవ్యగ్రౌ రాఘవౌ హి సమాహితౌ |

స తు శోక సమావిష్టో రామో దశరథాత్మజః |౩-౭౫-౧౫|

వివేశ నలినీం రమ్యాం పంకజైః చ సమావృతాం |

తిలకాశోకపుంనాగబకులోద్దాలకాశినీం - యద్వా -

తిలక అశోక పున్నాగ బకుల ఉద్దాల కాశినీం |౩-౭౫-౧౬|

రమ్య ఉపవన సంబాధాం పద్మ సంపీడిత ఉదకాం |

స్ఫటిక ఉపమ తోయ ఆఢ్యాం శ్లక్ష్ణ వాలుక సంతతాం |౩-౭౫-౧౭|

మత్స్య కచ్ఛప సంబాధాం తీరస్థ ద్రుమ శోభితాం |

సఖీభిః ఇవ సంయుక్తాం లతాభిః అనువేష్టితాం |౩-౭౫-౧౮|

కింనరోరగగంధర్వయక్షరాక్షససేవితాం -యద్వా - |

కిన్నర ఉరగ గంధర్వ యక్ష రాక్షస సేవితాం |

నానా ద్రుమ లతా ఆకీర్ణాం శీత వారి నిధిం శుభాం |౩-౭౫-౧౯|

పద్మ సౌగంధికైః తామ్రాం శుక్లాం కుముద మణ్డలైః |

నీలాం కువలయ ఉద్ ఘాటైః బహు వర్ణాం కుథాం ఇవ |౩-౭౫-౨౦|

అరవింద ఉత్పలవతీం పద్మ సౌగంధిక ఆయుతాం |

పుష్పిత ఆమ్ర వణోపేతాం బర్హిణ ఉద్ ఘుష్ట నాదితాం |౩-౭౫-౨౧|

స తాం దృష్ట్వా తతః పంపాం రామః సౌమిత్రిణా సహ |

విలలాప చ తేజస్వీ కామాత్ దశరథాత్మజః |౩-౭౫-౨౨|

తిలకైః బీజ పూరైః చ వటైః శుక్ల ద్రుమైః తథా |

పుష్పితైః కరవీరైః చ పున్నాగైః చ సు పుష్పితైః |౩-౭౫-౨౩|

మాలతీ కుంద గుల్మైః చ భణ్డీరైః నిచులైః తథా |

అశోకైః సప్త పర్ణైః చ కేతకైః అతిముక్తకైః |౩-౭౫-౨౪|

అన్యైః చ వివిధైః వృక్షైః ప్రమదా ఇవ ఉపశోభితాం |

అస్యాః తీరే తు పూర్వ ఉక్తః పర్వతో ధాతు మణ్డితః |౩-౭౫-౨౫|

ఋశ్యమూక ఇతి ఖ్యాతః చిత్ర పుష్పిత పాదపః |

హరేః ఋక్షరజో నామ్నః పుత్రః తస్య మహాత్మనః |౩-౭౫-౨౬|

అధ్యాస్తే తు మహావీర్యః సుగ్రీవ ఇతి విశ్రుతః |

సుగ్రీవం అభిగచ్ఛ త్వం వానరేంద్రం నరర్షభ |౩-౭౫-౨౭|

ఇతి ఉవాచ పునః వాక్యం లక్ష్మణం సత్య విక్రమం |

కథం మయా వినా సీతాం శక్యం లక్ష్మణ జీవితుం |౩-౭౫-౨౮|

ఇతి ఏవం ఉక్త్వా మదన అభిపీడితః

స లక్ష్మణం వాక్యం అనన్య చేతనః |

వివేశ పంపాం నలినీ మనో రమాం

తం ఉత్తమం శోకం ఉదీరయాణః |౩-౭౫-౨౯|

క్రమేణ గత్వా ప్రవిలోకయన్ వనం

దదర్శ పంపాం శుభ దర్శ కాననాం |

అనేక నానా విధ పక్షి సంకులాం

వివేశ రామః సహ లక్ష్మణేన |౩-౭౫-౩౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే పఞ్చసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౫|