అరణ్యకాండము - సర్గము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే పఞ్చషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తప్యమానం తథా రామం సీతా హరణ కర్శితం |

లోకానాం అభవే యుక్తం సాంవర్తకం ఇవ అనలం |౩-౬౫-౧|

వీక్షమాణం ధనుః సజ్యం నిఃశ్వసంతం పునః పునః |

దగ్ధు కామం జగత్ సర్వం యుగ అంతే చ యథా హరం |౩-౬౫-౨|

అదృష్ట పూర్వం సంక్రుద్ధం దృష్ట్వా రామం స లక్ష్మణః |

అబ్రవీత్ ప్రాంజలిః వాక్యం ముఖేన పరిశుష్యతా |౩-౬౫-౩|

పురా భూత్వా మృదుః దాంతః సర్వ భూత హితే రతః |

న క్రోధ వశం ఆపన్నః ప్రకృతిం హాతుం అర్హసి |౩-౬౫-౪|

చంద్రే లక్ష్మీః ప్రభా సూర్యే గతిః వాయౌ భువి క్షమా |

ఏతత్ చ నియతం సర్వం త్వయి చ అనుత్తమం యశః |౩-౬౫-౫|

ఏకస్య న అపరాధేన లోకాన్ హంతుం త్వం అర్హసి |

న తు జానామి కస్య అయం భగ్నః సాంగ్రామికో రథః |౩-౬౫-౬|

కేన వా కస్య వా హేతోః స ఆయుధః స పరిచ్ఛదః |

ఖుర నేమి క్షతః చ అయం సిక్తో రుధిర బిందుభిః |౩-౬౫-౭|

దేశో నివృత్త సంగ్రామః సు ఘోరః పార్థివ ఆత్మజ |

ఏకస్య తు విమర్దో అయం న ద్వయోః వదతాం వర |౩-౬౫-౮|

న హి వృత్తం హి పశ్యామి బలస్య మహతః పదం |

న ఏకస్య తు కృతే లోకాన్ వినాశయితుం అర్హసి |౩-౬౫-౯|

యుక్త దణ్డా హి మృదవః ప్రశాంతా వసుధా అధిపాః |

సదా త్వం సర్వ భూతానాం శరణ్యః పరమా గతిః |౩-౬౫-౧౦|

కో ను దార ప్రణాశం తే సాధు మన్యేత రాఘవ |

సరితః సాగరాః శైలా దేవ గంధర్వ దానవాః |౩-౬౫-౧౧|

న అలం తే విప్రియం కర్తుం దీక్షితస్య ఇవ సాధవః |

యేన రాజన్ హృతా సీతా తం అన్వేషితుం అర్హసి |౩-౬౫-౧౨|

మద్ ద్వితీయో ధనుష్ పాణిః సహాయైః పరమ ఋషిభిః |

సముద్రం చ విచేష్యామః పర్వతాన్ చ వనాని చ |౩-౬౫-౧౩|

గుహాః చ వివిధా ఘోరా పద్మిన్యో వివిధాః థథా |

దేవ గంధర్వ లోకాన్ చ విచేష్యామః సమాహితాః |౩-౬౫-౧౪|

యావత్ న అధిగమిష్యామః తవ భార్యా అపహారిణం |

న చేత్ సామ్నా ప్రదాస్యంతి పత్నీం తే త్రిదశ ఈశ్వరాః |

కోసల ఇంద్ర తతః పశ్చాత్ ప్రాప్త కాలం కరిష్యసి |౩-౬౫-౧౫|

శీలేన సామ్నా వినయేన సీతాం

నయేన న ప్రాప్స్యసి చేత్ నరేంద్ర |

తతః సముత్సాదయ హేమ పుంఖైః

మహేంద్ర వజ్ర ప్రతిమైః శర ఓఘైః |౩-౬౫-౧౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే పఞ్చషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౫|