అరణ్యకాండము - సర్గము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే సప్తపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రాక్షసం మృగ రూపేణ చరంతం కామ రూపిణం |

నిహత్య రామో మారీచం తూర్ణం పథి న్యవర్తత |౩-౫౭-౧|

తస్య సంత్వరమాణస్య ద్రష్టు కామస్య మైథిలీం |

క్రూర స్వరో అథ గోమాయుః విననాద అస్య పృష్ఠతః |౩-౫౭-౨|

స తస్య స్వరం ఆజ్ఞాయ దారుణం రోమ హర్షణం |

చింతయామాస గోమాయోః స్వరేణ పరిశంకితః |౩-౫౭-౩|

అశుభం బత మన్యే అహం గోమాయుః వాశ్యతే యథా |

స్వస్తి స్యాత్ అపి వైదేహ్యా రాక్షసైః భక్షణం వినా |౩-౫౭-౪|

మారీచేన తు విజ్ఞాయ స్వరం ఆలక్ష్య మామకం |

విక్రుష్టం మృగ రూపేణ లక్ష్మణః శృణుయాత్ యది |౩-౫౭-౫|

స సౌమిత్రిః స్వరం శ్రుత్వా తాం చ హిత్వా అథ మైథిలీం |

తయా ఏవ ప్రహితః క్షిప్రం మత్ సకాశం ఇహ ఏష్యతి |౩-౫౭-౬|

రాక్షసైః సహితైర్ నూనం సీతాయా ఈప్సితో వధః |

కాంచనః చ మృగో భూత్వా వ్యపనీయ ఆశ్రమాత్ తు మాం |౩-౫౭-౭|

దూరం నీత్వా అథ మారీచో రాక్షసో అభూత్ శర ఆహతః |

హా లక్ష్మణ హతో అస్మి ఇతి యత్ వాక్యం వ్యజహార హ |౩-౫౭-౮|

అపి స్వస్తి భవేత్ ద్వాభ్యాం రహితాభ్యాం మయా వనే |

జనస్థాన నిమిత్తం హి కృత వైరో అస్మి రాక్షసైః |౩-౫౭-౯|

నిమిత్తాని చ ఘోరాణి దృశ్యంతే అద్య బహూని చ |

ఇతి ఏవం చింతయన్ రామః శ్రుత్వా గోమాయు నిఃస్వనం |౩-౫౭-౧౦|

నివర్తమానః త్వరితో జగామ ఆశ్రమం ఆత్మవాన్ |

ఆత్మనః చ అపనయనం మృగ రూపేణ రక్షసా |౩-౫౭-౧౧|

ఆజగామ జనస్థానం రాఘవః పరిశంకితః |

తం దీన మానసం దీనం ఆసేదుః మృగ పక్షిణః |౩-౫౭-౧౨|

సవ్యం కృత్వా మహాత్మానం ఘోరాం చ ససృజుః స్వరాన్ |

తాని దృష్ట్వా నిమిత్తాని మహాఘోరాణి రాఘవః |

న్యవర్తత అథ త్వరితో జవేన ఆశ్రమం ఆత్మనః |౩-౫౭-౧౩|

తతో లక్షణం ఆయాంతం దదర్శ విగత ప్రభం |

తతో అవిదూరే రామేణ సమీయాయ స లక్ష్మణః |౩-౫౭-౧౪|

విషణ్ణః స విషణ్ణేన దుఃఖితో దుఃఖ భాగినా |

సంజగర్హే అథ తం భ్రాతా దృష్టా లక్ష్మణం ఆగతం |౩-౫౭-౧౫|

విహాయ సీతాం విజనే వనే రాక్షస సేవితే |

గృహీత్వా చ కరం సవ్యం లక్ష్మణం రఘునందనః |౩-౫౭-౧౬|

ఉవాచ మధుర ఉదర్కం ఇదం పరుషం ఆర్తవత్ |

అహో లక్ష్మణ గర్హ్యం తే కృతం యః త్వం విహాయ తాం |౩-౫౭-౧౭|

సీతాం ఇహ ఆగతః సౌమ్య కచ్చిత్ స్వస్తి భవేత్ ఇతి |

న మే అస్తి సంశయో వీర సర్వథా జనకాత్మజా |౩-౫౭-౧౮|

వినష్టా భక్షితా వా అప రాక్షసైః వన చారిభిః |

అశుభాని ఏవ భూయిష్ఠం యథా ప్రాదుర్ భవంతి మే |౩-౫౭-౧౯|

అపి లక్ష్మణ సీతాయాః సామగ్ర్యం ప్రాప్నుయావహే |

జీవంత్యాః పురుషవ్యాఘ్ర సుతాయా జనక్స్య వై |౩-౫౭-౨౦|

యథా వై మృగ సంఘాఃఅ గోమాయుః చ భైరవం |

వాశ్యంతే శకునాః చ అపి ప్రదీప్తాం అభితో దిశం |

అపి స్వస్తి భవేత్ తస్యా రాజ పుత్ర్యా మహాబల |౩-౫౭-౨౧|

ఇదం హి రక్షో మృగ సంనికాశం

ప్రలోభ్య మాం దూరం అనుప్రయాతం |

హతం కథంచిత్ మహతా శ్రమేణ

స రాక్షసో అభూత్ మ్రియమాణ ఏవ |౩-౫౭-౨౨|

మనః చ మే దీనం ఇహ అప్రహృష్టం

చక్షుః చ సవ్యం కురుతే వికారం |

అసంశయం లక్ష్మణ న అస్తి సీతా

హృతా మృతా వా పథి వర్తతే వా |౩-౫౭-౨౩|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౭|