అరణ్యకాండము - సర్గము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్విసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్తౌ తు తౌ వీరౌ కబంధేన నర ఈశ్వరౌ |

గిరి ప్రదరం ఆసాద్య పావకం విససర్జతుః |౩-౭౨-౧|

లక్ష్మణః తు మహా ఉల్కాభిః జ్వలితాభిః సమంతతః |

చితాం ఆదీపయామాస సా ప్రజజ్వాల సర్వతః |౩-౭౨-౨|

తత్ శరీరం కబంధస్య ఘృత పిణ్డ ఉపమం మహత్ |

మేదసా పచ్యమానస్య మందం దహతి పావకః |౩-౭౨-౩|

స విధూయ చితాం ఆశు విధూమో అగ్నిర్ ఇవ ఉత్థితః |

అరజే వాససీ బిభ్రత్ మాలాం దివ్యాం మహాబలః |౩-౭౨-౪|

తతః చితాయా వేగేన భాస్వరో విరజ అంబరః |

ఉత్పపాత ఆశు సంహృష్టః సర్వ ప్రత్యంగ భూషణః |౩-౭౨-౫|

విమానే భాస్వరే తిష్ఠన్ హంస యుక్తే యశస్ కరే |

ప్రభయా చ మహాతేజా దిశో దశ విరాజయన్ |౩-౭౨-౬|

సో అంతరిక్ష గతో వాక్యం కబంధో రామం అబ్రవీత్ |

శృణు రాఘవ తత్త్వేన యథా సీమాం అవాప్స్యసి |౩-౭౨-౭|

రామ షడ్ యుక్తయో లోకే యాభిః సర్వం విమృశ్యతే |

పరిమృష్టో దశ అంతేన దశ ఆభాగేన సేవ్యతే |౩-౭౨-౮|

దశ ఆభాగ గతో హీనః త్వం రామ సహ లక్ష్మణః |

యత్ కృతే వ్యసనం ప్రాప్తం త్వయా దార ప్రధర్షణం |౩-౭౨-౯|

తత్ అవశ్యం త్వయా కార్యః స సుహృత్ సుహృదాం వర |

అకృత్వా న హి తే సిద్ధిం అహం పశ్యామి చింతయన్ |౩-౭౨-౧౦|

శ్రూయతాం రామ వక్ష్యామి సుగ్రీవో నామ వానరః |

భ్రాత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన వాలినా శక్ర సూనునా |౩-౭౨-౧౧|

ఋష్యమూకే గిరి వరే పంపా పర్యంత శోభితే |

నివసతి ఆత్మవాన్ వీరః చతుర్భిః సహ వానరైః |౩-౭౨-౧౨|

వానరేంద్రో మహావీర్యః తేజోవాన్ అమిత ప్రభః |

సత్య సంధో వినీతః చ ధృతిమాన్ మతిమాన్ మహాన్ |౩-౭౨-౧౩|

దక్షః ప్రగల్భో ద్యుతిమాన్ మహా బల పరాక్రమః |

భ్రాతా వివాసితో వీర రాజ్య హేతో మహాత్మనా |౩-౭౨-౧౪|

స తే సహాయో మిత్రం చ సీతాయాః పరిమార్గణే |

భవిష్యతి హి తే రామ మా చ శోకే మనః కృధాః |౩-౭౨-౧౫|

భవితవ్యం హి యత్ చ అపి న తత్ శక్యం ఇహ అన్యథా |

కర్తుం ఇక్ష్వాకు శార్దూల కాలో హి దుర్రక్రమః |౩-౭౨-౧౬|

గచ్ఛ శీఘ్రం ఇతో వీర సుగ్రీవం తం మహాబలం |

వయస్యం తం కురు క్షిప్రం ఇతో గత్వా అద్య రాఘవ |౩-౭౨-౧౭|

అద్రోహాయ సమాగమ్య దీప్యమానే విభావసౌ |

న చ తే సో అవమంతవ్యః సుగ్రీవో వానర అధిపః |౩-౭౨-౧౮|

కృతజ్ఞః కామ రూపీ చ సహాయ అర్థీ చ వీర్యవాన్ |

శక్తౌ హి అద్య యువాం కర్తుం కార్యం తస్య చికీర్షితం |౩-౭౨-౧౯|

కృతార్థో వా అకృతార్థో వా తవ కృత్యం కరిష్యతి |

స ఋక్షరజసః పుత్రః పంపాం అటతి శంకితః |౩-౭౨-౨౦|

భాస్కరస్య ఔరసః పుత్రో వాలినా కృత కిల్బిషః |

సంనిధాయ ఆయుధం క్షిప్రం ఋష్యమూక ఆలయం కపిం |౩-౭౨-౨౧|

కురు రాఘవ సత్యేన వయస్యం వన చారిణం |

స హి స్థానాని సర్వాణి కార్త్స్న్యేన కపి కుంజరః |౩-౭౨-౨౨|

నర మాంస అశినాం లోకే నైపుణ్యాత్ అధిగచ్ఛతి |

న తస్య అవిదితం లోకే కించిత్ అస్తి హి రాఘవ |౩-౭౨-౨౩|

యావత్ సూర్యః ప్రతపతి సహస్రాంశుః అరిందమ |

స నదీః విపులాన్ శైలాన్ గిరి దుర్గాణి కందరాన్ |౩-౭౨-౨౪|

అన్విష్య వానరైః సార్ధం పత్నీం తే అధిగమిష్యతి |

వానరాన్ చ మహాకాయాన్ ప్రేషయిష్యతి రాఘవ |౩-౭౨-౨౫|

దిశో విచేతుం తాం సీతాం త్వత్ వియోగేన శోచయతీం |

అన్వేష్యతి వరారోహాం మైథిలీం రావణ ఆలయే |౩-౭౨-౨౬|

స మేరు శృంగ అగ్ర గతాం అనిందితాం

ప్రవిశ్య పాతాల తలే అపి వా ఆశ్రితాం |

ప్లవంగమానాం ఋషభః తవ ప్రియాం

నిహత్య రక్షాంసి పునః ప్రదాస్యతి |౩-౭౨-౨౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్విసప్తతితమః సర్గః |౩-౭౨|