అరణ్యకాండము - సర్గము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే చతుఃసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తౌ కబంధేన తం మార్గం పంపాయా దర్శితం వనే |

ఆతస్థతుః దిశం గృహ్య ప్రతీచీం నృ వర ఆత్మజౌ |౩-౭౪-౧|

తౌ శైలేషు ఆచిత అనేకాన్ క్షౌద్ర కల్ప ఫల ద్రుమాన్ |

వీక్షంతౌ జగ్మతుః ద్రష్టుం సుగ్రీవం రామ లక్ష్మణౌ |౩-౭౪-౨|

కృత్వా చ శైల పృష్ఠే తు తౌ వాసం రఘు నందనౌ |

పంపాయాః పశ్చిమం తీరం రాఘవౌ ఉపతస్థతుః |౩-౭౪-౩|

తౌ పుష్కరిణ్యాః పంపాయాః తీరం ఆసాద్య పశ్చిమం |

అపశ్యతాం తతః తత్ర శబర్యా రమ్యం ఆశ్రమం |౩-౭౪-౪|

తౌ తం ఆశ్రమం ఆసాద్య ద్రుమైః బహుభిః ఆవృతం |

సు రమ్యం అభివీక్షంతౌ శబరీం అభ్యుపేయతుః |౩-౭౪-౫|

తౌ దృష్ట్వా తు తదా సిద్ధా సముత్థాయ కృతాంజలిః |

పాదౌ జగ్రాహ రామస్య లక్ష్మణస్య చ ధీమతః |౩-౭౪-౬|

పాద్యం ఆచమనీయం చ సర్వం ప్రదదాత్ యథా విధి |

తాం ఉవాచ తతో రామః శ్రమణీం ధర్మ సంస్థితాం |౩-౭౪-౭|

కచ్చిత్ తే నిర్జితా విఘ్నాః కచ్చిత్ తే వర్ధతే తపః |

కచ్చిత్ తే నియతః కోప ఆహారః చ తపోధనే |౩-౭౪-౮|

కచ్చిత్ తే నియమాః ప్రాప్తాః కచ్చిత్ తే మనసః సుఖం |

కచ్చిత్ తే గురు శుశ్రూషా సఫలా చారు భాషిణి |౩-౭౪-౯|

రామేణ తాపసీ పృష్ఠా సా సిద్ధా సిద్ధ సమ్మతా |

శశంస శబరీ వృద్ధా రామాయ ప్రతి అవస్థితా |౩-౭౪-౧౦|

అద్య ప్రాప్తా తపః సిద్ధిః తవ సందర్శనాత్ మయా |

అద్య మే సఫలం జన్మ గురవః చ సుపూజితాః |౩-౭౪-౧౧|

అద్య మే సఫలం తప్తం స్వర్గః చైవ భవిష్యతి |

త్వయి దేవ వరే రామ పూజితే పురుషర్షభ |౩-౭౪-౧౨|

తవ అహం చక్షుషా సౌమ్య పూతా సౌమ్యేన మానద |

గమిష్యామ్యక్షయాంలోకాంస్వత్ప్రసాదాదరిందమ - యద్వా -

గమిష్యామి అక్షయాన్ లోకాన్ త్వత్ ప్రసాదాత్ అరిందమ |౩-౭౪-౧౩|

చిత్రకూటం త్వయి ప్రాప్తే విమానైః అతుల ప్రభైః |

ఇతః తే దివం ఆరూఢా యాన్ అహం పర్యచారిషం |౩-౭౪-౧౪|

తైః చ అహం ఉక్తా ధర్మ జ్ఞైః మహాభాగైః మహర్షిభిః |

ఆగమిష్యతి తే రామః సు పుణ్యం ఇమం ఆశ్రమం |౩-౭౪-౧౫|

స తే ప్రతిగ్రహీతవ్యః సౌమిత్రి సహితో అతిథిః |

తం చ దృష్ట్వా వరాన్ లోకాన్ అక్షయాన్ త్వం గమిష్యసి |౩-౭౪-౧౬|

ఏవం ఉక్తా మహాభాగైః తదా అహం పురుషర్షభ |

మయా తు వివిధం వన్యం సంచితం పురుషర్షభ |౩-౭౪-౧౭|

తవ అర్థే పురుషవ్యాఘ్ర పంపాయాః తీర సంభవం |

ఏవం ఉక్తః స ధర్మాత్మా శబర్యా శబరీం ఇదం |౩-౭౪-౧౮|

