అరణ్యకాండము - సర్గము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

దృష్ట్వా ఆశ్రమ పదం శూన్యం రామో దశరథ ఆత్మజః |

రహితాం పర్ణశాలాం చ ప్రవిద్ధాని ఆసనాని చ |౩-౬౧-౧|

అదృష్ట్వా తత్ర వైదేహీం సంనిరీక్ష్య చ సర్వశః |

ఉవాచ రామః ప్రాక్రుశ్య ప్రగృహ్య రుచిరౌ భుజౌ |౩-౬౧-౨|

క్వ ను లక్ష్మణ వైదేహీ కం వా దేశం ఇతో గతా |

కేన ఆహృతా వా సౌమిత్రే భక్షితా కేన వా ప్రియా |౩-౬౧-౩|

వృక్షేణ ఆవార్య యది మాం సీతే హసితుం ఇచ్ఛసి |

అలం తే హసితేన అద్య మాం భజస్వ సుదుఃఖితం |౩-౬౧-౪|

యైః సహ క్రీడసే సీతే విశ్వస్తైః మృగ పోతకైః |

ఏతే హీనాః త్వయా సౌమ్యే ధ్యాయంతి అస్ర ఆవిల ఈక్షణాః |౩-౬౧-౫|

సీతాయా రహితో అహం వై న హి జీవామి లక్ష్మణ |

వృతం శోకేన మహతా సీతా హరణజేన మాం |౩-౬౧-౬|

పర లోకే మహారాజో నూనం ద్రక్ష్యతి మే పితా |

కథం ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య మయా త్వం అభియోజితః |౩-౬౧-౭|

అపూరయిత్వా తం కాలం మత్ సకాశం ఇహ ఆగతః |

కామ వృత్తం అనార్యం మాం మృషా వాదినం ఏవ చ |౩-౬౧-౮|

ధిక్ త్వాం ఇతి పరే లోకే వ్యక్తం వక్ష్యతి మే పితా |

వివశం శోక సంతప్తం దీనం భగ్న మనోరథం |౩-౬౧-౯|

మాం ఇహ ఉత్సృజ్య కరుణం కీర్తిః నరం ఇవ అన్ఋజుం |

క్వ గచ్చసి వరారోహే మా మోత్సృజ్య - మా మా ఉత్సృజ్య - సుమధ్యమే |౩-౬౧-౧౦|

త్వయా విరహితః చ అహం త్యక్ష్యే జీవితం ఆత్మనః |

ఇతి ఇవ విలపన్ రామః సీతా దర్శన లాలసః |౩-౬౧-౧౧|

న దదర్శ సుదుఃఖ ఆర్తో రాఘవో జనక ఆత్మజాం |

అనాసాదయమానం తం సీతాం శోకపరాయణం |౩-౬౧-౧౨|

పంకం ఆసాద్య విపులం సీదంతం ఇవ కుంజరం |

లక్ష్మణో రామం అత్యర్థం ఉవాచ హిత కామ్యయా |౩-౬౧-౧౩|

మా విషాదం మహాబుద్ధే కురు యత్నం మయా సహ |

ఇదం గిరి వరం వీర బహు కందర శోభితం |౩-౬౧-౧౪|

ప్రియ కానన సంచారా వన ఉన్మత్తా చ మైథిలీ |

సా వనం వా ప్రవిష్టా స్యాత్ నలినీం వా సుపుష్పితాం |౩-౬౧-౧౫|

సరితం వా అపి సంప్రాప్తా మీన వంజుల సేవితాం |

విత్రాసయితు కామా వా లీనా స్యాత్ కాననే క్వచిత్ |౩-౬౧-౧౬|

జిజ్ఞాసమానా వైదేహీ త్వాం మాం చ పురుషర్షభ |

తస్యా హి అన్వేషణే శ్రీమన్ క్షిప్రం ఏవ యతావహే |౩-౬౧-౧౭|

వనం సర్వం విచినువో యత్ర సా జనక ఆత్మజా |

మన్యసే యది కాకుత్స్థ మా స్మ శోకే మనః కృథాః |౩-౬౧-౧౮|

ఏవం ఉక్తః తు సౌహార్దాత్ లక్ష్మణేన సమాహితః |

సహ సౌమిత్రిణా రామో విచేతుం ఉపచక్రమే |౩-౬౧-౧౯|

తౌ వనాని గిరీన్ చైవ సరితః చ సరాంసి చ |

నిఖిలేన విచిన్వంతౌ సీతాం దశరథ ఆత్మజౌ |౩-౬౧-౨౦|

తస్య శైలస్య సానూని శిలాః చ శిఖరాణి చ |

నిఖిలేన విచిన్వంతౌ న ఏవ తాం అభిజగ్మతుః |౩-౬౧-౨౧|

విచిత్య సర్వతః శైలం రామో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |

న ఇహ పశ్యామి సౌమిత్రే వైదేహీం పర్వతే శుభాం |౩-౬౧-౨౨|

తతో దుఃఖ అభిసంతప్తో లక్ష్మణో వాక్యం అబ్రవీత్ |

విచరన్ దణ్డక అరణ్యం భ్రాతరం దీప్త తేజసం |౩-౬౧-౨౩|

ప్రాప్స్యసి త్వం మహాప్రాజ్ఞ మైథిలీం జనక ఆత్మజాం |

యథా విష్ణుః మహాబాహుః బలిం బద్ధ్వా మహీం ఇమాం |౩-౬౧-౨౪|

ఏవం ఉక్తః తు వీరేణ లక్ష్మణేన స రాఘవః |

ఉవాచ దీనయా వాచా దుఃఖ అభిహత చేతనః |౩-౬౧-౨౫|

వనం సువిచితం సర్వం పద్మిన్యః ఫుల్ల పంకజాః |

గిరిః చ అయం మహాప్రాజ్ఞ బహు కందర నిర్ఝరః |

న హి పశ్యామి వైదేహీం ప్రాణేభ్యో అపి గరీయసీం |౩-౬౧-౨౬|

ఏవం స విలపన్ రామః సీతా హరణ కర్శితః |

దీనః శోక సమావిష్టో ముహూర్తం విహ్వలో అభవత్ |౩-౬౧-౨౭|

స విహ్వలిత సర్వ అంగో గత బుద్ధిః విచేతనః |

నిషసాద ఆతురో దీనో నిఃశ్వస్య అశీతం ఆయతం |౩-౬౧-౨౮|

బహుశః స తు నిఃశ్వస్య రామో రాజీవ లోచనః |

హా ప్రియే తి విచుక్రోశ బహుశో బాష్ప గద్గదః |౩-౬౧-౨౯|

తం సాంత్వయామాస తతో లక్ష్మణః ప్రియ బాంధవం |

బహు ప్రకారం శోక ఆర్తః ప్రశ్రితః ప్రశ్రిత అంజలిః |౩-౬౧-౩౦|

అనాదృత్య తు తత్ వాక్యం లక్ష్మణ ఓష్ఠ పుట చ్యుతం |

అపశ్యన్ తాం ప్రియాం సీతాం ప్రాక్రోశత్ స పునః పునః |౩-౬౧-౩౧|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః |౩-౬౧|