అరణ్యకాండము - సర్గము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే సప్తతితమః సర్గః |౩-౭౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తౌ తు తత్ర స్థితౌ దృష్ట్వా భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మణౌ |

బాహు పాశ పరిక్షిప్తౌ కబంధో వాక్యం అబ్రవీత్ |౩-౭౦-౧|

తిష్ఠతః కిం ను మాం దృష్ట్వా క్షుధా ఆర్తం క్షత్రియ ఋషభౌ |

ఆహార అర్థం తు సందిష్టౌ దైవేన గత చేతసౌ |౩-౭౦-౨|

తత్ శ్రుత్వా లక్ష్మణో వాక్యం ప్రాప్త కాలం హితం తదా |

ఉవాచ ఆర్తిం సమాపన్నో విక్రమే కృత నిశ్చయః |౩-౭౦-౩|

త్వాం చ మాం చ పురా తూర్ణం ఆదత్తే రాక్షస అధమః |

తస్మాత్ అసిభ్యాం అస్య ఆశు బాహూ చిందావహే గురూ |౩-౭౦-౪|

భిషణో అయం మహాకాయో రాక్షసో భుజ విక్రమః |

లోకం హి అతి జితం కృత్వా హి అవాం హంతుం ఇహ ఇచ్ఛతి |౩-౭౦-౫|

నిశ్చేష్టానాం వధో రాజన్ కుత్స్తితో జగతీ పతేః |

క్రతు మధ్య ఉపనీతానాం పశూనాం ఇవ రాఘవ |౩-౭౦-౬|

ఏతత్ సంజల్పితం శ్రుత్వా తయోః క్రుద్ధః తు రాక్షసః |

విదార్య ఆస్యం తతో రౌద్రం తౌ భక్షయితుం ఆరభత్ |౩-౭౦-౭|

తతః తౌ దేశ కాలజ్ఞౌ ఖడ్గాభ్యాం ఏవ రాఘవౌ |

అచ్ఛిందతాం సుసంహృష్టౌ బాహూ తస్య అంస దేశతః |౩-౭౦-౮|

దక్షిణో దక్షిణం బాహుం అసక్తం అసినా తతః |

చిచ్ఛేద రామో వేగేన సవ్యం వీరః తు లక్ష్మణః |౩-౭౦-౯|

స పపాత మహాబాహుః చిన్న బాహుః మహా స్వనః |

ఖం చ గాం చ దిశః చైవ నాదయన్ జలదో యథా |౩-౭౦-౧౦|

స నికృత్తౌ భుజౌ దృష్ట్వా శోణిత ఓఘ పరిప్లుతః |

దీనః పప్రచ్ఛ తౌ వీరౌ కౌ యువాం ఇతి దానవః |౩-౭౦-౧౧|

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య లక్ష్మణః శుభ లక్షణః |

శశంస తస్య కాకుత్స్థం కబంధస్య మహాబలః |౩-౭౦-౧౨|

అయం ఇక్ష్వాకు దాయాదో రామో నామ జనైః శ్రుతః |

తస్య ఏవ అవరజం విద్ధి భ్రాతరం మాం చ లక్ష్మణం |౩-౭౦-౧౩|

మాత్రా ప్రతిహతో రాజ్యే రామః ప్రవాజితో వనం |

మయా సహ చరతి ఏష భార్యయా చ మహత్ వనం |౩-౭౦-౧౪|

అస్య దేవ ప్రభావస్య వసతో విజనే వనే |

రక్షసా అపహృతా భార్యా యాం ఇచ్ఛంతౌ ఇహ ఆగతౌ |౩-౭౦-౧౫|

త్వం తు కో వా కిం అర్థం వా కబంధ సదృశో వనే |

ఆస్యేన ఉరసి దీప్తేన భగ్న జంఘో విచేష్టసే |౩-౭౦-౧౬|

ఏవం ఉక్తః కబంధః తు లక్ష్మణేన ఉత్తరం వచః |

ఉవాచ పరమ ప్రీతః తత్ ఇంద్ర వచనం స్మరన్ |౩-౭౦-౧౭|

స్వాగతం వాం నరవ్యాఘ్రౌ దిష్ట్యా పశ్యామి వాం అహం |

దిష్ట్యా చ ఇమౌ నికృత్తౌ మే యువాభ్యాం బాహు బంధనౌ |౩-౭౦-౧౮|

విరూపం యత్ చ మే రూపం ప్రాప్తం హి అవినయాత్ యథా |

తత్ మే శృణు నరవ్యాఘ్ర తత్త్వతః శంసతః తవ |౩-౭౦-౧౯|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తతితమః సర్గః |౩-౭౦|