రాఘవః ప్రాహ విజ్ఞానే తాం నిత్యం అబహిష్కృతాం |

దనోః సకాశాత్ తత్త్వేన ప్రభావం తే మహాత్మనః |౩-౭౪-౧౯|

శ్రుతం ప్రత్యక్షం ఇచ్ఛామి సంద్రష్టుం యది మన్యసే |

ఏతత్ తు వచనం శ్రుత్వా రామ వక్త్రాత్ వినిఃసృతం |౩-౭౪-౨౦|

శబరీ దర్శయామాస తౌ ఉభౌ తత్ వనం మహత్ |

పశ్య మేఘ ఘన ప్రఖ్యం మృగ పక్షి సమాకులం |౩-౭౪-౨౧|

మతంగ వనం ఇతి ఏవ విశ్రుతం రఘునందన |

ఇహ తే భావిత ఆత్మానో గురవో మే మహాద్యుతే |

జుహవాన్ చక్రిరే నీడం మంత్రవత్ మంత్ర పూజితం |౩-౭౪-౨౨|

ఇయం ప్రత్యక్ స్థలీ వేదీ యత్ర తే మే సుసత్కృతాః |

పుష్ప ఉపహారం కుర్వంతి శ్రమాత్ ఉద్ వేపిభిః కరైః |౩-౭౪-౨౩|

తేషాం తపః ప్రభావేన పశ్య అద్య అపి రఘూత్తమ |

ద్యోతయంతి దిశః సర్వాః శ్రియా వేద్యః అతుల ప్రభాః |౩-౭౪-౨౪|

అశక్నువద్భిస్తైర్గంతుముపవాసశ్రమాలసైః - యద్వా -

అశక్నువద్భిః తైః గంతుం ఉపవాస శ్రమ ఆలసైః |

చింతితే అభ్యాగతాన్ పశ్య సమేతాన్ సప్త సాగరాన్ |౩-౭౪-౨౫|

కృత అభిషేకైః తైః న్యస్తా వల్కలాః పాదపేషు ఇహ |

అద్య అపి న విశుష్యంతి ప్రదేశే రఘునందన |౩-౭౪-౨౬|

దేవ కార్యాణి కుర్వద్భిః యాని ఇమాని కృతాని వై |

పుష్పైః కువలయైః సార్థం ంలానత్వం న తు యాంతి వై |౩-౭౪-౨౭|

కృత్స్నం వనం ఇదం దృష్టం శ్రోతవ్యం చ శ్రుతం త్వయా |

తత్ ఇచ్ఛామి అభ్యనుజ్ఞాతా త్యక్ష్యామి ఏతత్ కలేవరం |౩-౭౪-౨౮|

తేషాం ఇచ్ఛామి అహం గంతుం సమీపం భావిత ఆత్మనాం |

మునీనాం ఆశ్రమో యేషాం అహం చ పరిచారిణీ |౩-౭౪-౨౯|

ధర్మిష్ఠం తు వచః శ్రుత్వా రాఘవః సహ లక్ష్మణః |

ప్రహర్సం అతులం లేభే ఆశ్చర్యం ఇదం చ అబ్రవీత్ |౩-౭౪-౩౦|

తాం ఉవాచ తతో రామః శబరీ సంశ్రిత వ్రతాం |

అర్చితో అహం త్వయా భద్రే గచ్ఛ కామం యథా సుఖం |౩-౭౪-౩౧|

ఇతి ఏవం ఉక్తా జటిలా చీర కృష్ణ అజిన అంబరా |

అనుజ్ఞాతా తు రామేణ హుత్వా ఆత్మానం హుత అశనే |౩-౭౪-౩౨|

జ్వలత్ పావక సంకాశా స్వర్గం ఏవ జగామ సా |

దివ్యం ఆభరణ సంయుక్తా దివ్య మాల్య అనులేపనా |౩-౭౪-౩౩|

దివ్య అంబర ధరా తత్ర బభూవ ప్రియ దర్శన |

విరాజయంతీ తం దేశం విద్యుత్ సౌదామినీ యథా |౩-౭౪-౩౪|

యత్ర తే సుకృత ఆత్మానో విహరంతి మహర్షయః |

తత్ పుణ్యం శబరీ స్థానం జగామ ఆత్మ సమాధినా |౩-౭౪-౩౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే చతుఃసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౪|