అరణ్యకాండము - సర్గము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్విషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సీతాం అపశ్యన్ ధర్మాత్మా శోక ఉపహత చేతనః |

విలలాప మహాబాహూ రామః కమల లోచనః |౩-౬౨-౧|

పశ్యన్ ఇవ చ తాం సీతాం అపశ్యన్ మదన అర్దితః |

ఉవాచ రాఘవో వాక్యం విలాప ఆశ్రయ దుర్వచం |౩-౬౨-౨|

త్వం అశోకస్య శాఖాభిః పుష్ప ప్రియ తరా ప్రియే |

అవృణోషి శరీరం తే మమ శోక వివర్ధినీ |౩-౬౨-౩|

కదలీ కాణ్డ సదృశౌ కదల్యా సంవృతా ఉభౌ |

ఊరూ పశ్యామి తే దేవి న అసి శక్తా నిగూహితుం |౩-౬౨-౪|

కర్ణికార వనం భద్రే హసంతీ దేవి సేవసే |

అలం తే పరిహాసేన మమ బాధావహేన వై |౩-౬౨-౫|

విశేషేణ ఆశ్రమస్థానే హాసో అయం న ప్రశస్యతే |

అవగచ్ఛామి తే శీలం పరిహాస ప్రియం ప్రియే |౩-౬౨-౬|

ఆగచ్ఛ త్వం విశాలాక్షీ శూన్యో అయం ఉటజః తవ |

సు వ్యక్తం రాక్షైః సీతా భక్షితా వా హృతా అపి వా |౩-౬౨-౭|

న హి సా విలపంతం మాం ఉపసంప్రైతి లక్ష్మణ |

ఏతాని మృగ యూధాని స అశ్రు నేత్రాణి లక్ష్మణ |౩-౬౨-౮|

శంశంతి ఇవ హి మే దేవీం భక్షితాం రజనీచరైః |

హా మమ ఆర్యే క్వ యాతా అసి హా సాధ్వి వర వర్ణిని |౩-౬౨-౯|

హా స కామా అద్య కైకేయీ దేవి మే అద్య భవిష్యతి |

సీతాయా సహ నిర్యాతో వినా సీతాం ఉపాగతః |౩-౬౨-౧౦|

కథం నామ ప్రవేక్ష్యామి శూన్యం అంతః పురం మమ |

నిర్వీర్య ఇతి లోకో మాం నిర్దయః చ ఇతి వక్ష్యతి |౩-౬౨-౧౧|

కాతరత్వం ప్రకాశం హి సీతా అపనయనేన మే |

నివృత్త వన వాసః చ జనకం మిథిల అధిపం |౩-౬౨-౧౨|

కుశలం పరిపృచ్ఛంతం కథం శక్షే నిరీక్షితుం |

విదేహ రజో నూనం మాం దృష్ట్వా విరహితం తయా |౩-౬౨-౧౩|

సుతా వినాశ సంతప్తో మోహస్య వశం ఏష్యతి |

అథవా న గమిష్యామి పురీం భరత పాలితం |౩-౬౨-౧౪|

స్వర్గో అపి హి తయా హీనః శూన్య ఏవ మతో మమ |

తత్ మాం ఉత్సృజ్య హి వనే గచ్ఛ అయోధ్యా పురీం శుభాం |౩-౬౨-౧౫|

న తు అహం తాం వినా సీతాం జీవేయం హి కథంచన |

గాఢం ఆశ్లిష్య భరతో వాచ్యో మత్ వచనాత్ త్వయా |౩-౬౨-౧౬|

అనుజ్ఞాతో అసి రామేణ పాలయ ఇతి వసుంధరాం |

అంబా చ మమ కైకేయీ సుమిత్రా చ త్వయా విభో |౩-౬౨-౧౭|

కౌసల్యా చ యథా న్యాయం అభివాద్యా మమ అజ్ఞయా |

రక్షణీయా ప్రయత్నేన భవతా సా ఉక్త కారిణా |౩-౬౨-౧౮|

సీతాయాః చ వినాశో అయం మమ చ అమిత్ర సూదన |

విస్తరేణ జనన్యా వినివేద్య త్వయా భవేత్ |౩-౬౨-౧౯|

ఇతి విలపతి రాఘవో తు దీనో

వనం ఉపగమ్య తయా వినా సు కేశ్యా |

భయ వికల ముఖః తు లక్ష్మణో అపి

వ్యథిత మనా భృశం ఆతురో బభూవ |౩-౬౨-౨౦|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్విషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౨|