అరణ్యకాండము - సర్గము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే షష్ఠః సర్గః |౩-౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

శరభఙ్గే దివం ప్రాప్తే ముని సంఘాః సమాగతాః |

అభ్యగచ్ఛంత కాకుత్స్థం రామం జ్వలిత తేజసం |౩-౬-౧|

వైఖానసా వాలఖిల్యాః సంప్రక్షాలా మరీచిపాః |

అశ్మ కుట్టాః చ బహవః పత్ర ఆహారాః చ తాపసాః |౩-౬-౨|

దంత ఉలూఖలినః చ ఏవ తథా ఏవ ఉన్మజ్జకాః పరే |

గాత్ర శయ్యా అశయ్యాః చ తథా ఏవ అనవకాశికాః |౩-౬-౩|

మునయః సలిల ఆహారా వాయు భక్షాః తథా అపరే |

ఆకాశ నిలయాః చ ఏవ తథా స్థణ్డిల శాయినః |౩-౬-౪|

తథా ఊర్థ్వ వాసినః దాంతాః తథా ఆర్ద్ర పట వాససః |

స జపాః చ తపో నిత్యాః తథా పంచ తపోఽన్వితాః |౩-౬-౫|

సర్వే బ్రాహ్మ్యా శ్రియా జ్యుక్తా దృఢ యోగ సమాహితాః |

శరభంగ ఆశ్రమే రామం అభిజగ్ముః చ తాపసాః |౩-౬-౬|

అభిగమ్య చ ధర్మజ్ఞా రామం ధర్మ భృతాం వరం |

ఊచుః పరమ ధర్మజ్ఞం ఋషి సంఘాః సమాగతాః |౩-౬-౭|

త్వం ఇక్ష్వాకు కులస్య అస్య పృథివ్యాః చ మహారథః |

ప్రధానః చ అపి నాథః చ దేవానాం మఘవాన్ ఇవ |౩-౬-౮|

విశ్రుతః త్రిషు లోకేషు యశసా విక్రమేణ చ |

పితృ వ్రతత్వం సత్యం చ త్వయి ధర్మః చ పుష్కలః |౩-౬-౯|

త్వాం ఆసాద్య మహాత్మానం ధర్మజ్ఞం ధర్మ వత్సలం |

అర్థిత్వాత్ నాథ వక్ష్యామః తత్ చ నః క్షంతుం అర్హసి |౩-౬-౧౦|

అధార్మః సుమహాన్ నాథ భవేత్ తస్య తు భూపతేః |

యో హరేత్ బలి షడ్ భాగం న చ రక్షతి పుత్రవత్ |౩-౬-౧౧|

యుంజానః స్వాన్ ఇవ ప్రాణాన్ ప్రాణైః ఇష్టాన్ సుతాన్ ఇవ |

నిత్య యుక్తః సదా రక్షన్ సర్వాన్ విషయ వాసినః |౩-౬-౧౨|

ప్రాప్నోతి శాశ్వతీం రామ కీర్తిం స బహు వార్షికీం |

బ్రహ్మణః స్థానం ఆసాద్య తత్ర చ అపి మహీయతే |౩-౬-౧౩|

యత్ కరోతి పరం ధర్మం మునిః మూల ఫల అశనః |

తత్ర రాజ్ఞః చతుర్ భాగః ప్రజా ధర్మేణ రక్షతః |౩-౬-౧౪|

సో అయం బ్రాహ్మణ భూయిష్ఠో వానప్రస్థ గణో మహాన్ |

త్వం నాథో అనాథవత్ రామ రాక్షసైః హన్యతే భృశం |౩-౬-౧౫|

ఏహి పశ్య శరీరాణి మునీనాం భావిత ఆత్మనాం |

హతానాం రాక్షసైః ఘోరైః బహూనాం బహుధా వనే |౩-౬-౧౬|

పంపా నదీ నివాసానాం అనుమందాకినీం అపి |

చిత్రకూట ఆలయానాం చ క్రియతే కదనం మహత్ |౩-౬-౧౭|

ఏవం వయం న మృష్యామో విప్రకారం తపస్వినాం |

క్రియమాణం వనే ఘోరం రక్షోభిః భీమ కర్మభిః |౩-౬-౧౮|

తతః త్వాం శరణార్థం చ శరణ్యం సముపస్థితాః |

పరిపాలయ నః రామ వధ్యమానాన్ నిశాచరైః |౩-౬-౧౯|

పరా త్వత్తః గతిః వీర పృధివ్యం న ఉపపద్యతే |

పరిపాలయ నః సర్వాన్ రాక్షసేభ్యో నృపాత్మజః |౩-౬-౨౦|

ఏతత్ శ్రుత్వా తు కాకుత్స్థః తాపసానాం తపస్వినాం |

ఇదం ప్రోవాచ ధర్మాత్మా సర్వాన్ ఏవ తపస్వినః |౩-౬-౨౧|

న ఏవం అర్హథ మాం వక్తుం ఆజ్ఞాప్యః అహం తపస్వినాం |

కేవలేన స్వ కార్యేణ ప్రవేష్టవ్యం వనం మయా |౩-౬-౨౨|

విప్రకారం అపాక్రష్టుం రాక్షసైః భవతాం ఇమం |

పితుః తు నిర్దేశకరః ప్రవిష్టో అహం ఇదం వనం |౩-౬-౨౩|

భవతాం అర్థ సిద్ధ్యర్థం ఆగతోఽహం యదృచ్ఛయా |

తస్య మే అయం వనే వాసో భవిష్యతి మహాఫలః |౩-౬-౨౪|

తపస్వినాం రణే శత్రూన్ హంతుం ఇచ్ఛామి రాక్షసాన్ |

పశ్యంతు వీర్యం ఋషయః సః బ్రాతుర్ మే తపోధనాః |౩-౬-౨౫|

దత్త్వా అభయం చ అపి తపో ధనానాంధర్మే ధృఇత ఆత్మా సహ లక్ష్మణేన |

తపో ధనైః చ అపి సహ ఆర్య దత్తఃసుతీక్ష్ణం ఏవ అభిజగామ వీరః |౩-౬-౨౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే షష్ఠః సర్గః |౩-౬|