అరణ్యకాండము - సర్గము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స దృష్ట్వా లక్ష్మణం దీనం శూన్యం దశరథ ఆత్మజః |

పర్యపృచ్ఛత ధర్మాత్మా వైదేహీం ఆగతం వినా |౩-౫౮-౧|

ప్రస్థితం దణ్డక అరణ్యం యా మాం అనుజగామ హ |

క్వ సా లక్ష్మణ వైదేహీ యాం హిత్వా త్వం ఇహ ఆగతః |౩-౫౮-౨|

రాజ్య భ్రష్టస్య దీనస్య దణ్డకాన్ పరిధావతః |

క్వ సా దుఃఖ సహాయా మే వైదేహీ తను మధ్యమా |౩-౫౮-౩|

యాం వినా న ఉత్సహే వీర ముహూర్తం అపి జీవితుం |

క్వ సా ప్రాణ సహాయా మే సీతా సుర సుత ఉపమా |౩-౫౮-౪|

పతిత్వం అమరాణాం వా పృథివ్యాః చ అపి లక్ష్మణ |

వినా తాం తపనీయ ఆభాం న ఇచ్ఛేయం జనక ఆత్మజాం |౩-౫౮-౫|

కచ్చిత్ జీవతి వైదేహీ ప్రాణైః ప్రియతరా మమ |

కచ్చిత్ ప్రవ్రాజనం వీర న మే మిథ్యా భవిష్యతి |౩-౫౮-౬|

సీతా నిమిత్తం సౌమిత్రే మృతే మయి గతే త్వయి |

కచ్చిత్ స కామా సుఖితా కైకేయీ సా భవిష్యతి |౩-౫౮-౭|

స పుత్ర రాజ్యాం సిద్ధ అర్థాం మృత పుత్రా తపస్వినీ |

ఉపస్థాస్యతి కౌసల్యా కచ్చిత్ సౌమ్యేన - సౌమ్య న - కైకయీం |౩-౫౮-౮|

యది జీవతి వైదేహీ గమిష్యామ్య్ ఆశ్రమం పునః |

సువృత్తా యది వృత్తా సా ప్రాణాన్ త్యక్ష్యామి లక్ష్మణ |౩-౫౮-౯|

యది మాం ఆశ్రమ గతం వైదేహీ న అభిభాషతే |

పునః ప్రహసితా సీతా వినశిష్యామి లక్ష్మణ |౩-౫౮-౧౦|

బ్రూహి లక్ష్మణ వైదేహీ యది జీవతి వా న వా |

త్వయి ప్రమత్తే రక్షోభిః భక్షితా వా తపస్వినీ |౩-౫౮-౧౧|

సుకుమారీ చ బాలా చ నిత్యం చ అదుఃఖ దర్శినీ |

మత్ వియోగేన వైదేహీ వ్యక్తం శోచతి దుర్మనాః |౩-౫౮-౧౨|

సర్వథా రక్షసా తేన జిహ్మేన సుదురాత్మనా |

వదతా లక్ష్మణ ఇతి ఉచ్‌ఛైః తవ అపి జనితం భయం |౩-౫౮-౧౩|

శ్రుతః చ మన్యే వైదేహ్యా స స్వరః సదృశో మమ |

త్రస్తయా ప్రేషితః త్వం చ ద్రష్టుం మాం శీఘ్రం ఆగతః |౩-౫౮-౧౪|

సర్వథా తు కృతం కష్టం సీతాం ఉత్సృజతా వనే |

ప్రతికర్తుం నృశంసానాం రక్షసాం దత్తం అంతరం |౩-౫౮-౧౫|

దుఃఖితాః ఖర ఘాతేన రాక్షసాః పిశిత అశనాః |

తైః సీతా నిహతా ఘోరైః భవిష్యతి న సంశయః |౩-౫౮-౧౬|

అహో అస్మి వ్యసనే మగ్నః సర్వథా రిపు నాశన |

కిం తు ఇదానీం కరిష్యామి శంకే ప్రాప్తవ్యం ఈదృశం |౩-౫౮-౧౭|

ఇతి సీతాం వరారోహాం చింతయన్ ఏవ రాఘవః |

ఆజగామ జన స్థానం త్వరయా సహ లక్ష్మణః |౩-౫౮-౧౮|

విగర్హమాణో అనుజం ఆర్త రూపం

క్షుధా శ్రమేణ ఏవ పిపాసయా చ |

వినిఃశ్వసన్ శుష్క ముఖో విషణ్ణః

ప్రతిశ్రయం ప్రాప్య సమీక్ష్య శూన్యం |౩-౫౮-౧౯|

స్వం ఆశ్రమం స ప్రవిగాహ్య వీరో

విహార దేశాన్ అనుసృత్య కాంశ్చిత్ |

ఏతత్ తత్ ఇతి ఏవ నివాస భూమౌ

ప్రహృష్ట రోమా వ్యథితో బభూవ |౩-౫౮-౨౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౮|